Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o srednjem školstvu – (“Narodne novine”, br. XX/92, XX/93-(čl. 128. Zakona o novčanim kaznama), XX/93, XX/95, XX/01, XX/01, XX/03-pročišćeni tekst, XX/05 - prestao važiti čl. 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osim odredbe čl. 48. stavka 1. i članka 78. stavka 1)
označi tražene riječi printaj stranicu
114 20.12.2001 Zakon o dopuni Zakona o srednjem školstvu

HRVATSKI SABOR

1887

Na temelju članka 88.L77985 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SREDNJEM ŠKOLSTVU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o srednjem školstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3885/2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O SREDNJEM ŠKOLSTVU

Članak 1.

U Zakonu o srednjem školstvuL77982 (»Narodne novine«, br. 19/92., 26/93., 27/93., 50/95. i 59/01.) iza članka 90. dodaje se članak 90.a koji glasi:

»Članak 90.a

Ako osnivačka prava nad srednjom školom nisu prenesena na temelju članka 37.L77983 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 59/01.), prenose se danom primjene ovoga Zakona.

Prijenos osnivačkih prava sukladno stavku 1. ovoga članka provodi Vlada Republike Hrvatske ili od nje ovlašteno ministarstvo.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Klasa: 602-03/01-01/02
Zagreb, 7. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o srednjem školstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !