Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 24.07.2010 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu

HRVATSKI SABOR

2597

Na temelju članka 89.L605548 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE, POLICIJE, CIVILNE ZAŠTITE TE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MIROVNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOZEMSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. srpnja 2010.

Klasa: 011-01/10-01/74

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 14. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE, POLICIJE, CIVILNE ZAŠTITE TE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MIROVNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOZEMSTVU

Članak 1.

U Zakonu o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvuL605547 (»Narodne novine«, broj 33/02.) članak 4. mijenja se i glasi:

»Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama i dugim aktivnostima u inozemstvu, prelasku državne granice i njihovom djelovanju u inozemstvu donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Predsjednik Republike).

Pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvo na temelju odluke Hrvatskoga sabora upućuje Predsjednik Republike, kao vrhovni zapovjednik.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Hrvatski sabor može donijeti odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama i dugim aktivnostima u inozemstvu, prelasku državne granice i njihovom djelovanju u inozemstvu i bez prethodne suglasnosti Predsjednika Republike uz uvjete utvrđene Ustavom Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

Iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u vježbama i obuci u inozemstvu u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te radi pružanja humanitarne pomoći donosi Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike.«.

Članak 3.

Naziv odjeljka iznad članka 5. mijenja se i glasi: »1. Upućivanje na temelju odluke Hrvatskoga sabora«.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Kada je, u skladu s odredbama Ustava Republike Hrvatske i ovoga Zakona, za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvu, prelasku državne granice i njihovom djelovanju u inozemstvu potrebna odluka Hrvatskog sabora, Hrvatski sabor odluku donosi na prijedlog Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Hrvatski sabor može donijeti odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvu, prelasku državne granice i njihovom djelovanju u inozemstvu i bez prethodne suglasnosti Predsjednika Republike uz uvjete utvrđene Ustavom Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Prijedlog odluke Hrvatskoga sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Vlada Republike Hrvatske podnosi na temelju prijedloga nadležnog ministra na koji je suglasnost dao ministar nadležan za vanjske poslove.«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvu radi pružanja humanitarne pomoći donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za vanjske poslove i uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike.

Odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvo radi pružanja humanitarne pomoći na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske donosi Predsjednik Republike, kao vrhovni zapovjednik.«.

Članak 6.

Naziv odjeljka iznad članka 8. mijenja se i glasi: »3. Upućivanje na vježbe i obuku«.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvo radi sudjelovanja u vježbama i obuci u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora donosi Predsjednik Republike, kao vrhovni zapovjednik.«.

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Odluku o sudjelovanju pripadnika policije i civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministra, odnosno ravnatelja državne upravne organizacije na koji je suglasnost dao ministar nadležan za vanjske poslove, a koji je utemeljen na preuzetim međunarodnim obvezama ili na pozivu države ili tijela međunarodne organizacije ili saveza kojima je Republika Hrvatska pristupila ili im pristupa.«.

Članak 8.

U članku 13. riječ: »prethodne« briše se.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 004-01/10-01/02

Zagreb, 9. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !