Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o srednjem školstvu – (“Narodne novine”, br. XX/92, XX/93-(čl. 128. Zakona o novčanim kaznama), XX/93, XX/95, XX/01, XX/01, XX/03-pročišćeni tekst, XX/05 - prestao važiti čl. 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osim odredbe čl. 48. stavka 1. i članka 78. stavka 1)
označi tražene riječi printaj stranicu
81 5.7.2005 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu

HRVATSKI SABOR

1566

Na temelju članka 88.L264736 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM ŠKOLSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. srpnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-2360/2

Zagreb, 4. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM ŠKOLSTVU

 

Članak 1.

U Zakonu o srednjem školstvuL264734 (»Narodne novine«, br. 19/92., 26/93., 27/93., 50/95., 59/01. i 114/01.) u članku 16. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja nastavnog plana i programa i ostalih aktivnosti u funkciji odgojno-obrazovnog rada škole.

Srednja škola može izvoditi izlete i ekskurzije i poduzimati druge odgovarajuće aktivnosti radi ostvarivanja nastavnih sadržaja i postizanja ciljeva i zadaća propisanih ovim Zakonom i nastavnim programom.

Uvjete i način izvođenja izleta i ekskurzija te poduzimanja drugih aktivnosti iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar.«

 

Članak 2.

Iza članka 22. dodaje se članak 22.a koji glasi:

 

»Članak 22.a

Obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju organizira se u svim srednjim školama prema redovitim nastavnim programima uz primjerene metode rada ili prema prilagođenim nastavnim programima koje izrađuju nastavnici sukladno sposobnostima učenika.

Učenici s većim teškoćama u razvoju obrazuju se u ustanovama odgoja i obrazovanja koje provode odobrene posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju.

Za učenike koji zbog većih motoričkih poteškoća ili kroničnih bolesti ne mogu polaziti nastavu u školi, škola organizira instruktivnu nastavu u kući učenika, odnosno zdravstvenoj ustanovi ako se učenik nalazi na dužem liječenju uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.

Ustanove iz stavka 2. i 3. ovoga članka, programe, uvjete, postupak upisa i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju propisuje ministar.«

 

Članak 3.

Iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji glasi:

»Članak 23.a

Radi provjere uspješnosti odgojno-obrazovnog rada na svim razinama srednjoškolskog obrazovanja uvodi se trajni sustav nacionalnih ispita.

Nacionalne ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja sukladno posebnim propisima, u suradnji sa srednjim školama i drugim ustanovama koje izvode programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih.

Srednje škole obvezne su koristiti rezultate nacionalnih ispita i druge pokazatelje uspješnosti odgojno-obrazovnog rada za analizu i samovrednovanje, radi trajnog unapređivanja kvalitete rada škole.

Okvirne elemente samovrednovanja škola propisuje ministar.«

 

Članak 4.

U članku 25. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

 

Članak 5.

U članku 27. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, kao i ostale programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih u strukovnom području unutarnjih poslova, može izvoditi isključivo Policijska škola u sastavu Policijske akademije Ministarstva unutarnjih poslova, pod uvjetima propisanim aktom iz članka 25. stavka 2. ovoga Zakona.«

 

Članak 6.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Statut srednje škole donosi školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivača.«

 

Članak 7.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Srednjom školom upravlja školski odbor, a ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj srednje škole.

Djelokrug i način odlučivanja ravnatelja i školskog odbora uređuje se aktom o osnivanju i statutom škole u skladu sa zakonom.«

 

Članak 8.

U članku 47. stavku 1. podstavak 4. briše se.

Dosadašnji podstavci 5. i 6. postaju podstavci 4. i 5.

 

Članak 9.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Za ravnatelja srednje škole može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, ispunjava uvjete za nastavnika srednje škole i ima najmanje pet godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnom radu u osnovnoj ili srednjoj školi.

Ravnatelja se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje školski odbor. Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku.

Način i postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom.

Ravnatelja srednje škole imenuje i razrješava školski odbor.

Ravnatelja se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Ravnatelja srednje škole u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju poslova ravnatelja zamjenjuje osoba iz reda članova nastavničkog vijeća koja ispunjava uvjete za ravnatelja. Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima sva prava, ovlasti i dužnosti ravnatelja.

Osobu koja zamjenjuje ravnatelja škole određuje školski odbor na način utvrđen statutom.«

 

Članak 10.

Članak 48.a mijenja se i glasi:

»Školski odbor dužan je razriješiti ravnatelja prije isteka roka na koji je imenovan ako se utvrdi da su se stekli uvjeti za razrješenje propisani Zakonom o ustanovama.

Školski odbor može razriješiti ravnatelja i na prijedlog prosvjetnog inspektora koji o prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra.

Ako školski odbor ne razriješi ravnatelja na prijedlog prosvjetnog inspektora u roku od 15 dana od dana dostave prijedloga, a ministar procijeni da je prijedlog opravdan, nadležno tijelo državne uprave u županiji, odnosno nadležno tijelo Grada Zagreba, dužno je raspustiti školski odbor i imenovati povjerenstvo prema odredbama članka 51.a ovoga Zakona.

Povjerenstvo je dužno razriješiti ravnatelja najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je imenovano.«

 

Članak 11.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Školski odbor imenuje predstavničko tijelo osnivača.

Školski odbor ima sedam članova od kojih dva člana imenuje osnivač škole samostalno, tri člana predlažu radnici škole iz reda nastavnika, a dva člana predlaže vijeće roditelja iz reda roditelja učenika škole.

Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine, a članovi školskog odbora predloženi iz reda roditelja učenika na vrijeme trajanja školovanja učenika u školi. Mandat članova teče od dana konstituiranja školskog odbora.

Odluke školskog odbora pravovaljane su ako ih usvoji većina od ukupnog broja članova školskog odbora.

Način rada školskog odbora, način imenovanja i trajanje mandata članova školskog odbora pobliže se uređuje statutom.«

 

Članak 12.

Članak 51.a mijenja se i glasi:

»Osnivač škole dužan je razriješiti člana školskog odbora i prije isteka mandata iz članka 50. stavka 3. ovoga Zakona, ako školski odbor ili prosvjetni inspektor utvrde da ne ispunjava obveze člana školskog odbora utvrđene zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole.

Ako prosvjetni inspektor utvrdi da školski odbor ne obavlja poslove iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole, nadležno tijelo državne uprave u županiji, odnosno nadležno tijelo Grada Zagreba, dužno je raspustiti školski odbor i imenovati povjerenstvo u roku od 15 dana od dana obavijesti prosvjetnog inspektora.

Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ima tri člana od kojih je najmanje jedan iz reda nastavnika škole.

Povjerenstvo ima ovlasti školskog odbora, osim ovlasti odlučivanja o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina. Povjerenstvo upravlja školom do konstituiranja školskog odbora.

Povjerenstvo se imenuje i u slučaju kad se školski odbor ne može konstituirati.

Osnivač škole dužan je pokrenuti postupak izbora i imenovanja članova školskog odbora najkasnije u roku od 60 dana od dana imenovanja povjerenstva.«

 

Članak 13.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Srednja škola ima tajnika.

Za tajnika može biti izabrana osoba koja ima visoku ili višu stručnu spremu pravne, odnosno upravno-pravne struke.

Poslovi tajnika utvrđuju se statutom.

Administrativno-tehničke i pomoćne poslove koji se obavljaju u srednjoj školi te mjerila za utvrđivanje broja izvršitelja na tim poslovima propisuje ministar.«

 

Članak 14.

U članku 65. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Učenik kojem je opći uspjeh utvrđen ocjenom nedovoljan (1) ponavlja razred.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

 

Članak 15.

U članku 67. stavku 3. riječi: » športski, odnosno« brišu se.

 

Članak 16.

U članku 68. riječ: »vrhunskog« zamjenjuje se riječju: »kategoriziranog« te se iza riječi: »športaša« dodaju riječi: »sukladno posebnom propisu«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Škola je dužna omogućiti redovitim učenicima koji su športaši u natjecateljskim kategorijama sudjelovanje na športskim natjecanjima i športskim pripremama, na državnoj razini.

Učenici iz stavka 2. ovoga članka nastavu tjelesne i zdravstvene kulture izvode prema posebnom nastavnom programu kojeg donosi Ministarstvo.«

 

Članak 17.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Srednjoškolsko obrazovanje učenika gimnazija i četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih škola završava se polaganjem državne mature.

Srednjoškolsko obrazovanje učenika trogodišnjih strukovnih škola završava se polaganjem završnog ispita.

Državnu maturu u školama provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Učenici trogodišnjih strukovnih škola koji su tijekom cijeloga srednjoškolskog obrazovanja postigli odličan uspjeh oslobađaju se polaganja završnog ispita.

Uvjete, način i postupak polaganja državne mature i završnog ispita propisuje ministar.«

 

Članak 18.

U članku 71. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Poslovi vođenja evidencije s dokumentacijom o upisu i ispisu učenika iz srednje škole, o pedagoškim mjerama i o predmetnim i razrednim ispitima te poslovi izdavanja javnih isprava i drugih potvrda obavljaju se na osnovi javnih ovlasti.

Ako srednja škola u svezi s poslovima iz stavka 2. ovoga članka odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika, roditelja ili druge fizičke ili pravne osobe, dužna je postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

 

Članak 19.

U članku 76. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Rad u srednjoj školi ne može obavljati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv Republike Hrvatske, kazneno djelo primanja mita, kazneno djelo nasilničkog ponašanja, kazneno djelo zlouporabe opojnih droga, neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, kazneno djelo kršenja obiteljskih obveza, kazneno djelo zapuštanja i zlostavljanja djeteta ili maloljetne osobe ili neko drugo kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta ili maloljetne osobe.«

U stavku 2. iza riječi: »odmah« dodaju se riječi: »izvijestiti ravnatelja škole koji je to dužan«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Nastavnik i drugi radnik protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka udaljava se od obavljanja poslova do pravomoćnosti sudske presude odnosno do obustave postupka, odbačaja prijave ili odustanka od gonjenja.

Osoba iz stavka 3. ovoga članka ima pravo za vrijeme udaljenja na naknadu mjesečne plaće u visini polovice plaće koja joj je isplaćena u prethodna tri mjeseca.«

 

Članak 20.

 

Članak 79. mijenja se i glasi:

»Nastavnici zasnivaju radni odnos na temelju natječaja.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku. Rok za primanje ponuda kandidata ne može biti kraći od osam dana.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nastavnici mogu zasnovati radni odnos bez natječaja:

– na određeno vrijeme, kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana:

– do punog radnog vremena s nastavnikom koji ima zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme.

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci. Do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos može se zasnovati s osobom koja ne ispunjava uvjete prema odredbama ovoga Zakona.«

 

Članak 21.

Iza članka 79. dodaje se članak 79.a koji glasi:

 

»Članak 79.a

Nastavnik koji ima radni odnos zasnovan na poslovima nastavnika na neodređeno vrijeme a koji je izabran za rad u dopunskoj nastavi za djecu hrvatskih građana u inozemstvu ili nastavnik koji je imenovan lektorom hrvatskog jezika i književnosti na stranom sveučilištu, ima pravo povratka na poslove na kojima je prethodno radio ili na druge poslove za koje ispunjava uvjete u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja poslova u dopunskoj nastavi za djecu hrvatskih građana u inozemstvu ili prestanka ugovora o preuzimanju poslova lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranom sveučilištu.

Nastavnik izabran za rad u dopunskoj nastavi za djecu hrvatskih građana u inozemstvu ili nastavnik imenovan lektorom hrvatskog jezika i književnosti na stranom sveučilištu, ostvaruje pravo iz stavka 1. ovoga članka istekom vremena na koje je ponovno imenovan ili izabran, osim ako ukupno razdoblje izbivanja s poslova na kojima je prethodno radio nije bilo dulje od pet godina.

Do povratka na poslove iz stavka 1. ovoga članka, nastavnik izabran za rad u dopunskoj nastavi za djecu hrvatskih građana u inozemstvu, sva prava i obveze iz radnog odnosa ostvaruje prema propisima o radu u hrvatskoj dopunskoj nastavi u inozemstvu, a nastavnik koji je imenovan lektorom hrvatskog jezika i književnosti na stranom sveučilištu sukladno sklopljenom ugovoru o radu na određeno vrijeme.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka škola može sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, čije neprekinuto trajanje može biti najdulje pet godina.«

 

Članak 22.

U članku 80. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»Osoba koja je položila stručni ispit prema odredbama Zakona o osnovnom školstvu ili je prema odredbama toga Zakona oslobođena od polaganja stručnog ispita, nema obvezu polaganja stručnog ispita za rad u srednjoj školi.

Poslovi organiziranja i provođenja stručnih ispita za nastavnike općeobrazovnih nastavnih predmeta, stručne suradnike i odgajatelje kao javna ovlast povjeravaju se Zavodu za školstvo Republike Hrvatske.

Poslovi organiziranja i provođenja stručnih ispita za nastavnike strukovnih predmeta kao javna ovlast povjeravaju se Agenciji za strukovno obrazovanje.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 8.

 

Članak 23.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»Radnici srednje škole i učeničkog doma moraju se obvezno liječnički pregledati svake tri godine.

Ako ravnatelj ocijeni da je nastavniku narušeno psihofizičko zdravlje u mjeri koja bitno umanjuje njegovu radnu sposobnost, donijet će odluku o upućivanju nastavnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti. Nastavniku koji odbije izvršiti odluku otkazat će se ugovor o radu (osobno uvjetovani otkaz).

Ako se utvrdi da nastavnik nije u mogućnosti uredno izvršavati obveze u odgojno-obrazovnom radu zbog trajno narušenoga psihofizičkog zdravlja, ponudit će mu se odgovarajući poslovi prema njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti.

Ako škola nema odgovarajuće poslove ili ako nastavnik odbije prihvatiti ponudu, otkazat će mu se ugovor o radu (osobno uvjetovani otkaz).«

 

Članak 24.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»Radniku srednje škole prestaje ugovor o radu s navršenih 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja.

Nastavniku i ravnatelju srednje škole ugovor prestaje najkasnije istekom školske godine u kojoj je navršio 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja.«

 

Članak 25.

Nastavnicima i ravnateljima koji su navršili 65 godina života i 20 godina staža osiguranja prije stupanja na snagu ovog zakona, a nalaze se u radnom odnosu, ugovor o radu prestaje na kraju školske godine 2004./05.

 

Članak 26.

Učenici koji su upisali gimnaziju zaključno sa školskom godinom 2004./2005. na kraju srednjoškolskog obrazovanja polažu maturu sukladno odredbama Zakona o srednjem školstvu koje su glede mature bile na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Učenici koji su upisali četverogodišnje strukovne i umjetničke škole zaključno sa školskom godinom 2005./2006. polažu završni ispit sukladno odredbama Zakona o srednjem školstvu koje su glede završnog ispita bile na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 27.

Tajnik srednje škole koji je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečen u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, a nema stručnu spremu struke propisane ovim Zakonom, može nastaviti s obavljanjem poslova tajnika.

 

Članak 28.

U svim odredbama Zakona o srednjem školstvu riječi: »ministar prosvjete i športa«, »Ministarstvo prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za obrazovanje«, »ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja« u odgovarajućem padežu.

U svim odredbama Zakona riječ: »djelatnik« i riječ: »zaposlenik« zamjenjuju se riječju: »radnik« u odgovarajućem padežu.

 

Članak 29.

Provedbene propise iz članka 1., 2., 3., 13. i 17. ovoga Zakona ministar znanosti, obrazovanja i športa donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 30.

Srednje škole dužne su uskladiti statut s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Osnivač škole imenovat će školski odbor u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Natječajni postupak za imenovanje ravnatelja koji je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona u tijeku poništit će se te će školski odbor iz članka 50. ovoga Zakona raspisati novi natječaj u roku od 15 dana od isteka roka iz stavka 2. ovoga članka. Ako u tom razdoblju ravnatelju istekne mandat, do završetka natječajnog postupka poslove vršitelja dužnosti ravnatelja obnašat će dosadašnji ravnatelj.

Postupak za razrješenje ravnatelja započet prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a koji nije dovršen, dovršit će se prema odredbama Zakona o srednjem školstvuL264735 (»Narodne novine«, br. 19/92., 26/93., 27/93., 50/95., 59/01. i 114/01.).

 

Članak 31.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 602-03/05-01/01

Zagreb, 1. srpnja 2005.

Hrvatski Sabor

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o srednjem školstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !