Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o statusu prognanika i izbjeglica – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/95, XX/99. XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 09.06.1995 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L34322 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 2. lipnja 1995.

Broj: 01-95-1064/1

Zagreb, 6. lipnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA

Članak 1.

U Zakonu o statusu prognanika i izbjeglicaL34321 ("Narodne novine", br. 96/93.) iza članka 12. dodaje se novi članak koji glasi:

"Članak 12a.

Ravnatelji regionalnih ureda za prognanike imaju pravo sudjelovati u radu županijskih skupština i njihovih poglavarstava, županija na području kojih ured djeluje.

U gradskim, odnosno općinskim poglavarstvima gradova i općina na području kojih su zbrinuti prognanici obvezno je jedan član poglavarstva zadužen za brigu o prognanicima."

Članak 2.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Svi postupci prisilnog iseljenja prognanika prekidaju se do stvaranja uvjeta za njihov povratak ili dok im se, uz njihovu suglasnost, ne osigura drugi odgovarajući smještaj u mjestu njihova zbrinjavanja ili u nekom drugom mjestu."

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi: "Odredbe stavka 2. ovoga članka odnose se na prognanike koji su smješteni do 1. ožujka 1995. godine."

Članak 3.

U članku 15., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Prehrana prognanika u organiziranom smještaju vrši se prema jedinstvenom nornlativu."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

Članak 18. mijenja se i glasi:

" Školovanje djece prognanika ostvaruje se preko Ministarstva prosvjete i športa.

Prognanoj djeci, koja pohadaju osnovnu ili srednju školu osiguravaju se besplatne školske knjige i pribor, besplatan prijevoz do škole te prehrana sve dok imaju status prognanika, odnosno do kraja školske godine u kojoj gube status.

Učenicima i studentima, koji se školuju izvan mjesta zbrinjavanja osigurava se smještaj u učeničke ili studentske domove bez naknade.

Roditelji djece prognanika predškolskog uzrasta plaćaju naknadu za smještaj u predškolskoj ustanovi u visini druge kategorije, osim ako im na temelju materijalnih prilika nije utvrden povoljniji status.

Zdravstvena zaštita prognanika ostvaruje se u skladu s propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.

Prognanici imaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu."

Članak 5.

Iza članka 18. dodaju se novi članci koji glase

"Članak 18a.

Poglavarstva gradova, odnosno općina, na čijem području borave prognanici dužna su osigurati grobna mjesta i dostojanstven pokop prognanika na mjesnom groblju.

Pokop kremiranjem može se obaviti jedino uz suglasnost obitelji pokojnika.

Članak 18b.

Država jamči za kredite koje Hrvatska kreditna banka za obnovu i banke čiji je većinski vlasnik država odobravaju prognanicima.

U ime države jamstvo daje Ministarstvo financija. Država ima prvenstveno pravo namirenja iz nekretnina koje su u vlasništvu prognanika koji je ostvario pravo na kredit.

Pravo iz stavka 3. ovoga članka ne zastarijeva."

Članak 6.

Iza članka 24. dodaje se novi članak koji glasi:

" Članak 24a.

Normativ iz članka 15. stavka 2. utvrdit će Ministarstvo zdravstva."

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 019-04/95-01/05

Zagreb, 2. lipnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r

zatvori
Zakon o statusu prognanika i izbjeglica –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !