Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/99, XX/01, XX/05, XX/10, XX/13, XX/13, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
10 6.2.2001 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

190

Na temelju članka 89.L71746 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 25. siječnja 2001.

Broj: 01-081-01-310/2
Zagreb, 31. siječnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

Članak 1.

U Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednjeL71745 (»Narodne novine«, br. 109/97. i 76/99.) u članku 5. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Stjecanje dionica ili udjela stambene štedionice osnovane na temelju ovoga Zakona dozvoljeno je i drugim bankama i štedionicama«

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. Otplatu stambenog kredita u korištenju uzetog kod banke ili štedionice osnovane na području Republike Hrvatske i utrošenog za namjene iz točke 1. do 5. ovoga stavka«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Stambene štedionice mogu općinama i gradovima odobriti kredite za predfinanciranje za namjene iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 3.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

Članak 8.a

(1) Krediti iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona odobravaju se iz fonda prikupljene štednje stambene štedionice i to do maksimalno deset posto ukupnih sredstava fonda stambene štednje.

(2) Ugovor o kreditu za predfinanciranje ne može biti sklopljen na rok duži od roka na koji je sklopljen ugovor o stambenoj štednji.

(3) Ugovor o kreditu za predfinanciranje mora sadržavati odredbe:

1. o visini odobrenog kredita,

2. o visini kamatne stope odobrenog kredita koja u odnosu na kamatnu stopu stambenog kredita ne može biti viša od tri posto,

3. o roku otplate,

4. o visini otplatnih anuiteta s odredbom o nepromjenjivosti anuiteta i rokova otplate ako se ne radi o ranijoj otplati,

5. o prijevremenoj otplati,

6. o instrumentima osiguranja otplate kredita,

7. o nadzoru namjene korištenja kredita od strane stambene štedionice u smislu odredbe članka 8. i 9. ovoga Zakona,

8. o uvjetima raskida ugovora o kreditu zbog više sile, nepredvidivih okolnosti i neizvršavanja zakonskih ili ugovorenih obveza druge ugovorne stranke.

(4) Opći uvjeti poslovanja stambene štedionice koji se odnose na kredite za predfinanciranje sastavni su dio ugovora.

(5) Ugovor o predfinanciranju može sadržavati i druge odredbe glede sigurnosti i zašite probitaka ugovorenih stranaka u skladu sa zakonom.«

Članak 4.

U članku 20. stavku 2. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. o nadzoru namjene korištenja stambene štednje, državnih poticajnih sredstava i kredita od strane stambene štedionice u smislu odredbe članka 8. i 9. ovoga Zakona kada je razdoblje stambene štednje kraće od pet godina«.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 9.

Članak 5.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Stambena štedionica je dužna najkasnije do konca veljače tekuće godine podnijeti Ministarstvu financija skupno za sve stambene štediše dokumentirani pisani zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava u toj godini.

(2) Ministarstvo financija je, nakon što se međusobno usklade podneseni zahtjevi, dužno u roku od šezdeset dana od dana podnošenja korigiranog zahtjeva isplatiti stambenoj štedionici državna poticajna sredstva.

(3) Stambena štedionica je dužna primljeni iznos državnih poticajnih sredstava evidentirati u svojim poslovnim knjigama i upisati ga na račune stambene štednje stambenih štediša u roku od osam dana od primitka iznosa.«

Članak 6.

U članku 31. stavku 1. točki 3. iza riječi: »u članku 8« dodaju se riječi: »i članku 8.a«.

Iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. ako stambena štedionica odobri stambeni kredit, a da vrijeme stambene štednje nije iznosilo minimalno dvije godine (članak 14.)«.

Dosadašnje točke 9. do 18. postaju točke 10. do 19.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/00-01/01
Zagreb, 25. siječnja 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !