Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/02-ispr, XX/03, XX/04, XX/07, XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
76 23.7.2007. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2404

Na temelju članka 88.L346426 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/72

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 13. srpnja 2007.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike HrvatskeL346423 (»Narodne novine«, br. 33/02., 58/02., 175/03. i 136/04.) u članku 19. stavku 1. podstavku 1. briše se zagrada i riječ: »muškarci«.

Članak 2.

U članku 20. iza podstavka 2. dodaju se novi podstavci 3. i 4. koji glase:

»– da zadovoljava psihologijske kriterije propisane za djelatnu vojnu službu,

– da zadovoljava razinu tjelesne sposobnosti propisane za djelatnu vojnu službu,«.

Podstavak 3. postaje podstavak 5.«

Članak 3.

Iza članka 20. dodaje se članak 20.a koji glasi:

»Članak 20.a

Prijam u djelatnu vojnu službu obavlja se u skladu s godišnjim planom pribavljanja djelatnih vojnih osoba koji odobrava Vlada Republike Hrvatske.

Postupak privlačenja, selekcije i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu te početne i periodične psihologijske provjere i provjere tjelesnih sposobnosti uredit će ministar obrane posebnim propisom.«

Članak 4.

U članku 22. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Osoba iz stavka 1. ovoga članka potpisuje ugovor na rok od 3 godine i stupa u službu s danom utvrđenim ugovorom. Ugovorom se utvrđuje plaća, probni rad, jednokratni novčani iznos kao nagrada za uspješno ispunjenje ugovora te ostala prava i obveze u svezi s obavljanjem službe.

Najkasnije 90 dana prije isteka ugovora iz stavka 3. ovoga članka djelatni vojnik može potpisati drugi ugovor o djelatnoj vojnoj službi u statusu djelatnog vojnika na rok do 5 godina.«

Stavak 5. briše se.

Članak 5.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Kadeti se primaju u djelatnu vojnu službu nakon ispunjenja obveza iz ugovora o stipendiranju u statusu kadeta, a prvi časnički čin dodjeljuje im se nakon završetka odgovarajuće časničke izobrazbe.«

Članak 6.

Iza članka 25. dodaje se podnaslov 2.5 i članak 25.a koji glase:

»2.5 Prijam ugovornih pričuvnika

Članak 25.a

Pričuvnik koji potpiše ugovor o ugovornoj pričuvi u skladu sa Zakonom o obrani može biti primljen u djelatnu vojnu službu u skladu s potpisanim ugovorom bez obzira na ostale uvjete za prijam propisane ovim Zakonom.«

Članak 7.

U članku 30. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– pravilnik o službi na brodovima u Oružanim snagama,«.

Iza podstavka 6. dodaju se podstavci 7., 8. i 9. koji glase:

»– pravilnik o stražarskoj službi u Oružanim snagama,

– pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama,

–pravilnik o zvanjima pomoraca i stručnim ispitima u Hrvatskoj ratnoj mornarici.«

Članak 8.

U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osobama iz stavka 1. ovoga članka može iznimno, po posebnom odobrenju ministra obrane, biti dopušten rad kod druge pravne ili fizičke osobe ako to nije u suprotnosti s interesima službe«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 3. ovoga članka djelatna vojna osoba i službenik može biti član nadzornog odbora u trgovačkom društvu od posebnog državnog interesa u skladu sa zakonom koji uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti.«

Članak 9.

U članku 43. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Djelatne vojne osobe opću medicinsku i stomatološku primarnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju u pravilu kod vojnog liječnika i vojnog stomatologa kao izabranog doktora medicine odnosno stomatologije.

U slučaju kada dijelu djelatnih vojnih osoba nije moguće osigurati opću medicinsku i stomatološku primarnu zdravstvenu zaštitu kod vojnog liječnika i vojnog stomatologa kao izabranog doktora medicine, odnosno stomatologije u skladu sa standardima koje propisuje ministar nadležan za poslove zdravstva, ministar nadležan za poslove obrane uz suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravstva posebnom odlukom odobrit će ostvarivanje opće medicinske i stomatološke primarne zdravstvene zaštite kod civilnog liječnika i stomatologa.«

Članak 10.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Zdravstvenu sposobnost za vojnu službu utvrđuju specijalisti medicine rada i zdravstvene komisije Ministarstva obrane.

Specijalist medicine rada izdaje uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za vojnu službu.

Zdravstvene komisije odlučuju o prigovorima na uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za vojnu službu i donose rješenja u upravnom postupku za djelatne vojne osobe za koje utvrde nesposobnost za vojnu službu.

Viša zdravstvena komisija odlučuje o žalbama na rješenja prvostupanjske zdravstvene komisije.

Ministar obrane, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, propisuje kriterije i način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za vojnu službu te osnivanje, djelokrug rada i sastav zdravstvenih komisija Ministarstva obrane.«

Članak 11.

U članku 46. stavku 2. riječi: »odnosno bolovanju neprekidno 6 mjeseci, odnosno s prekidima 12 mjeseci u posljednje dvije godine« zamjenjuju se riječima: »odnosno bolovanju neprekidno 3 mjeseca, odnosno s prekidima 6 mjeseci u posljednju godinu dana«.

Članak 12.

U članku 58. podstavci 13., 18. i 20. mijenjaju se i glase:

»– neudovoljavanje ili nepostupanje u skladu sa zahtjevom vojnostegovnog suda,«

»– povreda propisa o političkom djelovanju ili sindikalnom organiziranju u Oružanim snagama,«

»– izvršenje kaznenog djela za koje se pokreće postupak po službenoj dužnosti,«.

Članak 13.

U članku 59. stavku 2. riječi: »djelatni časnici i dočasnici« zamjenjuju se riječima: »djelatne vojne osobe«.

Članak 14.

U članku 60. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 15.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Radi utvrđivanja jedinstvene stegovne politike načelnik Glavnog stožera najmanje jednom godišnje predlaže ministru obrane donošenje smjernica za provedbu vojnostegovnih postupaka.«

Članak 16.

Članak 63. briše se.

Članak 17.

U članku 64. stavku 1. podstavak 6. briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Stegovna mjera iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka može se izreći samo ročnicima, kadetima, pričuvnim i djelatnim vojnicima.«

Stavak 5. briše se.

Članak 18.

U članku 67. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Pokretanje stegovnog postupka zbog stegovne pogreške zastarijeva nakon proteka 3 mjeseca od dana kad je nadređena osoba postavljena na dužnost zapovjednika satnije, njoj ravne ili više razine saznala za izvršenu povredu i počinitelja, ali najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana izvršenja povrede, a postupak se mora završiti u roku od 6 mjeseci od dana pokretanja.

Pokretanje stegovnog postupka zbog stegovnog prijestupa zastarijeva nakon proteka 6 mjeseci od dana kad je nadređena osoba postavljena na dužnost zapovjednika bojne, njoj ravne ili više razine saznala za stegovni prijestup, ali najkasnije u roku od godinu dana od izvršenog prijestupa, a postupak se mora završiti u roku od godinu dana od dana pokretanja.«

Članak 19.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Stegovni postupak provodi se u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravilnika iz članka 30. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona, a u onim pitanjima koja nisu uređena ovim propisima odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.«

Članak 20.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»Stegovni postupak zbog stegovne pogreške pokreće donošenjem zaključka i vodi nadređena osoba na dužnosti zapovjednika satnije, njoj ravne ili više razine.

Stegovni postupak zbog stegovnog prijestupa pokreću podnošenjem stegovne prijave nadređene osobe na dužnosti zapovjednika bojne, njoj ravne ili više razine i ovlaštene službene osobe Vojne policije, a vodi nadležni vojnostegovni sud.

Osobe koje nisu ovlaštene za pokretanje stegovnog postupka mogu inicirati njegovo pokretanje putem Vojne policije.

Na temelju činjenica utvrđenih u vojnostegovnom postupku nadređena osoba na dužnosti zapovjednika satnije, njoj ravne ili više razine odnosno vojnostegovni sud donosi rješenje o stegovnoj odgovornosti i stegovnoj sankciji.

Protiv rješenja donesenih u vojnostegovnom postupku dopuštena je žalba Višem vojnostegovnom sudu u roku od 15 dana od dana primitka.

Protiv rješenja Višega vojnostegovnog suda može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.«

Članak 21.

Naslov iznad članka 72. i članak 72. brišu se.

Članak 22.

U naslovu iznad članka 73. iza riječi: »sudovi« riječi: »i tužiteljstva« brišu se.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»Vojnostegovni sudovi samostalno i neovisno odlučuju o stegovnoj odgovornosti za stegovne prijestupe i materijalnoj odgovornosti pripadnika Oružanih snaga.«

Članak 23.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Prvostupanjski vojnostegovni sudovi ustrojavaju se u Oružanim snagama, a za svoj rad odgovaraju ministru obrane i načelniku Glavnog stožera.

Viši vojnostegovni sud ustrojava se u Ministarstvu obrane, a za svoj rad odgovara ministru obrane, odnosno osobi koju on ovlasti.

Sjedišta prvostupanjskih vojnostegovnih sudova određuju se ustrojem Oružanih snaga, a sjedište Višega vojnostegovnog suda ustrojem Ministarstva obrane.«

Članak 24.

Podnaslov iznad članka 75. i članak 75. brišu se.

Članak 25.

Podnaslov iznad članka 76. mijenja se i glasi: »8.2. Stvarna nadležnost vojnostegovnih sudova«.

Članak 76. mijenja se i glasi: »Prvostupanjski vojnostegovni sudovi stvarno su nadležni za:

– odlučivanje o stegovnoj odgovornosti pripadnika Oružanih snaga za stegovne prijestupe,

– odlučivanje o odgovornosti za štetu koju pripadnik Oružanih snaga počini u službi ili u svezi s obavljanjem službe,

– vođenje službene evidencije o stegovnim kaznama za stegovne prijestupe.

Viši vojnostegovni sud stvarno je nadležan za:

– odlučivanje o žalbama protiv rješenja donesenih u prvostupanjskom stegovnom postupku,

– odlučivanje o žalbama protiv rješenja o udaljenju iz službe.«

Članak 26.

Članak 77., podnaslov iznad članka 78. i članak 78., brišu se.

Članak 27.

Podnaslov iznad članka 79. mijenja se i glasi: »8.3. Sastav i poslovanje vojnostegovnih sudova«.

Članak 79. mijenja se i glasi: »Vojnostegovni sudovi sastoje se od predsjednika suda, određenog broja sudaca i sudaca porotnika.«

Članak 28.

Članak 80. briše se.

Članak 29.

Podnaslov iznad članka 81. mijenja se i glasi: »8.4. Sastav vijeća«.

Članak 30.

Podnaslov iznad članka 82. mijenja se i glasi: »8.5. Imenovanje i razrješenje vojnostegovnih sudaca te svečana prisega«.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»Predsjednike i suce prvostupanjskih vojnostegovnih sudova iz reda časnika pravne struke te suce porotnike imenuje i razrješuje vrhovni zapovjednik na prijedlog načelnika Glavnog stožera i uz suglasnost ministra obrane.

Predsjednika i suce Višeg vojnostegovnog suda iz reda časnika pravne struke te suce porotnike imenuje i razrješuje vrhovni zapovjednik na prijedlog ministra obrane.

Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka, osim sudaca porotnika, koje nemaju položen pravosudni ispit dužne su ga položiti u roku od dvije godine od dana imenovanja.«

Članak 31.

U članku 83. stavku 1. iza riječi: »suci« riječi: »te vojnostegovni tužitelji i njihovi zamjenici« brišu se.

Članak 32.

Podnaslov iznad članka 84. mijenja se i glasi: »8.6. Nadzor nad poslovanjem vojnostegovnih sudova«.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»Ministar obrane i načelnik Glavnog stožera nadziru pravodobnost i urednost obavljanja poslova i rada sudaca i sudaca porotnika prvostupanjskih vojnostegovnih sudova.

Ministar obrane ili osoba koju on ovlasti nadzire pravodobnost i urednost obavljanja poslova i rada sudaca i sudaca porotnika Višeg vojnostegovnog suda.

Tijekom obavljanja nadzornih poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se obaviti i neposredan uvid u rad sudaca, ali se pri tome ne smije utjecati na njihovu neovisnost i slobodu u donošenju odluka.«

Članak 33.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»Ustroj prvostupanjskih vojnostegovnih sudova uređuje se ustrojbenim knjigama Oružanih snaga, a ustroj Višega vojnostegovnog suda pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva obrane.«

Članak 34.

U članku 88. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Nadređeni zapovjednik razine bojne, njemu ravne ili više razine u ustrojstvenoj jedinici u kojoj se šteta dogodila obvezan je pokrenuti postupak utvrđivanja štete protiv pripadnika Oružanih snaga koji je nanio štetu Republici Hrvatskoj pred nadležnim vojnostegovnim sudom.«

Članak 35.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»Postojanje štete, visinu štete, odgovornost za naknade štete utvrđuju prvostupanjski vojnostegovni sudovi posebnim rješenjem koje nije upravni akt.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba.

Prije donošenja rješenja vojnostegovni sudovi su dužni saslušati osobu protiv koje se provodi postupak utvrđivanja odgovornosti za naknadu štete ili pribaviti njezinu pisanu izjavu.

O načinu naknade štete može se s pripadnikom Oružanih snaga zaključiti pisani sporazum koji predstavlja ovršnu ispravu.

Ako pripadnik Oružanih snaga odbije nadoknaditi štetu, šteta se nadoknađuje po općim propisima obveznog prava.

Potraživanje naknade štete utvrđene rješenjem iz stavka 1. ovoga članka zastarijeva za 10 godina.

Ministar obrane posebnim propisom uređuje način utvrđivanja štete i njezine visine, zaključivanja sporazuma o naknadi štete kao i način likvidacije šteta koje nisu prouzročene namjerno ili krajnjom nepažnjom.«

Članak 36.

Članak 90. briše se.

Članak 37.

U članku 91. stavku 1. briše se točka te dodaju riječi: »pred vojnostegovnim sudom«.

U stavku 2. riječi: »nadležno će tijelo« zamjenjuju se riječima: »vojnostegovni će sud«.

Članak 38.

U članku 92. stavak 4. briše se.

Članak 39.

U članku 93. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Ako bi utvrđivanje visine štete prouzročilo nerazmjerne troškove, naknada štete može se odrediti u paušalnom iznosu.«

Članak 40.

U članku 97. stavku 1. podstavak 5. briše se.

U stavku 6. iz riječi: »radnog vremena« stavlja se točka, a riječi: »te ako je dežurstvo kao poseban uvjet rada vezano uz kontinuirano obavljanje poslova i zadaća.« brišu se.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Dežurstvo kao rad dulji od punog radnog vremena koji se ne smatra prekovremenim radom uredit će se rasporedom tjednog i dnevnog radnog vremena, a dodaci za dežurstvo uredit će se posebnim propisom kojim se uređuju dodaci na plaću.«

Članak 41.

Članak 101. mijenja se i glasi:

Djelatna vojna osoba, službenik i namještenik može tijekom službe u Oružanim snagama biti:

– na dužnosti,

– na školovanju,

– na liječenju odnosno bolovanju – samo djelatna vojna osoba,

– na raspolaganju,

– upućen u drugo tijelo državne vlasti ili pravnu osobu po odluci ministra obrane,

– upućen u inozemstvo zbog sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima,

– upućen na rad u međunarodnu organizaciju,

– upućen u inozemstvo kao vojni izaslanik ili na druge vojnodiplomatske dužnosti,

– udaljen iz službe.

Osoba iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka može biti na 4 godine upućena na dužnost u drugo tijelo državne vlasti ili pravnu osobu ali najviše dva puta, s time da između dvaju upućivanja mora proteći najmanje dvije godine.

Osoba iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka ostvaruje sva prava, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Osoba iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka ostvaruje pravo na plaću i druga prava na temelju ugovora o sudjelovanju u radu međunarodnih organizacija.

Osoba iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka može biti upućena na rad u međunarodnu organizaciju najdulje na rok od 4 godine.

Osoba iz stavka 1. podstavka 6. može se ponovno uputiti na dužnost u inozemstvo nakon što je najmanje jednu godinu obnašala dužnost u zapovjedništvima, postrojbama ili ustanovama Oružanih snaga, a osobe iz stavka 7. i 8. ovoga članka mogu se ponovno uputiti na dužnost u inozemstvo nakon što su najmanje 2 godine obnašale dužnost u zapovjedništvima, postrojbama ili ustanovama Oružanih snaga.«

Članak 42.

Članak 103. mijenja se i glasi:

»Djelatnu vojnu osobu raspoređuje se na odgovarajuće ustrojbeno mjesto na rok od 3, 4 ili 5 godina prema činu, vojnostručnoj specijalnosti, službenoj ocjeni te stručnoj spremi i drugim posebnim uvjetima propisanima za pojedina ustrojbena mjesta.

Raspored djelatne vojne osobe na ustrojbeno mjesto za koje je propisana opća vojnostručna specijalnost smatra se odgovarajućim rasporedom u skladu sa stečenom osobnom vojnostručnom specijalnosti.

Za dočasnika odnosno časnika koji je u činu proveo 4 godine odgovarajuće ustrojbeno mjesto je ustrojbeno mjesto neposredno višeg čina.«

Članak 43.

Članak 108. mijenja se i glasi:

»Osoba ovlaštena za raspoređivanje djelatnih vojnih osoba dužna je najmanje jednom godišnje izvršiti raščlambu i utvrditi razloge zbog kojih djelatne vojne osobe nisu odgovarajuće raspoređene u skladu s odredbama članka 103. ovoga Zakona.

Na temelju rezultata raščlambe iz stavka 1. ovoga članka nadležne osobe dužne su uskladiti planove izobrazbe, raspoređivanja, promicanja i izdvajanja osoblja te poduzeti druge mjere za smanjenje broja neodgovarajuće raspoređenih vojnih osoba.«

Članak 44.

U članku 110. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Djelatna vojna osoba može biti određena da, u okviru iste ustrojstvene jedinice te istog ili višeg ustrojbenoga čina, pored svoje dužnosti obnaša i dužnost drugoga nepopunjenoga ustrojbenoga mjesta ili ustrojbenoga mjesta osobe koja je privremeno spriječena obnašati dužnost.«

Članak 45.

U članku 120. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Djelatna vojna osoba, službenik i namještenik može biti odlukom ministra obrane upućen u drugo tijelo državne vlasti ili pravnu osobu«.

Članak 46.

Članak 123. mijenja se i glasi:

»Djelatnu vojnu osobu koja zbog bolesti ne može obnašati dužnost na svom ustrojbenom mjestu razriješit će se dužnosti ako bolest traje dulje od 3 mjeseca ili ako vojni liječnik ocijeni da bi mogla trajati dulje od 3 mjeseca.«

Članak 47.

Naslov iznad članka 126. te članci 126. i 127. brišu se.

Članak 48.

Naslov iznad članka 128. mijenja se i glasi: »6. Udaljenje iz službe«.

Članak 49.

Članak 131. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja o udaljenju iz službe dopuštena je žalba Višem vojnostegovnom sudu u roku od osam dana od dana primitka rješenja.

Žalba protiv rješenja o udaljenju iz službe ne zadržava njegovo izvršenje.

Viši vojnostegovni sud dužan je riješiti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka žalbe.

Rješenje Višeg vojnostegovnog suda je konačno u upravnom postupku.«

Članak 50.

U članku 134. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Djelatna vojna osoba, službenik, odnosno namještenik za vrijeme udaljenja iz službe ostvaruje sva prava iz zdravstvenog osiguranja osim prava na naknadu plaće zbog bolovanja.«

Članak 51.

Članak 139. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Priznanja se mogu dodjeljivati zapovjedništvima, postrojbama i ustanovama Oružanih snaga te vojnim i drugim osobama koje su dale značajan doprinos uspješnom izvršenju misije ili zadaće Oružanih snaga.«

Članak 52.

U članku 140. stavak 1. mijenja se i glasi: »Vrhovni zapovjednik propisuje vrste vojnih medalja te uvjete i postupak njihove dodjele«.

Članak 53.

Članak 144. mijenja se i glasi:

»Djelatnom dočasniku i časniku koji ima znanstveni stupanj magistra ili doktora znanosti vrijeme provedeno u činu potrebno za promaknuće skraćuje se za godinu dana jednom u tijeku službe za svaki znanstveni stupanj.

Skraćivanje vremena provedenog u činu potrebno za promaknuće iz stavka 1. ovoga članka i skraćivanje vremena za promaknuće po osnovi službenog ocjenjivanja iz članka 137. stavka 4. ovoga Zakona međusobno se isključuju.«

Članak 54.

Naslov iznad članka 158. mijenja se i glasi: »4.2. Promaknuće pričuvnih dočasnika i časnika«.

Članak 55.

U članku 166. stavku 1. podstavku 3. riječi: »konačnom presudom« zamjenjuju se riječima: »konačnim rješenjem«.

Članak 56.

U članku 169. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Plaće službenika u Oružanim snagama određuju se u skladu s posebnim zakonom za službenike kojim se uređuju plaće i druga materijalna prava službenika i uredbom kojom se utvrđuju klasifikacija i nazivi radnih mjesta.«

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Klasifikacija radnih mjesta i plaće namještenika u Oružanim snagama utvrđuju se uredbom Vlade Republike Hrvatske.«

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Članak 57.

U članku 188. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje uz častan otpust zbog potreba službe prije stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu, Ministarstvo obrane obvezno je izraditi i provesti program tranzicije i zbrinjavanja koji se sastoji od plana izdvajanja, informiranja, tranzicijskih radionica, savjetovanja, stručnog osposobljavanja i poticajnih otpremnina u svrhu reintegracije u civilni život i novog zapošljavanja.

Ministar obrane uredit će posebnim propisom standarde, iznos i način isplate otpremnina kao i način provedbe programa tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja.«

Članak 58.

U članku 189. stavku 1. podstavku 3. riječi: »danom konačnosti rješenja o prestanku službe zbog mirovine« zamjenjuju se riječima: »pretposljednjeg dana godine u kojoj su ostvareni ti uvjeti«.

U podstavku 12. riječi: »danom konačnosti presude« zamjenjuju se riječima: »danom konačnosti rješenja«.

Podstavak 14. briše se.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako postoji potreba službe, vrhovni zapovjednik može na prijedlog načelnika Glavnog stožera i uz suglasnost ministra obrane posebnom odlukom zadržati u službi do dvije godine brigadira odnosno kapetana bojnog broda i generala, odnosno admirala iako su ispunjeni uvjeti iz podstavka 3. stavka 1. ovoga članka.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka djelatnoj vojnoj osobi kojoj je rješenjem zdravstvene komisije utvrđena nesposobnost za djelatnu vojnu službu ne može prestati služba ako je protiv nje pokrenut ili se vodi stegovni postupak zbog stegovnog prijestupa do okončanja vojnostegovnog postupka.«

Članak 59.

U članku 191. podstavku 3. riječi: »danom konačnosti presude« zamjenjuju se riječima: »danom konačnosti rješenja«.

Članak 60.

U članku 193. stavku 2. podstavku 1. riječi: »konačne presude« zamjenjuju se riječima: »konačnog rješenja«.

Članak 61.

Članak 196. mijenja se i glasi:

»Umirovljeni časnici i dočasnici imaju pravo na službeno predstavljanje kao: »umirovljeni general«, »umirovljeni brigadir«, »umirovljeni časnički namjesnik«, »umirovljeni stožerni narednik« itd. i pravo na nošenje vojne odore u svečanim prigodama u skladu s posebnim propisima o nošenju vojne odore.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje svojim nedoličnim ponašanjem u javnosti nanesu štetu ugledu Oružanih snaga gube pravo na nošenje vojne odore.

Nedolično ponašanje kojim se nanosi šteta ugledu Oružanih snaga utvrđuje posebno povjerenstvo koje imenuje ministar obrane.

U slučaju neovlaštenog nošenja vojne odore ili dijelova vojne odore s propisanim oznakama pripadnosti Oružanim snagama osobe iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj za neovlašteno nošenje vojne odore u skladu sa Zakonom o obrani.«

Članak 62.

U članku 197. stavku 1. iza podstavka 5. dodaju se podstavci 6. i 7. koji glase:

»– o imenovanju i razrješenju predsjednika i sudaca prvostupanjskih vojnostegovnih sudova te sudaca porotnika u Oružanim snagama na prijedlog načelnika Glavnog stožera i uz suglasnost ministra obrane,

-o imenovanju i razrješenju predsjednika i sudaca Višeg vojnostegovnog suda te sudaca porotnika na prijedlog ministra obrane.«

U stavku 5. iza riječi: »Ministarstvo obrane« briše se točka i dodaju riječi: »i Oružanim snagama.«

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka donesenih u prvom stupnju stranka ima pravo žalbe.

Za rješavanje o žalbi protiv prvostupanjskih rješenja nadležan je ministar obrane ili osoba koju on ovlasti.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

Članak 63.

U članku 198. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– Pravilnik o službi na brodovima u Oružanih snagama (članak 30. stavak 1. podstavak 5.)

Iza podstavka 6. dodaju se novi podstavci 7., 8. i 9. koji glase:

»– Pravilnik o stražarskoj službi u Oružanim snagama (članak 30. stavak 1. podstavak 7.)

– Pravilnik o letačkoj službi u Oružanim snagama (članak 30. stavak 1. podstavak 8.)

– Pravilnik o zvanjima pomoraca i stručnim ispitima u Hrvatskoj ratnoj mornarici (članak 30. stavak 1. podstavak 9.)«.

Dosadašnji podstavak 7., koji postaje podstavak 10., mijenja se i glasi:

»– Pravilnik o vrstama vojnih medalja, uvjetima i postupku njihove dodjele (članak 140. stavak 1.)«.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 11.

Članak 64.

U članku 199. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– Uredba o klasifikaciji radnih mjesta i plaći namještenika u Oružanim snagama (članak 169. stavak 6.)«.

Članak 65.

U članku 200. iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»– Pravilnik o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu (članak 20.a)«.

Dosadašnji podstavci 6. do 11. postaju podstavci 7. do 12.

Dosadašnji podstavak 12. koji postaje podstavak 13., mijenja se i glasi:

»Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (članak 45. stavak 5.)«

Dosadašnji podstavci 13. do 19. postaju podstavci 14. do 21.

Dosadašnji podstavak 19. postaje podstavak 22. mijenja se i glasi:

»Pravilnik o postupku utvrđivanja štete i njezine visine (članak 89. stavak 6.)«

Dosadašnji podstavci 20. do 38. postaju podstavci 23. do 41.

Članak 66.

Tijekom preustroja Oružanih snaga, a najdulje do 31. prosinca 2007. djelatni vojnik može biti primljen u djelatnu vojnu službu na dužnost djelatnog dočasnika rješenjem o prijamu pod uvjetom:

– da nije stariji od 40 godina,

– da ima najmanje srednju stručnu spremu,

– da je završio odgovarajuću dočasničku izobrazbu.

Djelatni vojnik koji je u djelatnoj vojnoj službi proveo dulje od 8 godina, a ne bude do 31. prosinca 2007. primljen u djelatnu vojnu službu na dužnost djelatnog dočasnika, ostaje u djelatnoj vojnoj službi dok ne navrši 20 godina staža osiguranja.

Tijekom preustroja Oružanih snaga, a najdulje do 31. prosinca 2007., pričuvni dočasnik može biti primljen u djelatnu vojnu službu kao djelatni dočasnik istog čina ako udovoljava propisanim standardima profesionalnog razvoja odnosno ako se u odgovarajućem postupku utvrdi mogućnost njegovog daljnjeg profesionalnog razvoja te ako mjesto nije moguće popuniti djelatnim dočasnikom.

Članak 67.

Tijekom preustroja Oružanih snaga, a najdulje do 31. prosinca 2007. osoba može biti primljena u djelatnu vojnu službu na dužnost djelatnog časnika pod uvjetom da nije starija od 35 godina te da ispunjava ostale uvjete propisane ovim Zakonom.

Tijekom preustroja Oružanih snaga, a najdulje do 31. prosinca 2007. pričuvni časnik može biti primljen u djelatnu vojnu službu kao djelatni časnik istoga čina ako udovoljava standardima profesionalnog razvoja odnosno ako se u odgovarajućem postupku utvrdi mogućnost njegova daljnjega profesionalnog razvoja te ako mjesto nije moguće popuniti djelatnim časnikom.

Članak 68.

Tijekom preustroja Oružanih snaga, a najdulje do 31. prosinca 2007. djelatnog dočasnika može se na osobnu zamolbu prevesti u djelatnog časnika dodjelom prvog časničkog čina pod uvjetom da nije stariji od 35 godina te da ispunjava ostale uvjete propisane ovim Zakonom.

Članak 69.

Do dana stupanja na snagu posebnog propisa za službenike kojim će se urediti klasifikacija radnih mjesta, plaće i druga materijalna prava službenika i propisa kojim će se odrediti klasifikacija radnih mjesta i plaće namještenika u Oružanim snagama osnovnu plaću službenika i namještenika čine umnožak koeficijenta složenosti poslova ustrojbenog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku godinu navršenog radnog staža.

Članak 70.

Stegovni postupci i postupci utvrđivanja naknade štete pokrenuti prema odredbama Zakona službi u Oružanim snagama Republike HrvatskeL346424 (»Narodne novine«, br. 33/02., 58/02., 175/03. i 136/04.) koji nisu dovršeni do stupanja na snagu odredbi ovoga Zakona kojima se uređuje stegovna i materijalna odgovornost dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Podzakonski propisi doneseni u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike HrvatskeL346425 (»Narodne novine«, br. 33/02., 58/02., 175/03. i 136/04.) kojima se uređuje stegovna i materijalna odgovornost ostaju na snazi i nakon stupanja na snagu odredbi ovoga Zakona koje uređuju stegovnu i materijalnu odgovornost do donošenja novih podzakonskih propisa iz područja stegovne i materijalne odgovornosti u dijelovima koji su u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 71.

Provedbeni propisi iz ovoga Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 72.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Članak 73.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbi članka 9., članaka 12. do 39., članka 49., članka 55., članka 58. stavka 2. te članaka 59. do 60. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2008.

Klasa: 880-03/07-01/01

Zagreb, 6. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !