Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o srednjem školstvu – (“Narodne novine”, br. XX/92, XX/93-(čl. 128. Zakona o novčanim kaznama), XX/93, XX/95, XX/01, XX/01, XX/03-pročišćeni tekst, XX/05 - prestao važiti čl. 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osim odredbe čl. 48. stavka 1. i članka 78. stavka 1)
označi tražene riječi printaj stranicu
50 21.07.1995 Odluka o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o sred

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L35304 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM ŠKOLSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 4. srpnja 1995.

Broj: 01-95-1272/1

Zagreb,10. srpnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM ŠKOLSTVU

Članak 1.

U Zakonu o srednjem školstvuL35300 ("Narodne novine", br. 19/92., 26/93. i 27/93.) u članku 1. stavku 2. briše se točka i dodaju riječi: "i zakona koji uređuju djelatnost pojedinih vrsta srednjih škola".

Članak 2.

U članku 2. riječ: "organizacije" zamjenjuje se riječima: "pravne osobe".

Članak 3.

U članku 4. bciše se točka na kraju rečenice te se dodaju riječi: "i na latiničnom pismu".

Članak 4.

Članak 6. i 7. brišu se.

Članak 5.

U članku 9. stavku 2. riječ: "kadrovski" i zarez iza te riječi brišu se.

U stavku 3. točka na kraju rečenice se briše te se dodaju riječi: "i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo prosvjete)" .

Članak 6.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: "prosvjete" briše se zarez i riječ: "kulture".

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. riječi: utri odgojno obrazovna razdoblja" zamjenjuju se riječima: "dva polugodišta".

Članak 8.

U članku 25. stavku 3. iza riječi: "alineje 1." dodaju se riječi: "i 2".

Članak 9.

U članku 25. stavku 2. riječi: "prekvalifikacije i programe" brišu se, a riječ: "organizacije" zamjenjuje se riječima: "pravne osobe".

Članak 10.

U članku 27. riječ: "organizacije" zamjenjuje se riječju: "ustanove".

Članak 11.

Članak 29. mijenja se i glasi:

"Javnu srednju školu osniva Republika Hrvatska.

Privatnu srednju školu može osnovati domaća fizička i pravna osoba uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete".

Članak 12.

U članku 30. stavak I. briše se.

U stavku 2. riječ: "županije" zamjenjuje se ciječima: "općina, grad, županija".

Članak 13.

Članak 31. mijenja se i glasi:

"Akt o osnivanju srednje škole sadrži odredbe propisane Zakonom o ustanovama i odredbe o:
- nastavnom planu i programu te načinu i uvjetima njegova ostvarivanja,

- vrstu i trajanje obrazovanja, stručnu i školsku spremu koja se stječe završavanjem programa škole u skladu sa zakonom i drugim propisima,

- stručnim djelatnicima,

- rok za donošenje statuta."

Članak 14.

U članku 32. stavku 2. briše se točka te se dodaju riječi: "uz prethodnu suglasnost Ministarstva prosvjete".

Članak 15.

U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi

"Privatna srednja škola s pravom javnosti ima prava i obveze kao i.javna srednja škola, osim ako odredbama ovoga Zakona nije drukčije propisano."

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Privatna srednja škola koja je stekla pravo javnosti prema odredbi stavka 1. ovoga članka u svoj naziv obvezatno dodaje oznaku "s pravom javnosti".

Članak 16.

U članku 44. briše se točka i dodaje riječ: "ustanova"

Članak 17.

U članku 46. stavak 1. briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

" Srednjom školom upravlja školski odbor, a ravnatelj je poslovodni i pedagoški voditelj srednje škole."

U stavku 3. iza riječi: "uređuje se" dodaju se riječi: "aktom o osnivanju iz".

Članak 18.

Članak 47. mijenja se i glasi:

"Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj

- predlaže godišnji plan i program rada,

- brine se za provođenje odluka školskog odbora, nastavničkog vijeća i drugih tijela,

- donosi odluka o zasnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika škole,

- obavlja druge poslove utvrđene aktom o osnivanju, statutom i zakonom.

Izvješće o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i o poslovanju škole ravnatelj podnosi najmanje jednom godišnje Ministarstvu prosvjete."

Članak 19.

U članku 48. stavku 1. alineji 2. iza riječi: "zakona" stavlja se točka, a riječ: "i" i alineja 3. brišu se.

U stavku 2. riječ: "škola" zamjenjuje se riječima: "školski odbor".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Ravnatelja javne srednje škole imenuje i razrješava ministar prosvjete. Ravnatelja privatne srednje škole s pravom javnosti imenuje se i razrješava u skladu sa statutom škole u suglasnosti s ministrom prosvjete".

Stavak 4. i 1. brišu se.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Članak 20.

Članak 51. mijenja se i glasi: "Školski odbor:

- donosi godišnji plan i program rada i prati njegovo ostvarivanje,

- daje ravnatelju mišljenja i prijedloge o pitanjima od interesa za rad škole,

- obavlja druge poslove u skladu s aktom o osnivanju, statutom i zakonom."

Članak 21.

U članku 53. dodaje se stavak 3. koji glasi

"Poslovi tajnika uređuju se aktom o osnivanju i statutom škole u skladu sa standardima i normativima iz članka 77a. ovoga Zakona."

Članak 22.

U članku 51. stavak 6. mijenja se i glasi:

"Uvjete upisa učenika i odluku o upisu privatna srednja škola s pravom javnosti donosi uz suglasnost ministra prosvjete."

Članak 23.

U članku 61. stavku 2. riječ: "nastave" i točka se brišu te se dodaju riječi: "polugodišta i školske godine na temelju praćenja i ocjenjivanja tijekom polugodišta odnosno nastavne godine."

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Način praćenja i ocjenjivanja učenika propisuje ministar prosvjete."

Članak 24.

U članku 62. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Učenik koji nije zadovoljan zaključnom ocjenom iz pojedinog predmeta ima pravo u roku od 24 sata od priopćenja ocjene podnijeti zahtjev razrednom vijeću za polaganje ispita pred komisijom.

O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje razredno vijeće."

Članak 25.

U članku 64. stavci 1., 3. i 4. brišu se.

Članak 26.

U članku 65. stavku 3. iza riječi: "učenika" dodaju se riječi: "koji ima sve ocjene prolazne", a točka na kcaju stavka zamjenjuje se zarezom iza kojega se dodaju riječi: "a opći uspjeh učenika kojem je na kraju nastavne godine zaključena ocjena nedovoljan iz tri i više predmeta, odnosno koji nije položio popravni ispit u propisanim rokovima, utvrđuje se ocjenom nedovoljan."

Članak 27.

U članku 67. stavku 1. iza riječi: "savladavanja" dodaju se riječi "svih ili".

Članak 28.

U članku 15. stavak 3. briše se

Članak 29.

Članak 77. mijenja se i glasi:

"U tijeku školske godine radno vrijeme nastavnika rasporeduje se na neposredni odgojno-obrazovni rad i ostale poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obcazovnog rada.

Profesori organiziraju i izvode teoretsku i praktičnu nastavu i vježbe; stručni suradnici organiziraju i obavljaju stručne poslove vezane uz rad srednje škole i učeničkog doma (pedagoške, psihološke, zdravstvene, defektološke, socijalne, knjižničarske, programerske i druge); odgajatelji organiziraju rad u odgojnoj grupi, surađuju s roditeljima i nastavnicima te s domskim odborom; stručni učitelji samostalno izvode vježbe i praktičnu nastavu; suradnici u nastavi sudjeluju u izvođenju vježbi i praktične nastave pod neposrednim rukovodstvom profesora i stručnog učitelja.

Iznimno, stručni učitelji samostalno izvode i teoretsku nastavu ako je stručna sprema koju su postigli najviši stupanj obrazovanja u tom stručnom ili umjetničkom području i ako je to propisao ministar prosvjete."

Članak 30.

Iza članka 17. dodaje se članak 77a. koji glasi "Članak 77a.

Tjedno radno vrijeme nastavnika je 42. sata. Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada za teoretsku nastavu iznosi 20 do 22 sata, iznimno za nastavu tjelesne i zadravstvene kulture 24 sata, za praktičnu nastavu i za izvođenje odgojno-obrazovnih programa u odgojnim grupama 28 sati i za rad suradnika u nastavi s učenicima 32 do 36 sati.

Nornka iz stavka 1. ovoga članka nastavnicima koji su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima proveli:

- 25 do 30 godina radnog staia umanjuje se za 2 sata tjedno,

- 30 do 35 godina radnog staža umanjuje se za 4 sata tjed

- 35 do 40 godina radnog staža umanjuje se za 6 sati tjedno.

Normu neposrednoga odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima, način utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u srednjoj školi te ostale poslove iz članka 77. stavak 1. ovoga Zakona propisuje ministar prosvjete".

Članak 31.

Članak 81. mijenja se i glasi:

"Iznimno se s nastavnikom može zasnovati radni odnos na određeno vrijeme bez objavljivanja javnog natječaja:

- kad obavljanje poslova ne trpi odgađanje, do zasnivanja radnog odnosa s nastavnikom izabranim na temelju javnoga natječaja, ali ne dulje od 90 dana,

- kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 90 dana.

Ako se na raspisani natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 78. ovoga Zakona, može se izabrati osoba koja ne ispunjava te uvjete.

Radni odnos iz stavka 2. ovoga članka zasniva se na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta osobom koja ispunjava propisane uvjete, a najdulje do kraja školske godine u kojoj je zasnovan radni odnos."

Članak 32.

Članak 82. briše se.

Članak 33

Iza članka 86. dodaje se glava "VIIa. NADZOR" i novi članak 86a. koji glasi:

"Članak 86a.

Upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo prosvjete.

Inspekcijski nadzor provode prosvjetni ispektori i viši prosvjetni inspektori u skladu s posebnim zakonom.

Stručno-pedagoški nadzor nad radom odgajatelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i drugih osoba koje obavljaju odgojno-obrazovni rad provode u granicama djelokruga Ministarstva prosvjete stručno-pedagoški nadzornici i druge stručne osobe koje ovlasti ministar prosvjete.

Način obavljanja stručno-pedagoškog nadzora te prava, dužnosti i ovlasti stručno-pedagoških nadzornika i drugih osoba ovlaštenih za stručno-pedagoški nadzor uređuje se posebnim zakonom."

Članak 34.

U članku 88. stavku 1. riječi: "kulture i" brišu se.

Članak 35.

U članku 89. stavku 2. riječi: "kulture i" brišu se.

Članak 36.

U članku 90. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Uvjete i mjerila za prodaju usluga i roba na tržištu i utvrđivanje cijena za obrazovanje i druge usluge po osobnim potrebama učenika i drugih fizičkih i pravnih osoba u javnim sred njim školama propisuje ministar prosvjete."

Članak 37.

Provedbeni propisi iz članka 23., 29., 30., 33. i 36. ovoga Zakona donijet će se do 31. kolovoza 1995.

Članak 38.

Organizacije za obrazovanje odraslih (otvorena i pučka sveučilišta) organizirane prema odredbama Zakona o poduzećimaL35301 ("Narodne novine", br. 53/91. i 58/93.) ne mogu otuđivati nekretnine na kojima imaju pravo raspolaganja, odnosno pravo korištenja, niti se na njih mogu primjenjivati odredbe Zakona o pretvorbi društvenih poduzećaL35302 ("Narodne novine", br. 19/91., 83/92., 94/93. i 2/94.), do stupanja na snagu zakona kojim ee se urediti djelatnost i pravni status otvorenih i pučkih sveučilišta.

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o polaganju ravnateljskog ispita za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domovaL35303 ("Narodne novine", br. 22/93. i 71/94.).

Članak 40.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/94-01/03

Zagareb, 4. srpnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


zatvori
Zakon o srednjem školstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !