Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o stočarstvu – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/98; XX/99-(čl. 80. Zakona o Državnom inspektoratu); XX/03, XX/06, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
36 17.3.1998 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L54658 Ustava Republike HrvatskeL54657, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O STOČARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 27. veljače 1998.

Broj: 081-98-572/1
Zagreb, 10. ožujka 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O STOČARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o stočarstvuL54656 ("Narodne novine", br. 70/97.) iza članka 13. dodaje se članak 13a., koji glasi:

"Članak 13a.

Kada u Republici Hrvatskoj dođe do smanjenja brojnog stanja domaćih životinja pojedine vrste, pasmine i kategorije, zbog čega se umanjuje opseg stočarske proizvodnje, ministar može donijeti odluku o ograničenju ili zabrani klanja njihova podmlatka.

Zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na podmladak koji se mora izlučiti zbog ozljede, zaostajanja u rastu ili bolesnih stanja koja nisu razlog zabrane klanja, o čemu se mora pribaviti odobrenje ovlaštenog veterinara iz ovlaštene veterinarske organizacije."

Članak 2.

U članku 61. stavku 1. ispred točke 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

"1. ako postupa s podmlatkom domaćih životinja protivno odredbi članka 13a."

Dosadašnje točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11."

Članak 3.

Ovaj Zakona stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-08/96-02/01
Zagreb, 27. veljače 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o stočarstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !