Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o sudskom registru – (“Narodne novine”, br. XX/95 , XX/96, XX/99, XX/05, XX/07, XX/10, XX/11, XX/13, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 11.5.1999 Uredba o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L64345 Ustava Republike HrvatskeL64344, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Progla?avam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 23. travnja 1999.

Broj: 081-99-801/2
Zagreb, 28. travnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 1/95., 57/96., 1/98. i 30/99.) članak 41a. mijenja se i glasi:

»(1) Prijavi za osnivanje dru?tva, uz isprave propisane Zakonom o trgovačkim dru?tvima i ovim Zakonom, osnivač dru?tva za koje se podnosi prijava za upis du?an je prilo?iti izjavu ovjerovljenu od javnog bilje?nika da ni on ni dru?tvo u kojem ima udjele ili dionice nema nepodmirene dospjele obveze, te potvrdu ovla?tene pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa da ni on ni dru?tvo u kojem ima udjele ili dionice nema na računima evidentiran nepodmiren nalog za plaćanje, kao i potvrde Porezne uprave, Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, da on ni dru?tvo u kojem ima udjele ili dionice nema nepodmirene obveze na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti starija od osam dana računajući od dana podno?enja prijave i mora sadr?avati i podatke o svim računima koje osnivač ima i pravnim osobama kod kojih se ti računi vode, te popis svih dru?tava u kojima osnivač, odnosno osnivači zajedno imaju vi?e od 50% udjela ili dionica, matični broj poslovnog subjekta (MB) tih tvrtki, kao i podatke o svim računima tih dru?tava i pravnim osobama kod kojih se ti računi vode, a potvrda ovla?tene pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa, kao i potvrde Porezne uprave, Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje mora se odnositi na osnivača i na sva dru?tva popisana u izjavi.

(3) Za davanje netočnih podataka u izjavi iz prethodnoga stavka ovoga članka osnivač dru?tva kazneno odgovara sukladno odredbama posebnoga zakona.

(4) Izjavu i potvrdu iz stavka 1. ovoga članka nisu du?ni prilo?iti:

1. Republika Hrvatska, ?upanije, Grad Zagreb, gradovi i općine,

2. Hrvatski fond za privatizaciju,

3. pravne osobe za koje je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o sanaciji na temelju Zakona o sanaciji određenih poduzeća,

4. pravne osobe koje sudu donesu potvrdu Ministarstva privatizacije, odnosno Hrvatskoga fonda za privatizaciju da je pozitivno ocijenjen elaborat o restrukturiranju te pravne osobe i da se dru?tvo osniva u postupku restrukturiranja.

(5) Odredba stavka 1. i 2. ovoga članka odnosi se i na upis promjene osnivača, odnosno članstva u dru?tvu, te na izvje?ćivanje suda o promjeni članova dru?tva.

(6) Ako osnivač dru?tva za koje se podnosi prijava upisa ne dostavi isprave propisane u stavku 1. i 2. ovoga članka ili ako on ili dru?tvo iz stavka 2. ovoga članka ima na računima evidentiran nepodmiren nalog za plaćanje, sud će rje?enjem odbiti upis.«

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje va?iti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 30/99.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-13/96-01/01
Zagreb, 23. travnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
Vladimir ?eks, dipl. iur., v. r.
zatvori
Zakon o sudskom registru –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !