Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Spomen-području Jasenovac – (“Narodne novine”, br. XX/90, XX/90-ispr, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 21.3.2001 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o spomen-području Jasenovac

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

393

Na temelju članka 89.L72573 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglaŠenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Spomen-podruČju Jasenovac

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Spomen-području Jasenovac, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 8. ožujka 2001.

Klasa: 01-081-01-806/2
Zagreb, 14. ožujka 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O SPOMEN-PODRUČJU JASENOVAC

Članak 1.

U Zakonu o Spomen-području JasenovacL72572 (»Narodne novine«, br. 15/90. i 28/90.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Radi očuvanja trajne uspomene na žrtve fašističkog terora i borce narodnooslobodilačkog rata stradale u drugom svjetskom ratu u koncentracijskim logorima Jasenovac i Stara Gradiška, kao i radi očuvanja tekovina antifašizma, ovim Zakonom proglašava se Spomen-područje Jasenovac.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. riječ: »Socijalističke« briše se.

Članak 3.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Detaljne granice Spomen-područja Jasenovac utvrdit će se prostornim planom područja posebnih obilježja.«

Članak 4.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Zaštita, unapređivanje i uređenje Spomen-područja Jasenovac utvrđuje se prostornim planom područja posebnih obilježja i Programom spomen-obilježavanja.

Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Hrvatski sabor.

Prijedlog programa spomen-obilježavanja utvrđuje Savjet Spomen-područja Jasenovac.«

Članak 5.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Za ostvarivanje Programa spomen-obilježavanja sredstva se osiguravaju u državnom proračunu, ovisno o potrebama i mogućnostima, a mogu se osigurati i iz drugih izvora.«

Članak 6.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»U cilju osiguravanja politike zaštite, uređenja, korištenja i prezentiranja Spomen-područja Jasenovac osniva se Savjet Spomen-područja Jasenovac (u daljnjem tekstu: Savjet).

Savjet ima devet članova koji se imenuju na četiri godine.

Po jednoga člana kao svojega predstavnika u Savjet imenuje Hrvatski sabor, Ministarstvo kulture, Općina Jasenovac, preživjeli logoraši, Savez antifašističkih boraca Hrvatske, romska, srpska i židovska nacionalna manjina, a ravnatelj Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac po položaju je član Savjeta.

Način rada i odlučivanja Savjeta uređuje se poslovnikom.

Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Javna ustanova Spomen-područja Jasenovac.«

Članak 7.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Savjet:

– utvrđuje Prijedlog programa spomen-obilježavanja,

– predlaže programe tekuće i višegodišnje aktivnosti na zaštiti, korištenju, prezentiranju i održavanju Spomen-područja Jasenovac,

– predlaže programe znanstveno-istraživačke aktivnosti na proučavanju događaja vezanih za bivše koncentracijske logore Jasenovac i Stara Gradiška,

– predlaže izdavačke programe u odnosu na povijest Spomen-područja Jasenovac,

– daje mišljenje za izdavačke, filmske i druge projekte vezane uz djelatnost Spomen-područja i na njihovo javno prikazivanje,

– predlaže nadležnim tijelima predračun sredstava potrebnih za realizaciju godišnjih programa aktivnosti Spomen-područja Jasenovac,

– prati izvršenje utvrđenih tekućih i višegodišnjih programa i planova aktivnosti i realizaciju predračuna osiguranih sredstava,

– donosi poslovnik o svom radu,

– obavlja i druge poslove propisane zakonom.«

Članak 8.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Spomen-područjem Jasenovac upravlja »Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac« (u daljnjem tekstu Javna ustanova).

Sjedište Javne ustanove je u Jasenovcu.

Javna ustanova obavlja svoju djelatnost sukladno Zakonu o ustanovama i Zakonu o muzejima, a osobito:

– sakuplja, čuva, stručno obrađuje, istražuje te prezentira muzejsku i drugu građu vezanu uz Spomen-područje Jasenovac,

– organizira akcije i manifestacije kojima se, evocirajući strahote fašističkoga zločina, ostvaruju odgojni i obrazovni učinci;

– organizira poslove vezane uz rekonstrukciju i adaptaciju postojećih autentičnih logorskih objekata i njihovo opremanje;

– te obavlja i druge poslove radi izvršavanja programa i zadaća sukladno odredbama ovoga Zakona.«

Članak 9.

Iza članka 7. dodaju se članci 7.a i 7.b koji glase:

»Članak 7.a

Javnom ustanovom upravlja upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet članova.

Predsjednika i tri člana Upravnoga vijeća imenuje ministar kulture, od kojih jednog na prijedlog ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja, a jednoga člana biraju stručni djelatnici Javne ustanove na način propisan statutom.

Mandat članova Upravnoga vijeća je četiri godine.

Članak 7.b

Ravnatelj je voditelj Javne ustanove.

Ravnatelja imenuje i razrješava ministar kulture.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a natječaj za imenovanje raspisuje i provodi upravno vijeće na način propisan zakonom i statutom.«

Članak 10.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Statut Javne ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost Ministarstva kulture.«

Članak 11.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad zakonitošću rada i stručni nadzor nad radom Javne ustanove provodi Ministarstvo kulture.«

Članak 12.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Sredstva za rad Javne ustanove i za ostvarivanje zadataka iz članka 7. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu, a na osnovi godišnjih programa redovne djelatnosti, te iz vlastitih prihoda i iz drugih izvora.«

Članak 13.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Čuvanje, zaštita, održavanje i prezentiranje Spomen-područja Jasenovac provodi se sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, muzejskoj djelatnosti, zaštiti arhivske građe i arhivima i o zaštiti prirode, ukoliko ovim Zakonom nije drukčije određeno.«

Članak 14.

Članci 12., 13. i 14. brišu se.

Članak 15.

Javna ustanova pravni je sljednik javne ustanove Spomen-područja Jasenovac upisane u Trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu, a koja je pravni sljednik radne organizacije Spomen-područja Jasenovac osnovane odlukom o osnivanju iz 1968. godine.

Članak 16.

Ministar kulture imenovat će predsjednika i tri člana Upravnog vijeća Javne ustanove u roku od mjesec dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Javna ustanova dužna je uskladiti svoj statut, ustroj i način rada s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

Osoba zatečena na dužnosti ravnatelja danom stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja obavljati dužnost kao privremeni ravnatelj, a Upravno vijeće će raspisati natječaj za ravnatelja Javne ustanove u roku od mjesec dana od dana donošenja Statuta.

Članak 17.

Savjet će se konstituirati u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 611-05/00-01/01
Zagreb, 8. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.

 
zatvori
Zakon o Spomen-području Jasenovac –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !