Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o statusu prognanika i izbjeglica – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/95, XX/99. XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
128 30.11.1999 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L66004 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA

Progla?avam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 12. studenoga 1999.

Broj: 01/1-081-99-17/2
Zagreb, 26. studenoga 1999.

Na temelju odredbe članka 1. Ustavnog zakona
o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih du?nosti
PRIVREMENO ZAMJENJUJE
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA

Članak 1.

U Zakonu o statusu prognanika i izbjeglica (»Narodne novine«, br. 96/93., 39/95. i 29/99.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo navedeno u članku 3. stavku 1. Zakona o općem oprostu (»Narodne novine«, br. 80/96.) ne mo?e ostvariti prava iz ovoga Zakona.

Za osobu protiv koje je podignuta pravomoćna optu?nica za kazneno djelo navedeno u članku 3. stavku 1. Zakona o općem oprostu (»Narodne novine«, br. 80/96.), ostvarivanje prava iz ovoga Zakona odgađa se do pravomoćnosti sudske odluke kojom se dovr?ava kazneni postupak.

Ograničenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka glede prava iz ovoga Zakona ne odnose se na članove obitelji osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka.«

Članak 2.

U članku 4. riječi: »alineje 1« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. i 2.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 4. riječi: »predstojnik Ureda« zamjenjuju se riječima: »pomoćnik ministra«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. iza točke 4. dodaju se točke 5., 6., 7. i 8. koje glase:

»5. ako se vrati na temelju Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (»Narodne novine«, br. 92/98.),

6. ako ju nadle?no tijelo stambeno zbrine ili ako ostvari polo?aj najmoprimca na temelju Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96., 66/98.),

7. ako nije u propisanom roku podnijela zahtjev za obnovu,

8. ako ne ostvari pravo na obnovu.«

Članak 5.

U članku 14. stavci 2. i 7. bri?u se. Dosada?nji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.

Članak 6.

Iza članka 23. dodaje se glava IIIA i članci 23a., 23b. i 23c. koji glase:

»IIIA STATUS POVRATNIKA

Članak 23a.

Povratnik u smislu ovoga Zakona jest osoba koja je status povratnika stekla po posebnim propisima o povratnicima, te osoba koja se vratila na temelju Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (»Narodne novine«, br. 92/98.).

Članak 23b.

Osoba iz članka 23a. ovoga Zakona kojoj je priznat status povratnika, prava povratnika iz ovoga Zakona mo?e ostvarivati najdulje 6 mjeseci računajući od dana povratka.

Za vrijeme ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka povratnik ne mo?e ostvariti pomoć za uzdr?avanje iz Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97.).

Članak 23c.

Odredbe glave II., III., IV. i V. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju na povratnike i raseljene osobe.«

Članak 7.

Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nitko ne mo?e steći status prognanika i izbjeglice.

Članak 8.

U tekstu ovoga Zakona riječi: »Ured za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadle?no za skrb o prognanicima, povratnicima i izbjeglicama« u odgovarajućem pade?u.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 019-04/95-01/05
Zagreb, 12. studenoga 1999.

ZASTUPNIČKI DOM

HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
zatvori
Zakon o statusu prognanika i izbjeglica –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !