Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o srednjem školstvu – (“Narodne novine”, br. XX/92, XX/93-(čl. 128. Zakona o novčanim kaznama), XX/93, XX/95, XX/01, XX/01, XX/03-pročišćeni tekst, XX/05 - prestao važiti čl. 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osim odredbe čl. 48. stavka 1. i članka 78. stavka 1)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 06.04.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L19922 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio ne sjednici 24. ožujka 1993.

Broj: PA4-5/1-93.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republilke Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu

Članak 1.

U Zakonu o srednjem školstvuL19918 ("Narodne novine", br. 19/92.) u članku 6. stavku 2. riječi: "organ uprave" zamjenjuju se riječima: "upravno tijelo".

Članak 2.

U članku 47. stavku 3. riječi: "organima uprave" zamjenjuju se riječima: "upravnim tijelima županije i grada Zagreba".

Članak 3.

Članak 49. briše se.

Članak 4.

U članku 87. stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: "na prijedlog Vlade Republike Hrvatske zajedno s državnim proračunom".

Članak 5.

Članak 88. mijenja se i glasi: "Sredstva za financiranje javnih potreba iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona izdvajaju se iz državnog proračuna na račun Ministarstva kulture i prosvjete koje raspolaže tim sredstvima za srednje školstvo. U državnom proračunu osiguravaju se i dodatna sredstva za javne potrebe srednjeg školovanja pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, te sredstva za dodatne troškove srednjeg školstva županijama koje na svom području imaju kotareve s posebnim samoupravnim položajem".

Članak 6.

U članku 89. stavak 2. mijenja se i glasi: "Srednjoškolske ustanove iz stavka 1. ovoga članka mogu biti financirane i sredstvima za srednje školstvo Ministarstva kulture i prosvjete, ako njihovi programi imaju karakter javnih potreba u oblasti srednjega školstva od interesa za Republiku Hrvatsku, u smislu članka 87. stavka 2. ovoga Zakona".

Članak 7.

U članku 98. dodaje se stavak 4. koji glasi: "Osobama koje su do 8. listopada 1991. godine stekle svjedodžbe ili druge isprave srednjeg obrazovanja, uključujući vojne i vjerske škole, na području republika bivše Jugoslavije priznaje se stručna sprema sukladno kriterijima iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka."

Članah 8.

Članak 104. mijenja se i glasi: "Iznimno od odredbe članka 48. stavak 3. ovoga Zakona, u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu, ravnatelje srednjih škola imenovat će i razrješavati ministar kulture i prosvjete. Ravnatelji imenovani prema odredbi stavka 1. ovoga članka dužni su položiti ravnateljski ispit u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Ravnateljima izabranim prema ranijim propisima mandat traje do izbora ravnatelja prema stavku 1. ovoga članka."

Članak 9.

U članku 105. stavku 2. riječi "iz fonda srednjeg školstva pri Ministarstvu prosvjete" zamjenjuju se riječima "sredstvima iz članka 88. ovoga Zakona".

Članak 10.

Provedbene propise iz članka 94.L19919 7L19920akona o srednjem školstvu ("Narodne novine", br.19/92.) koji nisu donijeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ministar hulture i prosvjete donijet će u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

U svim odredbama ovoga Zakona riječi: "Ministarstvo prosvjete, kulture i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo prosvjete)" i riječi: "Ministarstvo prosvjete" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo kulture i prosvjete" u odgovarajućem padežu, a riječi: "ministar prosvjete, kulture i športa (udaljnjem tekstu: ministar prosvjete)" i riječi: "ministar prosvjete" zamjenjuju se riječima: "ministar kulture i prosvjete" u odgovarajućem padežu.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/92-01/12

Zagreb. 24. ožujka 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o srednjem školstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !