Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu ("Narodne novine", br. XX/09, XX/10 - čl. 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 21.12.2009 Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu

HRVATSKI SABOR

3747

Na temelju članka 88.L489265 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O STRUKTURNOJ POTPORI I UREĐENJU TRŽIŠTA U RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. prosinca 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/215

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O STRUKTURNOJ POTPORI I UREĐENJU TRŽIŠTA U RIBARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom propisuju opći uvjeti, ciljevi, mjere i način ostvarivanja potpora u okviru strukturne politike, potpora u posebnom statusu i mjere uređenja tržišta proizvoda ribarstva, korisnici i sudionici u provedbi mjera sukladno ovome Zakonu te institucionalna podrška.

Članak 2.

(1) Korisnici i sudionici u provedbi mjera sukladno ovome Zakonu (u daljnjem tekstu: korisnici) su fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega, a koji su krajnji primatelji potpora.

(2) Korisnik ne smije davati netočne podatke u namjeri ostvarivanja prava na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Korisnik je dužan vratiti sredstva dobivena na temelju netočnih podataka i/ili ako ih je ostvario protivno uvjetima i odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati sredstva iz stavka 3. ovoga članka, dužan je platiti zakonske zatezne kamate u roku od 30 dana od konačnosti rješenja kojim se korisniku naređuje povrat sredstava.

(5) Korisnik koji nije vratio novčana sredstva iz stavka 3. i 4. ovoga članka na račun Ministarstva ne ostvaruje pravo na isplatu mjera financiranja određenih ovim Zakonom do podmirenja nastalih novčanih obveza.

(6) Korisnik iz stavka 5. ovoga članka ne može podnijeti novi zahtjev za stjecanje prava na sredstva financiranja mjera određenih ovim Zakonom u roku od jedne godine računajući od dana konačnosti rješenja kojim inspektor naređuje korisniku povrat sredstava.

(7) Korisnici moraju čuvati isprave pet godina od dana podnošenja zahtjeva na temelju kojeg su ostvarili pravo sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, korisnici koji ostvaruju potporu u okviru strukturne politike moraju čuvati isprave tri godine od zatvaranja Operativnoga programa za provođenje strukturne politike u ribarstvu i financiranje identificiranih prioriteta i ciljeva (u daljnjem tekstu: Operativni program) iz članka 8.#clanak8 ovoga Zakona.

Potpore ribarstvu na lokalnoj razini

Članak 3.

(1) U okviru svojih razvojnih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dodjeljivati potpore u sklopu mjera strukturne politike i potpore u posebnom statusu, sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne mogu financirati mjere koje se temelje na cijeni, količini, jedinici proizvodnje i/ili jedinici sredstava za proizvodnju.

(3) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za mjere iz svojih programa potpore ribarstvu dužne su zatražiti prethodno odobrenje Ministarstva.

(4) Ministarstvo će, sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega, donijeti rješenje o odobrenju mjera ili rješenje o odbijanju zahtjeva.

(5) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smiju isplatiti nikakve potpore u sklopu mjera strukturne politike i potpore u posebnom statusu bez ishođenja rješenja o odobrenju iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Ministarstvo vodi Registar potpora ribarstvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u elektroničkom obliku.

(7) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnose Ministarstvu izvješće o provedbi mjera iz programa potpora ribarstvu.

(8) Uvjete za financiranje mjera iz stavka 1. ovoga članka te način njihove provedbe i izvješćivanja propisuje ministar pravilnikom.

(9) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu odobravati lokalne potpore ribarstvu zaključno s 31. prosinca 2010. godine, a sukladno posebnim propisima.

Članak 4.

Financijska sredstva dodijeljena na temelju ovoga Zakona ne mogu biti predmet ovrhe dok se ne isplate na račun korisnika.

Članak 5.

Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju ova značenja:

1. Akvakultura – uzgoj i kultiviranje riba i drugih vodenih organizama korištenjem tehnika za povećanje proizvodnje ovih organizama izvan prirodnih kapaciteta okoliša; organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe u fazi uzgoja i kultiviranja, sve do, i uključujući trenutak izlova,

2. Gospodarski ribolov malim plovilima – ribolov koji se obavlja ribarskim plovilom čija je ukupna duljina preko svega manja od 12 metara i koji ne koriste koće, dredže i obalne potegače,

3. Mikro, mala i srednja poduzeća – poduzeća klasificirana sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstvaL489260 (»Narodne novine«, br. 29/02. i 63/07.),

4. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove ribarstva,

5. Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva,

6. Mjere strukturne politike – niz aktivnosti s ciljem izvršavanja područja prioriteta,

7. Operativni program – jedinstveni dokument koji sadrži odabrane prioritete i ciljeve koji se trebaju ispuniti uz pomoć mjera strukturne politike,

8. Područje ili zajednica koja ovisi o ribarstvu – ono područje ili zajednica uz obalu mora, jezera, akumulacije (uključujući ribnjake) ili riječnog estuarija koje karakterizira značajna razina zaposlenosti u sektoru ribarstva,

9. Područje prioriteta – jedan od prioriteta u operativnom programu koji tvori skupinu povezanih mjera s posebnim mjerljivim ciljevima,

10. Posredničko tijelo – svako javno ili privatno tijelo, ili služba koja djeluje u nadležnosti tijela za upravljanje ili tijela za potvrđivanje, i koje izvršava naloge u ime tih tijela,

11. Prerada proizvoda ribarstva – obuhvaća preradu proizvoda ribarstva ili daljnju preradu tako prerađenih proizvoda,

12. Proizvodi ribarstva – obuhvaćaju proizvode ulovljene u moru ili u kopnenim vodama i proizvode u akvakulturi, te njihove prerađevine, a navedeni su u Dodatku II. ovoga Zakona,

13. Proizvođač – fizička ili pravna osoba koja upotrebljava sredstva za proizvodnju kako bi proizvela proizvode ribarstva radi njihove prve prodaje,

14. Projekt – svaki projekt koji je odabran prema kriterijima potvrđenima od strane Odbora za praćenje i kojega provodi jedan ili više korisnika u svrhu postizanja ciljeva u okviru odgovarajućeg područja prioriteta,

15. Sektor ribarstva – gospodarski sektor koji uključuje sve djelatnosti proizvodnje, prerade i tržišta proizvoda ribarstva.

II. STRUKTURNA POLITIKA U RIBARSTVU

Ciljevi i načela strukturne politike

Članak 6.

(1) Ciljevi strukturne politike u ribarstvu su:

1. omogućavanje gospodarske, ekološke i socijalne održivosti cjelokupnog sektora ribarstva kroz provođenje i financiranje mjera sukladno strateškim dokumentima i posebnim zakonima o upravljanju živim bogatstvima mora i slatkih voda, koje uključuje i istraživanje u području ribarstva,

2. omogućavanje primjerenoga životnog standarda svih subjekata u ribarstvu, kako u dijelu primarne proizvodnje tako i u dijelu dodavanja vrijednosti i preradi proizvoda ribarstva,

3. omogućavanje postizanja održive ravnoteže između raspoloživih resursa i ribolovnog kapaciteta,

4. jačanje konkurentnosti sektora,

5. poticanje jednake zastupljenosti i jednakosti spolova u sektoru.

(2) Ciljevi strukturne politike u ribarstvu ostvaruju se kroz mjere strukturne politike u okviru područja prioriteta.

(3) Mjere strukturne politike u ribarstvu poštuju načela upotpunjavanja, dosljednosti i usklađenosti, i to na način da:

1. omogućavaju pomoć koja upotpunjuje nacionalna, regionalna i lokalna djelovanja, integrirajući ih pritom s općim principima razvoja,

2. moraju biti u skladu i dosljedna s politikom, prioritetima i aktivnostima kako sektora ribarstva tako i drugih vezanih sektora,

3. moraju biti u skladu sa strukturnim mjerama namijenjenim ruralnom razvoju, regionalnom razvoju, socio-ekonomskoj koheziji i drugim financijskim instrumentima.

(4) Mjere strukturne politike poštuju specifičnosti lokalnih prostora te se u njihovo provođenje uključuju i lokalne zajednice uzimajući u obzir lokalne strategije.

Nacionalni strateški plan razvoja ribarstva

Članak 7.

(1) Nacionalni strateški plan razvoja ribarstva (u daljnjem tekstu: Nacionalni strateški plan) je strateški dokument kojim se utvrđuju prioriteti i ciljevi razvoja ribarstva.

(2) Mjere strukturne politike provode se u skladu s Nacionalnim strateškim planom.

(3) Nacionalni strateški plan se donosi za određena vremenska razdoblja za korištenje sredstava za financiranje mjera strukturne politike u ribarstvu.

(4) Nacionalni strateški plan mora sadržavati:

– kratak opis svih aspekata politike ribarstva (analiza stanja),

– prioritete i ciljeve politike ribarstva,

– korisnike, financijski okvir i rokove za njegovu provedbu,

– naznaku vremenskog razdoblja za koje se donosi.

(5) Nacionalni strateški plan svojim sadržajem iz stavka 4. ovoga članka pokriva sljedeće:

– upravljanje i prilagodbu ribarske flote,

– održivi razvoj akvakulture,

– održivi razvoj prerade i trženja proizvoda ribarstva,

– održivi razvoj gospodarskog ribolova na slatkim vodama,

– održivi razvoj područja i zajednica koja ovise o ribarstvu uključujući i kriterije za njihovo definiranje,

– konkurentnost sektora ribarstva uključujući unapređenje njegovih struktura, organizacije i radnog okruženja,

– očuvanje ljudskih resursa i zaštitu vodenog okoliša u sektoru ribarstva.

(6) Nacionalni strateški plan donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

Operativni program

Članak 8.

(1) Na temelju Nacionalnog strateškog plana izrađuje se Operativni program.

(2) Operativni program se donosi za određena vremenska razdoblja za korištenje sredstava za financiranje mjera strukturne politike u ribarstvu.

(3) Operativni program mora sadržavati:

– odabrane mjere strukturne politike za dostizanje identificiranih prioriteta i ciljeva,

– načela strukturne politike,

– financijski plan koji uključuje godišnje iznose potpore kao i udjele u sufinanciranju po područjima prioriteta sukladno odredbama članka 17.#clanak17 ovoga Zakona,

– dinamiku financiranja odabranih mjera u okviru programskog razdoblja,

– naznaku vremenskog razdoblja za koje se donosi,

– detaljan opis funkcija provedbenih i posredničkih tijela iz članka 18.#clanak18 ovoga Zakona te njihove međusobne odnose.

(4) Operativni program može biti izmijenjen u slučaju da se pojave veće poteškoće u njegovoj provedbi zbog strateških izmjena, ili zbog ispravnog financijskog upravljanja.

(5) Operativni program donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

Informiranje

Članak 9.

Javnost mora biti informirana o Operativnom programu, što uključuje:

1. dostupnost informacija mogućim korisnicima o obvezama, pravima i mogućnostima koje nudi Operativni program, kao i uvjetima pristupa financiranju,

2. osiguranje transparentnosti provedbe Operativnog programa,

3. isticanje uloge institucija koje sudjeluju u financiranju projekata u okviru Operativnog programa.

Područja prioriteta strukturne politike

Članak 10.

(1) Područja prioriteta strukturne politike su:

1. Prilagodba ribarske flote,

2. Razvoj akvakulture, gospodarskog ribolova na slatkim vodama, prerade i marketinga proizvoda ribarstva,

3. Projekti od zajedničkog interesa,

4. Održivi razvitak područja i zajednica koje ovise o ribarstvu.

(2) Posebno područje prioriteta obuhvaća mjere namijenjene administrativnom jačanju i provedbi mjera propisanih Zakonom o morskom ribarstvu i Zakonom o slatkovodnom ribarstvu.

Mjere strukturne politike

Članak 11.

Potpore prilagodbi ribarske flote provode se kroz:

– mjere pomoći vlasnicima ribarskih plovila i ribarima zbog usvajanja Planova prilagodbe ribolovnog napora, u okviru planova i mjera o upravljanju resursima i flotom, sukladno posebnom propisu,

– mjere usmjerene ka trajnoj obustavi ribolovnih aktivnosti,

– mjere usmjerene ka privremenoj obustavi ribolovnih aktivnosti,

– mjere investiranja u selektivnost i investicije na samom plovilu,

– mjere ulaganja u gospodarski ribolov malim plovilima,

– socioekonomske mjere.

Članak 12.

(1) Potpore razvoju akvakulture provode se kroz:

– mjere koje obuhvaćaju proizvodne investicije,

– mjere usmjerene na očuvanje vodenog okoliša,

– mjere za očuvanje javnog zdravlja,

– mjere za zaštitu zdravlja životinja.

(2) Potpore razvoju gospodarskog ribolova na slatkim vodama provode se kroz:

– mjere namijenjene izgradnji, nadogradnji, opremanju i modernizaciji struktura u gospodarskom ribolovu na slatkim vodama,

– mjere investiranja u selektivnost i investicije na samom plovilu.

(3) Potpore razvoju prerade i marketinga proizvoda ribarstva provode se kroz:

– mjere namijenjene poboljšanju uvjeta rada,

– mjere povećanja kakvoće proizvoda ribarstva i unapređenja praćenja zdravstvenih i higijenskih uvjeta,

– mjere namijenjene diversifikaciji prerade,

– mjere smanjenja negativnog utjecaja na okoliš,

– mjere usmjerene izgradnji, nadogradnji, opremanju i modernizaciji poduzeća,

– potpore izgradnji i opremanju novih te modernizaciji i opremanju postojećih prostora/objekata za skladištenje, hlađenje i zamrzavanje,

– potpore marketinškim kampanjama i plasmanu proizvoda ribarstva.

(4) Na potpore iz ovoga članka sukladno se primjenjuju odredbe općih propisa o zaštiti okoliša, hrani, zdravlju ljudi i životinja, higijeni i dobrobiti životinja.

Članak 13.

(1) Projektima od zajedničkog interesa smatraju se projekti čijom se realizacijom zadovoljavaju interesi šire društvene zajednice, a koji pridonose ostvarenju ciljeva politike ribarstva.

(2) Potpore projektima od zajedničkog interesa obuhvaćaju:

– potpore zajedničkim akcijama,

– potpore zaštiti akvatičke flore i faune,

– potpore ulaganjima u ribarske luke, iskrcajna mjesta i sidrišta,

– potpore razvoju novih tržišta i promotivnim kampanjama,

– potpore pilot-projektima,

– potpore modifikacijama ribarskih plovila s ciljem njihove prenamjene i povlačenja iz ribolova.

Članak 14.

(1) Potpore održivom razvitku područja i zajednica ovisnih o ribarstvu provode se kroz:

– mjere jačanja konkurentnosti područja i zajednica ovisnih o ribarstvu,

– mjere koje obuhvaćaju restrukturiranje, preusmjeravanje i diversifikaciju aktivnosti,

– mjere usmjerene stvaranju dodane vrijednosti proizvodima ribarstva,

– razvoj infrastrukture i usluga istodobno potrebnih obalnom ribolovu i turizmu,

– mjere zaštite okoliša,

– mjere usmjerene obnovi proizvodnih potencijala u područjima pogođenim elementarnim nepogodama, prirodnim katastrofama, iznenadnim industrijskim onečišćenjima ili drugim događajima sa sličnim posljedicama,

– mjere jačanja inter-regionalne i prekogranične suradnje,

– mjere jačanja ljudskih potencijala kako bi lokalne zajednice mogle razvijati lokalne strategije razvoja.

(2) Osim navedenih potpora u stavku 1. ovoga članka, potpore održivom razvitku područja i zajednica ovisnih o ribarstvu provode se i kroz mjere propisane člancima 11., 12. i 13. ovoga Zakona, osim mjera potpore trajnoj ili privremenoj obustavi ribolovnih aktivnosti iz članka 11.#clanak11 stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Ostvarivanje potpore u sklopu mjera strukturne politike

Članak 15.

(1) Potpore u sklopu mjera strukturne politike odobravaju se na temelju natječaja ili zahtjeva.

(2) Zahtjev za potpore u sklopu mjera strukturne politike podnosi se Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanje).

(3) Agencija za plaćanje provodi administrativnu obradu zahtjeva, kontrolu na terenu i plaćanja korisnicima.

(4) Administrativna kontrola zahtjeva za potpore u sklopu mjera strukturne politike obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva sa zakonskim i podzakonskim propisima.

(5) Poslove kontrole na terenu Agencija za plaćanje može delegirati.

Članak 16.

(1) Korisnik ne smije prodati, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama, poslovne, proizvodne i druge prostorije i prostore, zgrade, objekte, uzgajališta, luke, ribarska plovila i ribarske alate, prijevozna sredstva, zemljište, uređaje, robu i druge stvari, kupljene na temelju odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(2) Iznimno od odredbi iz stavka 1. korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje upravne direkcije.

(3) Korisnik je obvezan obavještavati upravnu direkciju iz članka 18.#clanak18 stavka 1. točke 1. ovoga Zakona o svim eventualnim promjenama nastalim tijekom provedbe i do pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava ostvarenih na temelju odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega u sklopu mjera strukturne politike.

(4) O promjenama iz stavka 2. ovoga članka korisnik je dužan obavijestiti upravnu direkciju iz članka 18.#clanak18 stavka 1. točke 1. ovoga Zakona u roku od mjesec dana od nastanka promjena.

Članak 17.

(1) Mjere strukturne politike u ribarstvu mogu se, osim iz državnog proračuna, financirati i iz drugih domaćih i stranih izvora, ali ukupni udjeli u sufinanciranju ne mogu biti veći od udjela navedenih u Dodatku I. ovoga Zakona.

(2) Maksimalni udjeli u sufinanciranju prihvatljivih i opravdanih troškova u sklopu mjera strukturne politike dani su u Dodatku I. ovoga Zakona i njegov su sastavni dio.

(3) Troškovi financirani kroz mjere strukturne politike ne mogu biti financirani kroz niti jedan drugi oblik potpore ili pomoći.

(4) Uvjete za financiranje mjera strukturne potpore te način njihove provedbe propisuje ministar pravilnikom.

Upravljanje i kontrola

Članak 18.

(1) Za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa određuju se sljedeća tijela (u daljnjem tekstu: provedbena tijela):

1. upravna direkcija,

2. tijelo za potvrđivanje,

3. tijelo za reviziju.

(2) Provedbena tijela iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka mogu delegirati dio funkcija ili sve funkcije iz svoje nadležnosti jednom ili više posredničkih tijela.

(3) Posrednička tijela iz stavka 2. ovoga članka su u provedbi delegiranih funkcija odgovorna provedbenim tijelima.

(4) Sustav upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa mora osigurati pravodobno sprečavanje, otkrivanje i otklanjanje nepravilnosti u provedbi Operativnog programa.

(5) Vlada Republike Hrvatske odlukom određuje provedbena tijela na prijedlog Ministarstva.

Odbor za praćenje

Članak 19.

(1) Za praćenje provedbe Operativnog programa ministar osniva i određuje zadaće Odbora za praćenje, nakon konzultacija s partnerima iz članka 20.#clanak20 ovoga Zakona, u roku od tri mjeseca od usvajanja Operativnog programa.

(2) Odbor za praćenje, u suradnji s upravnom direkcijom, donosi poslovnik koji detaljnije uređuje sva važna pitanja rada Odbora za praćenje.

(3) Upravna direkcija koordinira rad Odbora za praćenje.

Partnerstvo

Članak 20.

(1) Ciljevi strukturne politike ostvaruju se u okviru uske suradnje između Ministarstva i:

a) nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih javnih tijela,

b) Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i drugih gospodarskih i socijalnih partnera,

c) drugih nadležnih tijela.

(2) Partnerstvo obuhvaća savjetovanje u izradi Nacionalnog strateškog plana.

(3) Partnerstvo obuhvaća savjetovanje u pripremi, provedbi, nadzoru i procjeni Operativnog programa.

(4) Upravna direkcija koordinira suradnju u sklopu partnerstva.

III. UREĐENJE TRŽIŠTA PROIZVODA RIBARSTVA

Članak 21.

(1) Mjerama uređenja tržišta proizvoda ribarstva utječe se na stabilnost domaćeg tržišta proizvodima ribarstva, konkurentnost nacionalnog ribarstva i na provedbu obveza sukladno međunarodnim trgovinskim sporazumima i drugim međunarodnim obvezama koje je preuzela Republika Hrvatska.

(2) Mjere uređenja tržišta proizvoda ribarstva obuhvaćaju mjere uređenja unutarnjeg tržišta i trgovine s drugim zemljama.

(3) Mjere uređenja unutarnjeg tržišta obuhvaćaju:

1. tržišne standarde za određene proizvode ribarstva,

2. udruživanje u ribarstvu,

3. cijene i intervencije,

4. obavješćivanje potrošača.

(4) Trgovina s drugim zemljama, u smislu ovoga Zakona, obuhvaća izdavanje i kontrolu potvrda sukladnosti kojima se potvrđuje poštivanje odredbi sukladno Zakonu o morskom ribarstvu i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu te propisa donesenih na temelju njih (u daljnjem tekstu: potvrda sukladnosti) te reguliranje carinskih kvota.

(5) Na uređenje tržišta proizvoda ribarstva sukladno se primjenjuju i odredbe posebnih propisa o trgovini i o hrani.

Tržišni standardi

Članak 22.

(1) Tržišni standardi, u smislu ovoga Zakona, mogu obuhvatiti kakvoću, veličinu ili težinu, svježinu, sadržaj, pakiranje, označavanje i prezentiranje proizvoda ribarstva.

(2) Tržišni standardi propisuju se za proizvode ribarstva koji se nalaze u Dodatku II. ovoga Zakona i njegov su sastavni dio.

(3) Proizvodi ribarstva za koje su propisani tržišni standardi mogu se staviti u promet jedino ukoliko zadovoljavaju uvjete propisanih tržišnih standarda iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Tržišne standarde proizvoda ribarstva propisuje ministar pravilnikom.

Udruživanje u ribarstvu

Članak 23.

(1) Udruživanje u ribarstvu u smislu ovoga Zakona obuhvaća udruživanje u ribarske zadruge, organizacije proizvođača i međustrukovne organizacije (u daljnjem tekstu: udruženja).

(2) Udruženja su korisnici potpora u cilju njihovog osnivanja i djelovanja.

(3) Udruženja, u smislu ovoga Zakona na temelju zahtjeva, rješenjem priznaje Ministarstvo.

(4) Ministarstvo vodi Registar udruženja (u daljnjem tekstu: Registar) u elektroničkom obliku.

(5) Ukoliko se utvrdi da udruženje ne udovoljava odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo će rješenjem povući priznavanje udruženja.

(6) Protiv rješenja kojim se udruženje priznaje ili kojim se povlači priznavanje nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor.

(7) Način i uvjete dodjeljivanja potpora udruženjima, kriterije i uvjete priznavanja udruženja te sadržaj i način vođenja Registra propisuje ministar pravilnikom.

Ribarske zadruge

Članak 24.

(1) Ribarska zadruga je svaka pravna osoba čiji su članovi registrirani za obavljanje djelatnosti ribarstva i koja je priznata kao ribarska zadruga sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Na ribarske zadruge sukladno se primjenjuju odredbe Zakona o zadrugamaL489261 (»Narodne novine«, br. 36/95., 67/01. i 12/02.), a čiji članovi obavljaju djelatnost ribarstva.

Organizacije proizvođača

Članak 25.

(1) Organizacija proizvođača u smislu ovoga Zakona je svaka pravna osoba:

1. ustanovljena na inicijativu skupine proizvođača jednog ili više proizvoda ribarstva iz Dodatka II. točke (a), (b) i (c) ovoga Zakona uz uvjet da se, u slučaju prerađenih proizvoda, ti postupci obavljaju na ribarskim plovilima,

2. ustanovljena s primarnim ciljem poboljšanja uvjeta trženja proizvoda ribarstva svojih članova.

(2) Organizacija proizvođača donosi Programe za ribolovnu godinu (u daljnjem tekstu: Program), za vrste navedene u Dodatku III., VI. i VII. ovoga Zakona, te je dužna primjenjivati donesena pravila u ribolovu ili proizvodnji.

(3) Pravila propisana Programom mogu se pod određenim uvjetima primijeniti i na ne-članove.

(4) Ministarstvo do 1. prosinca potvrđuje Program za sljedeću ribolovnu godinu.

(5) Organizacija proizvođača dužna je Ministarstvu dostaviti Program na potvrđivanje najkasnije do 1. studenoga za sljedeću ribolovnu godinu.

(6) Način izrade, sadržaj te način provođenja Programa te uvjete pod kojima se pravila koja usvoje organizacije proizvođača odnose i na nečlanove propisuje ministar pravilnikom.

Međustrukovne organizacije

Članak 26.

(1) Međustrukovna organizacija u smislu ovoga Zakona je svaka pravna osoba koja:

1. je osnovana na inicijativu svih ili nekih organizacija ili udruženja koja je sačinjavaju,

2. predstavlja značajni dio proizvodnje i trgovine i/ili prerade proizvoda ribarstva i proizvoda dobivenih njihovom preradom na određenom području ili područjima,

3. može dokazati da posjeduje minimalnu reprezentativnost u na područjima za svaku granu djelatnosti koju pokriva.

(2) Međustrukovna organizacija ne smije biti registrirana za djelatnosti vezane za proizvodnju, preradu ili prodaju proizvoda ribarstva, odnosno proizvoda dobivenih njihovom preradom.

Cijene

Članak 27.

(1) Za proizvode ribarstva iz Dodatka III. ovoga Zakona i za proizvode ribarstva i skupinu proizvoda ribarstva iz Dodatka IV. ovoga Zakona utvrđuje se orijentacijska cijena.

(2) Za proizvode ribarstva navedene u Dodatku III. dijelu A. i B. ovoga Zakona utvrđuje se cijena povlačenja s tržišta.

(3) Za proizvode ribarstva navedene u Dodatku III. dijelu C. i Dodatku IV. ovoga Zakona utvrđuje se prodajna cijena.

(4) Za proizvode ribarstva iz Dodatka V. ovoga Zakona utvrđuje se proizvođačka cijena.

(5) Proizvodi ribarstva za koje se propisuju cijene iz stavka 1. do 4. ovoga članka nalaze se u Dodacima III. – V. ovoga Zakona i njegov su sastavni dio, te se na njih sukladno primjenjuju odredbe općih propisa o zaštiti prirode.

(6) Ministarstvo do 15. prosinca tekuće godine objavljuje cijene iz stavka 1. do 4. ovoga članka za sljedeću ribolovnu godinu u »Narodnim novinama«.

(7) Način prikupljanja i izračuna cijena iz stavka 1. do 4. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

Intervencije

Članak 28.

(1) Intervencijama u smislu ovoga Zakona smatraju se:

a) naknada za povlačenje s tržišta uz uvjet zbrinjavanja na način da se proizvodi ribarstva koji su povučeni s tržišta ne upotrebljavaju za ljudsku prehranu,

b) naknada za povlačenje s tržišta uz uvjet da se proizvodi ribarstva upućuju u preradu,

c) naknada za povlačenja s tržišta i preradu proizvoda ribarstva koje samostalno provode organizacije proizvođača,

d) naknada za privatno skladištenje,

e) naknada za tunu namijenjenu preradi.

(2) Uvjete i kriterije po kojima se primjenjuju intervencije, te proizvode ribarstva na koje se one odnose propisuje ministar pravilnikom.

Obavješćivanje potrošača

Članak 29.

(1) Proizvodi ribarstva iz Dodatka II. točke (a), (b) i (c) ovoga Zakona ne smiju se nuditi krajnjem kupcu u prodaji na malo, bez obzira na način prodaje, ukoliko na odgovarajućoj oznaci ili deklaraciji minimalno nije navedeno sljedeće:

a) trgovački naziv vrste proizvoda ribarstva,

b) način proizvodnje (ulovljeno u moru ili u kopnenim vodama ili uzgojeno),

c) područje ulova.

(2) Na odredbe iz stavka 1. ovoga članka sukladno se primjenjuju opći propisi o označavanju i deklariranju proizvoda ribarstva.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se na male količine proizvoda ribarstva koje ribari ili uzgajivači ribe neposredno prodaju potrošačima.

(4) Popis trgovačkih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva propisuje ministar pravilnikom.

Potvrde sukladnosti

Članak 30.

(1) Za određene proizvode ribarstva izdaju se potvrde sukladnosti.

(2) Potvrde sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka na temelju zahtjeva izdaje Ministarstvo, ukoliko utvrdi da proizvod i/ili proizvođač ispunjava uvjete sukladno Zakonu o morskom ribarstvu i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu te propisima donesenim na temelju njih.

(3) Pri uvozu proizvoda ribarstva iz drugih zemalja uvoznik je dužan graničnom veterinarskom inspektoru predočiti potvrdu sukladnosti ovjerenu od strane nadležnih tijela države pod čijom je zastavom proizvod ribarstva ulovljen ili uzgojen.

(4) Popis proizvoda ribarstva za koje se izdaju potvrde sukladnosti, popis država čije se potvrde sukladnosti priznaju, popis država za koje je potrebno ishoditi potvrdu sukladnosti, obrazac potvrda sukladnosti, postupke i uvjete izdavanja propisuje ministar pravilnikom.

Carinske kvote

Članak 31.

(1) Carinske kvote za uvoz proizvoda ribarstva utvrđene međunarodnim sporazumima koje je sklopila Republika Hrvatska raspodjeljuju se prema kronološkom redoslijedu kojim su zahtjevi podneseni (načelo »tko prvi dođe, prvi dobije«).

(2) Vlada Republike Hrvatske svake godine utvrđuje carinske kvote u okviru uredbe o carinskoj tarifi.

(3) Raspodjelu carinskih kvota za uvoz proizvoda ribarstva u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavlja Carinska uprava Ministarstva financija.

Zaštitne mjere

Članak 32.

(1) Ukoliko, zbog uvoza ili izvoza, na tržištu Republike Hrvatske za jedan ili više proizvoda ribarstva iz Dodatka II. ovoga Zakona dođe, ili postoji opasnost da dođe do ozbiljnih poremećaja koji bi mogli ugroziti stabilnost tržišta, mogu se primijeniti odgovarajuće mjere za trgovinu s drugim zemljama dok ti poremećaji, ili opasnost od njih, ne prestanu.

(2) Vlada Republike Hrvatske uvodi zaštitne mjere pri uvozu i izvozu proizvoda ribarstva u skladu s međunarodno prihvaćenim obvezama Republike Hrvatske i Uredbom o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvozaL489262 (»Narodne novine«, br. 73/02. i 33/03.).

IV. POTPORE U POSEBNOM STATUSU

Članak 33.

(1) Potpore u posebnom statusu (u daljnjem tekstu: posebne potpore) obuhvaćaju:

– potpore namijenjene zaštiti okoliša,

– potpore namijenjene istraživanju, razvoju i inovaciji,

– potpore namijenjene spašavanju i restrukturiranju tvrtki u poteškoćama,

– potpore namijenjene malom i srednjem gospodarstvu,

– potpore zapošljavanju,

– potpore izobrazbi,

– potpore namijenjene uslugama općeg ekonomskog interesa,

– potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili velikom nezaposlenosti,

– potpore koje potiču gospodarski razvoj područja posebne državne skrbi i otoka propisanih sukladno posebnim propisima,

– potpore male vrijednosti,

– potpore usmjerene poticanju udruživanja u ribarstvu,

– potpore osiguranju od mogućih šteta u proizvodnji,

– potpore za trajnu i privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti,

– potpore za socioekonomsku kompenzaciju vezanu uz upravljanje flotom,

– potpore mjerama za javno zdravlje i zdravlje životinja,

– potpore slatkovodnom ribolovu,

– potpore za preradu i marketing,

– potpore zajedničkim aktivnostima,

– potpore za zaštitu i razvoj vodene flore i faune,

– potpore investicijama u ribarske luke i iskrcajna mjesta,

– potpore razvoju novih tržišta i promotivnim kampanjama,

– potpore pilot-projektima,

– potpore za modifikaciju i prenamjenu ribarskih plovila.

(2) Uz posebne potpore iz stavka 1. ovoga članka, mjere strukturne politike iz članka 11.#clanak11, 12.#clanak12, 13.#clanak13 i 14.#clanak14 ovoga Zakona mogu se provoditi na način provedbe posebnih potpora.

(3) Uvjete za financiranje posebnih potpora te način njihove provedbe propisuje ministar pravilnikom.

Članak 34.

Posebne potpore mogu se, osim iz državnog proračuna, financirati i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sukladno odredbama članka 3.#clanak3 ovoga Zakona.

Ostvarivanje potpore u posebnom statusu

Članak 35.

(1) Posebne potpore odobravaju se na temelju natječaja.

(2) Zahtjev za posebne potpore podnosi se Agenciji za plaćanje.

(3) Agencija za plaćanje provodi administrativnu obradu zahtjeva, kontrolu na terenu i plaćanja korisnicima.

(4) Poslove kontrole na terenu Agencija za plaćanje može delegirati.

V. INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Članak 36.

(1) Institucionalna podrška obuhvaća djelovanje tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvenih i stručnih institucija, ustanova za pružanje usluga u ribarstvu, komora te različitih oblika stručnog i interesnog povezivanja u području ribarstva.

(2) Ustanove za pružanje usluga u ribarstvu ovlaštene su pravne osobe koje na temelju posebnih zakona imaju javne ovlasti te obavljaju stručne i upravne poslove koji se odnose na savjetodavnu službu u ribarstvu, uzgojno-selekcijski i reprodukcijski rad u ribarstvu, zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja i drugo.

Članak 37.

(1) Savjetodavna djelatnost u području ribarstva obavlja se kao javna i privatna savjetodavna služba u ribarstvu.

(2) Javnu savjetodavnu službu u ribarstvu obavlja Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

(3) Privatnu savjetodavnu službu u ribarstvu mogu obavljati fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje takve djelatnosti sukladno posebnim propisima i koje udovoljavaju uvjetima koje propisuje ministar.

Članak 38.

(1) Korisnici iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona uključeni su u sustav savjetovanja u pogledu provedbe mjera sukladno ovome Zakonu.

(2) Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu provodi sustav savjetovanja korisnika iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Način i uvjete provedbe sustava savjetovanja propisuje ministar pravilnikom.

VI. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 39.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

(2) Djelatnici Carinske uprave, u okviru svojih nadležnosti, obavljaju upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Inspekcijski nadzor

Članak 40.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakonom i propisa donesenih na temelju njega obavljaju ribarski inspektori u skladu s ovlastima određenim Zakonom o morskom ribarstvu i Zakonom o slatkovodnom ribarstvu te drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar.

(2) Gospodarski inspektori Državnog inspektorata i veterinarski inspektori, u okviru svojih nadležnosti obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Inspekcijski nadzor provodi se u skladu s odredbama Zakona o morskom ribarstvu, Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Zakona o općem upravnom postupku.

(4) Protiv rješenja nadležnog tijela donesenih na temelju odredaba ovoga Zakona nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 41.

(1) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. nezakonito ostvari financijska sredstva sukladno ovome Zakonu,

2. daje netočne podatke u namjeri da ostvari prava sukladno ovome Zakonu,

3. proda, da u najam ili da na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama, poslovne, proizvodne i druge prostorije i prostore, zgrade, objekte, luke, ribarska plovila i ribarske alate, prijevozna sredstva, zemljište, uređaje, robu i druge stvari protivno odredbi članka 16.#clanak16 stavka 1. ovoga Zakona,

4. ne obavijesti upravnu direkciju o promjenama sukladno članku 16.#clanak16 stavku 3. ovoga Zakona,

5. stavlja na tržište proizvode ribarstva protivno odredbi članka 22.#clanak22 stavka 3. ovoga Zakona,

6. ne dostavi Ministarstvu Program na potvrđivanje, sukladno članku 25.#clanak25 stavku 5. ovoga Zakona,

7. ne primjenjuje donesena pravila u ribolovu ili proizvodnji, sukladno članku 25.#clanak25 stavku 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. točke 6. ovoga članka učinjene drugi put, udruženju će se uz novčanu kaznu izreći i mjera povlačenja priznavanja udruženja u trajanju od najmanje šest mjeseci do osam mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. točke 6. ovoga članka učinjene treći put udruženju će se uz novčanu kaznu izreći i mjera povlačenja priznavanja udruženja u trajanju od najmanje osam mjeseci do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 42.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne čuva isprave sukladno odredbi članka 2.#clanak2 stavka 7. ovoga Zakona,

2. sprječava ili ometa inspektora u obavljaju inspekcijskog nadzora,

3. ne dopušta uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju,

4. sprječava privremeno oduzimanje poslovnih knjiga i druge dokumentacije kao i oduzimanje predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u sudskom postupku,

5. na zahtjev inspektora ne dostavi u određenom roku poslovnu dokumentaciju ili podatke koji su potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora,

6. ne postupi po izvršnom rješenju nadležnog inspektora.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

(1) Pojam »gospodarski ribolov malim plovilima« iz članka 5. točke 2. primjenjivati će se od dana stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

(2) Nacionalni strateški plan iz članka 7.#clanak7 ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će do 1. listopada 2010. godine.

(3) Operativni program iz članka 8.#clanak8 ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će najkasnije tri mjeseca prije stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

(4) Vlada Republike Hrvatske će do 1. lipnja 2010. godine odrediti provedbena i posrednička tijela iz članka 18.#clanak18 ovoga Zakona.

(5) Do donošenja Nacionalnog strateškog plana i Operativnoga programa strukturne mjere financirati će se sukladno pravilniku iz članka 17.#clanak17 ovoga Zakona.

(6) Na odredbe ovoga Zakona koje reguliraju posebne potpore danom stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji primjenjivat će se i odgovarajuće odredbe o državnim potporama.

(7) Posebne potpore iz članka 33.#clanak33 stavka 1. ovoga Zakona koje se neće moći primjenjivati u okviru postojećih potpora sukladno izvješću Europske komisije, prestati će se primjenjivati danom zaprimanja izvješća, a najranije stupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

(8) Provedbene propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 44.

Do stupanja na snagu odredbi iz članka 31.#clanak31 ovoga Zakona ostaje na snazi Uredba o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredno-prehrambene proizvode podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije i zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o slobodnoj trgovini i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanjuL489263 (»Narodne novine«, br. 55/04., 146/04. i 138/05.), donesena na temelju Zakona o poljoprivrediL489264 (»Narodne novine«, br. 66/01. i 83/02.).

Članak 45.

Ovaj se Zakon objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010., osim članka 34.#clanak34 ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2011. i Dodatka I. ovoga Zakona koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 324-01/09-01/04

Zagreb, 11. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

DODATAK I.

UDJELI U SUFINANCIRANJU PRIHVATLJIVIH I OPRAVDANIH TROŠKOVA KROZ MJERE STRUKTURNE POLITIKE[1]

Grupa1*

Područje

Mjera

Maksimalni udio potpore

Minimalni udio sufinanciranja od strane korisnika

Grupa 1

Prilagodba ribarske flote

Trajna obustava ribolovnih aktivnosti

100%

0%

Privremena obustava ribolovnih aktivnosti

Socioekonomske mjere za gospodarski ribolov malim plovilima

Gospodarski ribolov malim plovilima-potpore za ribare i vlasnike plovila

Socioekonomske mjere vezane za upravljanje flotom

Razvoj akvakulture, gospodarskog ribolova na slatkim vodama, prerade i marketinga proizvoda ribarstva

Očuvanje vodenog okoliša

Očuvanje javnog zdravlja

Očuvanje zdravlja životinja

Gospodarski ribolov na slatkim vodama – instalacije

Gospodarski ribolov na slatkim vodama – prenamjena plovila

Projekti od zajedničkog interesa

Zajedničke akcije

Zaštita akvatičke flore i faune

Ulaganje u ribarske luke, iskrcajna mjesta i sidrišta

Razvoj novih tržišta i promotivne kampanje

Pilot projekti

Modifikacija ili prenamjena ribarskih plovila

Održivi razvitak ribarskih zajednica i područja koja ovise o ribarstvu

Sve mjere

Grupa 2

Prilagodba ribarske flote

Sve investicije na plovilima koji su uključeni u gospodarski ribolov malim plovilima

60%

40%

Investicije na plovilima osim zamjene porivnog stroja

40%

60%

Investicije na plovilima koja podrazumijevaju zamjenu porivnog stroja

20%

80%

Razvoj akvakulture, gospodarskog ribolova na slatkim vodama, prerade i marketinga proizvoda ribarstva

Investicije na plovilima koja obavljaju slatkovodni ribolov

40%

60%

Održivi razvitak ribarskih zajednica i područja koja ovise o ribarstvu

Sve mjere

40%

60%

Grupa 3

Projekti od zajedničkog interesa

Kolektivne akcije

80%

20%

Zaštita akvatičke flore i faune

Ribarske luke, iskrcajna mjesta i sidrišta

Pilot-projekti

Održivi razvitak ribarskih zajednica i područja koja ovise o ribarstvu

Sve mjere

Grupa 4

Razvoj akvakulture, gospodarskog ribolova na slatkim vodama, prerade i marketinga proizvoda ribarstva

Proizvodne investicije u akvakulturi

60%

30%2*

40%

70%*

Prerada i marketing

Gospodarski ribolov na slatkim vodama– instalacije

60%

40%

Razvoj novih tržišta i promotivne kampanje

Održivi razvitak ribarskih zajednica i područja koja ovise o ribarstvu

Sve mjere

DODATAK II.

PROIZVODI RIBARSTVA

KN oznaka

Opis proizvoda

(a)

0301

0302

0303

0304

Žive ribe

Ribe, svježe ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

Ribe smrznute, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemljeveno i mljeveno), svježe, rashlađeno ili smrznuto

(b)

0305

Ribe, sušene, soljene ili u salamuri; dimljene ribe, čak i kuhane prije ili u tijeku procesa dimljenja; riblje brašno, krupica i pelete od ribe, uporabljivi za ljudsku prehranu

(c)

0306

0307

Rakovi s ljuskom ili bez ljuske, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; rakovi u ljusci, kuhani u pari ili vodi, čak i rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za ljudsku prehranu

Mekušci s ljušturom ili bez ljušture, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; vodeni beskralješnjaci, osim rakova i mekušaca, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; brašno, krupica i pelete od vodenih beskralješnjaka osim rakova, uporabljivi za ljudsku prehranu

(d)

0511 91 10

0511 91 90

Proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; mrtve životinje, neuporabive za ljudsku prehranu

– ostalo:

– – proizvodi od riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka; mrtve životinje:

– – – otpaci riba

– – – ostalo

(e)

1604

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja

(f)

1605

Rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci, pripremljeni ili konzervirani

(g)

1902 20

Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni:

– tjestenina, nekuhana, nepunjena niti drukčije pripremljena

– tjestenina punjena, kuhana ili nekuhana ili drukčije pripremljena:

– – s mesnim udjelom riba, rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka većim od 20%

(h)

2301 20 00

Brašno, krupica i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka, od riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka, neprikladni za ljudsku prehranu; čvarci:

– brašno, krupica i pelete, od ribe ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka

DODATAK III.

KN oznaka

Opis proizvoda

A. Proizvodi, svježi ili rashlađeni, iz tarifnog broja 0302 i 0307:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

0302 22 00

0302 29 90

0302 29 10

0302 29 90

0302 31 10 i

0302 31 90

0302 40

0302 50 10

0302 61 10

0302 62 00

0302 63 00

0302 64

0302 65 20

i

0302 65 50

0302 69 31

i

0302 69 33

0302 69 41

0302 69 45

0302 69 55

0302 69 68

0302 69 81

0307 41 10

0306 23 10

0306 23 31

0306 23 39

0302 23 00

0306 24 30

0306 29 30

Iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa)

Iverak (Limanda limanda)

Patarača oštronoska (Lepidorhombus spp.)

Iverak (Platichtys flesus)

Albakor ili tunj dugokrilac (Thunnus alalunga)

Atlantska haringa Clupea harengus

Bakalar vrste Gadus morhua

Srdela vrste Sardina pilchardus

Bakalarka (Melanogrammus aeglefinus)

Crni bakalar (koljuška) (Pollachius virens)

Skuša (Scomber scombrus) i lokarda (Scomber japonicus)

Kostelj (Squalus acanthias) i morska mačka (Scyliorhinus spp.)

Škarpina (Sebastes spp.)

Pišmolj (Merlangius merlangus)

Morski manjić (Molva spp.)

Inćuni (Engraulis spp.)

Oslić vrste Merluccius merluccius

Grdobina (Lophius spp.)

Sipe (Sepia officinalis i Rossia macrosoma)

B. Živi, svježi ili rashlađeni proizvodi ili proizvodi kuhani u pari ili vodi:

Kozice pljeskulje vrste Crangon crangon i kozice vrste Pandalus borealis

C. Živi, svježi ili rashlađeni proizvodi ili proizvodi kuhani u pari ili vodi:

List (Solea spp.)

Rakovica vrste Cancer pagurus

Škamp (Nephrops norvegicus)

DODATAK IV.

KN oznaka

Opis proizvoda

ex

1.

2.

3.

4.

5.

0303 31 10

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

i

0304 20 55

0304 20 56

0304 20 58

0303 79 71

0303 79 87

0304 20 87

0304 60 65

0306 13 40

0306 13 50

0306 13 80

0307 49 18

0307 49 01

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

i

0307 49 38

0307 49 51

0307 59 10

0307 99 11

A. Smrznuti proizvodi iz tarifnog broja 0303 i 0304:

Grenlandska ploča (Reinhardtius hippoglossoides)

Oslić roda Merluccius

Zubatac (Dentex dentex) i arbun (Pagellus spp.)

Iglun (Xiphias gladius)

B. Smrznuti proizvodi iz tarifnog broja 0306:

Kozice iz obitelji Penaeidae

C. Smrznuti proizvodi iz tarifnog broja 0307:

Sipe vrste Sepia officinalis, Rossia macrosoma i Sepiola rondeletti

Lignje (Loligo spp.)

Lignje (Ommastrephes sagittatus)

Hobotnica (Octopus spp.)

Illex spp.

DODATAK V.

Tunj (iz roda Thunnus), trup prugavac (Katsuwonus pelamis) i ostale vrste iz roda Euthunnus, svježe, rashlađene ili smrznute, namijenjene za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604 i razvrstane unutar jedne od sljedećih oznaka kombinirane nomenklature

Opis proizvoda

KN oznaka

Svježi ili rashlađeni

Smrznuti

Prezentirani u obliku drugačijem od onih koji su navedeni pod tarifnim brojem 0304:

I. Sljedeće vrste:

(a)

Albakor ili tunj dugokrilac (Thunnus alalunga), ne uključujući svježi ili rashlađeni:

1.

2.

mase veće od 10 kg po komadu*

mase do 10 kg po komadu*

0303 41 11, 0303 41 13 i 0303 41 19

0303 41 11, 0303 41 13 i 0303 41 19

(b)

Tunj žutoperajni (Thunnus albacares):

(c)

(d)

(e)

1.

2.

mase veće od 10 kg po komadu

mase do 10 kg po komadu

Trup prugavac (Katsuwonus pelamis)

Tunj plavoperajni (Thunnus thynnus), ne uključujući svježi ili rashlađeni

Ostale vrste iz roda Thunnus i Euthynnus

0302 32 10*

0302 32 10*

0302 33 10

0302 39 19

0302 69 21

0303 42 12, 0303 42 32 i 0303 42 52

0303 42 18, 0303 42 38 i 0303 42 58

0303 43 11, 0303 43 13 i 0303 43 19

0303 49 21, 0303 49 23 i 0303 49 29

0303 49 41, 0303 49 43, 0303 49 49, 0303 79 21, 0303 79 23 i 0303 79 29

II. Prezentirane u jednom od sljedećih oblika:

(a)

Cijele

(b)

Bez škrga i utrobe

(c)

Ostale (na primjer »bez glava«)

* Upućivanje na težinu odnosi se na cijeli proizvod

DODATAK VI.

Svježi ili rashlađeni proizvodi sljedećih vrsta

KN oznaka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Limanda (Microstomus kitt)

Tunj plavoperajni (Thunnus thynnus)

Kolja (Pollachius pollachius)

Grboglavka (Brama spp.)

Ugotica pučinka (Micromesistius potassou i Gadus poutassou)

Ugotica (Trisopterus luscus) i ugotica mala (Trisopterus minutus)

Bukva (Boops boops)

Gira (Spicara smaris)

Ugor (Conger conger)

Lastavica (Trigla spp)

Šnjur (Trachurus spp.)

Cipal (Mugil spp.)

Raža (Raja spp.)

Zmijičnjak (Lepidopus caudatus i Aphanopus carbo)

Kapica (Pecten maximus)

Puž Buccinum undatum

Trlja od kamena (Mullus surmuletus) ili trlja od blata (Mullus barbatus)

Kantar (Spondyliosoma cantharus)

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

ex

0302 29 90

0302 39 11

i

0302 39 91

0302 69 51

0302 69 75

0302 69 85

0302 69 99

0302 69 99

0302 69 99

0302 69 99

0302 69 99

0302 69 91

0302 69 99

0302 69 99

0302 69 99

i

0304 10 98

0302 69 99

0307 21 00

0307 91 00

0302 69 99

0302 69 99

DODATAK VII.

KN oznaka

Opis

0301 93 00

0302 69 11

Šaran (Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmichthytes nobilis, Hypophthalmichthyer molitrix)

ex

ex

0301 99 11

0302 12 00

Atlantski losos (Salmo salar)

ex

ex

0301 91

0302 11

Pastrve (Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta)

0301 92 00

0302 66 00

Jegulja (Anguilla anguilla)

ex

0301 99 90

0302 69 95

Komarča (Sparus aurata)

ex

0301 99 90

0302 69 94

Lubin (Dicentrarchus labrax)

ex

ex

0301 99 90

0302 69 99

Oblić (Psetta maxima)

ex

0307 10 10

0307 10 90

Kamenice (Ostrea edulis, Crassostrea gigas)

ex

0307 31 10

Dagnje (Mytilus spp.)

0307 91 00

Školjke (Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Tapes spp, Veneridae, Mercenaria mercenaria)

[1]*Vlada RH odredit će Operativnim programom da li:

1. Mjere zajedničke akcije, Mjere zaštite akvatičke flore i faune, Mjere ulaganja u ribarske luke, iskrcajna mjesta i sidrišta te pilot-projekti spadaju u Grupu 1 ili Grupu 3.

2. Mjere razvoja novih tržišta i promotivne kampanje te Mjere investicija u gospodarski ribolov na slatkim vodama u instalacije spadaju u Grupu 1 ili Grupu 4

3. Koje mjere u okviru razvoja ribarskih zajednica i područja koja ovise o ribarstvu spadaju u Grupu 1, Grupu 2, Grupu 3 ili Grupu 4

*Za poduzeća koja ne spadaju u kategoriju malih i srednjih poduzeća, a koja broje manje od 750 zaposlenika i imaju godišnji promet manji od 1,5 mlrd kn , a nemaju sjedište na otocima

zatvori
Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !