Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o stambenim zadrugama – (“Narodne novine”, br. 47/86, 47/89, XX/00-Odluka USRH, XX/00-Odluka USRH.)
označi tražene riječi printaj stranicu
100 10.10.2000 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1006/1995 od 21. rujna 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1971

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci Velimir Belajec, Marijan Hranjski, Petar Klarić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 21. rujna 2000. godine donio je sljedeću

ODLUKU

I. Produljuje se rok odgode prestanka važenja Zakona o stambenim zadrugamaL69879 (»Narodne novine«, broj 47/86 i 47/89), ukinutog odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1006/1995 od 8. ožujka 2000. godine, objavljenom uL69880 »Narodnim novinama«, broj 35/2000 od 31. ožujka 2000. godine.

II. Novi rok prestanka važenja Zakona o stambenim zadrugama određuje se na dan 31. prosinca 2000. godine

Obrazloženje

1. Ustavni sud Republike Hrvatske svojom odlukom broj: U-I-1006/1995, od 8. ožujka 2000. godine, ukinuo je u cijelosti Zakon o stambenim zadrugama (u nastavku: osporeni Zakon) utvrdivši njegovu neusklađenost i nesuglasje s Ustavom Republike Hrvatske. Točkom II. izreke navedene odluke utvrđeno je da osporeni Zakon prestaje važiti 1. listopada 2000. godine.

2. Vlada Republike Hrvatske svojim podneskom, klasa: 362-02/89-01/02, urbroj: 5030115-00-1, od 14. rujna 2000. godine podnijela je prijedlog za odgodu roka prestanka važenja osporenog Zakona.

U navedenom podnesku predlagatelj cijeni da bi prestankom važenja osporenog Zakona, na način utvrđen ukidnom odlukom ovog Suda, za fizičke i pravne osobe mogla nastupiti znatna šteta, jer materija stambenog zadrugarstva nije regulirana nekim drugim zakonom.

Vlada Republike Hrvatske također navodi da je već sačinjen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama, kojim će se urediti pitanje stambenog zadrugarstva. Nadalje se ističe da će cjelokupna zakonodavna procedura donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama biti dovršena do 1. listopada 2000. godine.

3. Slijedom iznijetog Vlada Republike Hrvatske zaključno predlaže produljenje roka stupanja na snagu ukidne odluke ovog Suda, broj: U-I-1006/1995, do 31. prosinca 2000. godine.

Prijedlog je osnovan.

4. Postupajući po prijedlogu predlagatelja Sud je taj prijedlog ocijenio osnovanim. Polazište za ovakvo utvrđenje jest činjenica da bi nastupom posljedica ukidne odluke ovog Suda u materiji stambenog zadrugarstva nastala pravna praznina, te da bi za određene fizičke i pravne osobe uslijed toga mogla nastupiti znatnija šteta.

Predloženi nadnevak produženja roka prestanka važenja osporenog Zakona Sud je ocijenio primjerenim, a poglavito s obzirom na tijek zakonodavne procedure donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama, kojim bi se trebala urediti materija stambenog zadrugarstva.

5. Slijedom iznijetog, na temelju članka 53.L69881 stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), odlučeno je kao u izreci.

Broj: U-I-1006/1995
Zagreb, 21. rujna 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.

 
zatvori
Zakon o stambenim zadrugama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !