Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/02-ispr, XX/03, XX/04, XX/07, XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 16.10.2009 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

3051

Na temelju članka 88.L478869 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/172

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 7. listopada 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike HrvatskeL478868 (»Narodne novine«, br. 33/02., 58/02., 175/03., 136/04., 76/07. i 88/09.) u članku 180. stavku 1. iza riječi: »opremu,« dodaje se riječ: »besplatnu«.

Članak 2.

Članak 181. mijenja se i glasi:

»Djelatne vojne osobe, službenici i namještenici imaju pravo na besplatan smještaj za vrijeme službe u Oružanim snagama.

Djelatne vojne osobe, službenici i namještenici za vrijeme službe u Oružanim snagama imaju organiziranu prehranu.

Tijekom obavljanja službe u zapovjedništvima i postrojbama Oružanih snaga djelatne vojne osobe, službenici i namještenici imaju pravo na besplatan objed.

Tijekom vojnih vježbi djelatne vojne osobe, službenici i namještenici imaju pravo na besplatan objed.

Djelatne vojne osobe, službenici i namještenici raspoređeni u Glavni stožer i u Hrvatsko vojno učilište, kao i djelatne vojne osobe raspoređene u Ministarstvo obrane te djelatne vojne osobe raspoređene izvan Oružanih snaga nemaju pravo na besplatan objed.

Način organiziranja prehrane u skladu s odredbama ovoga članka uredit će posebnim propisom ministar obrane.«

Članak 3.

U članku 200. stavku 1. podstavak 34. mijenja se i glasi:

»– Pravilnik o objedu (članak 181. stavak 6.)«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 800-03/09-01/02

Zagreb, 2. listopada 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !