Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o sustavu obrane od tuče – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/07 - USRH)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 13.6.2001 Zakon o sustavu obrane od tuče

HRVATSKI SABOR

843

Na temelju članka 89.L74255 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUSTAVU OBRANE OD TUČE

Proglašavam Zakon o sustavu obrane od tuče, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 31. svibnja 2001.

Broj: 01-081-01-1759/2
Zagreb, 6. lipnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.

ZAKON

O SUSTAVU OBRANE OD TUČE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sustav obrane od tuče (u daljnjem tekstu: obrana od tuče), obveze nositelja poslova obrane od tuče, odnosi nositelja poslova i sudionika u provođenju obrane od tuče, način financiranja obrane od tuče te druga pitanja važna za provedbu jedinstvenosti sustava.

Članak 2.

(1) Obrana od tuče od interesa je za Republiku Hrvatsku i provodi se na branjenom području.

(2) Branjeno područje je cijeli teritorij Republike Hrvatske, a proširenje u odnosu na sadašnje prioritete odredit će Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva u suradnji s lokalnom samoupravnom.

II. ORGANIZACIJA OBRANE OD TUČE

Članak 3.

(1) Obrana od tuče obuhvaća poslove istraživanja i poslove operativne obrane od tuče.

(2) Poslovi istraživanja obrane od tuče su:

1. izrada planskih i programskih dokumenata vezanih uz istraživanje,

2. analiza meteoroloških, novčanih i ekoloških podataka te sagledavanje posljedica djelovanja obrane od tuče,

3. utvrđivanje učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče provodit će se prema znanstveno-statističkim pokazateljima i pravilima struke,

4. utvrđivanje utjecaja obrane od tuče na okoliš,

5. razvoj metoda i tehnologije rada obrane od tuče.

(3) Poslovi operativne obrane od tuče su:

1. izrada planskih i programskih dokumenata vezanih uz operativnu obranu od tuče,

2. izrada uputa o radu na radarskom centru i postajama obrane od tuče,

3. prognoziranje vjerojatnosti pojave tuče, te satelitsko i radarsko praćenje olujnih oblaka,

4. određivanje tučoopasnosti olujnih oblaka, te načina izravnog djelovanja na tučonosne oblake,

5. provođenje meteoroloških motrenja za potrebe obrane od tuče,

6. prikupljanje podataka za potrebe ocjene učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče te njezinog utjecaja na okoliš,

7. pohrana podataka o djelovanju obrane od tuče,

8. osiguranje jedinstvenosti sustava obrane od tuče u stručnom, metodološkom i tehničkom pogledu,

9. suradnja između nositelja obrane od tuče i sudionika provođenja obrane od tuče,

10. usklađivanje djelovanja sustava obrane od tuče s Hrvat-skom kontrolom zračne plovidbe d.o.o.,

11. uporaba satelitskih podataka i radarskog sustava te provođenje radarskog mjerenja za potrebe vrlo kratkoročne vremenske prognoze,

12. održavanje i opremanje radarskih centara i postaja sa sredstvima rada i djelovanja,

13. poslovi vezani uz zaštitu ljudi i imovine,

14. poslovi određeni Zakonom o obrani.

(4) Poslovi istraživanja opravdanosti djelovanja obrane od tuče provest će se u skladu sa Zakonom o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti.

Članak 4.

(1) Rezultati istraživanja djelovanja obrane od tuče i utjecaja na okoliš, te utvrđivanje učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče utvrđuju se međunarodnom recenzijom po istaknutim stručnjacima i preporuci Svjetske meteorološke organizacije.

(2) Odluku o prestanku operativnog djelovanja obrane od tuče donosi Hrvatski sabor.

Članak 5.

(1) Poslove iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona obavlja Državni hidrometeorološki zavod (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Pravilnik o operativnom djelovanju obrane od tuče donosi ministar nadležan za poljoprivredu.

Članak 6.

Zavod je obvezan Vladi Republike Hrvatske dostaviti godišnje planove i programe rada koji sadrže poslove istraživanja te poslove operativne obrane od tuče za iduću godinu najkasnije do 30. rujna tekuće godine, te izvješće o provedbi takvog plana i programa za tekuću godinu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 7.

(1) Ustrojbene jedinice Zavoda su radarski centri s lansirnim i generatorskim postajama.

(2) Broj radarskih centara i njihovu nadležnost u odnosu na branjeno područje iz članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga Zakona utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uredbom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

Članak 8.

Radarski centar obavlja sljedeće poslove:

1. pomoću radara otkriva i prati tučonosne oblake, određuje stupanj njihove tučoopasnosti i način djelovanja na njih,

2. određuje elemente za djelovanje obrane od tuče po načinu i vrsti, jakosti, prostoru i vremenu,

3. prije ispaljivanja raketa pribavlja odobrenje Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o., u skladu s propisima,

4. prikuplja i dostavlja podatke te opisuje tijek obrane od tuče i meteorološke pojave vezane uz obranu od tuče, te utjecaj obrane na okoliš,

5. prikuplja i dostavlja podatke o štetama vezanim uz obranu od tuče,

6. prikuplja, analizira i pohranjuje nemeteorološke podatke o djelovanju obrane od tuče,

7. organizira rad i opskrbu lansirnih i generatorskih postaja tehničkim sredstvima te upravlja djelovanjem istih.

Članak 9.

Lansirna i generatorska postaja obavlja sljedeće poslove:

1. djelovanja tehničkim sredstvima prema naređenju nadležnoga radarskog centra o čijem izvršenju izvješćuje taj centar,

2. obavlja meteorološka motrenja vezana uz obranu od tuče i o njima izvješćuje radarski centar,

3. obavlja poslove koji su joj dani u nadležnost Zakonom o obrani.

Članak 10.

(1) Za rad sustava obrane od tuče Zavod koristi nekretnine i pokretnine te materijalna sredstva koja su u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) U sustavu obrane od tuče Zavod osigurava jedinstvo sustava veza između Zavoda, radarskog centra, lansirne i generatorske postaje te Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.

Članak 11.

U cilju ocjene učinkovitosti sustava obrane od tuče nadležna tijela za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na temelju Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, te osiguravajuća društva dužna su dostaviti Zavodu podatke o štetama od tuče u roku dva mjeseca od nastanka štete.

Članak 12.

(1) Tehničke uvjete za djelovanje sustava obrane od tuče propisuje ministar nadležan za poljoprivredu uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, ministra obrane, ministra pomorstva, prometa i veza i ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja.

(2) Zavod može uz suglasnost ministara iz stavka 1. ovoga članka uvoditi u obrani od tuče nova sredstva djelovanja i nove metodologije rada, ukoliko je to stručno opravdano.

III. FINANCIRANJE OBRANE OD TUČE

Članak 13.

(1) Novčana sredstva za provođenje operativnog rada obrane od tuče, sukladno godišnjem planu i programu iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona, osiguravaju se iz sljedećih izvora u visini do:

– 20% od sredstava državnog proračuna predviđenih pozicijom – sredstva pomoći za uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda,

– 30% od sredstava Ministarstva poljoprivrede i šumarstva predviđenih proračunskom pozicijom – sredstva poticaja za osiguranje usjeva,

– 1% od sredstava proračuna županija na branjenom području, osim Grada Zagreba koji izdvaja 0,1% proračuna za tekuću godinu,

– 0,6% od zaračunate premije imovinskih osiguranja i to: osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti te ostalih osiguranja imovine i kasko osiguranja cestovnih vozila društava za osiguranje koja provode navedene skupine i vrste osiguranja. Osnovica za uplatu zaračunata je premija u godini koja prethodi godini uplate sredstava, što se smatra akontacijom, a konačni obračun i uplata razlike obavlja se najkasnije do 1. svibnja iduće godine.

(2) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka, iz čijih se izvora osiguravaju sredstva za operativni rad obrane od tuče, uplaćuju novčana sredstva na žiroračun Zavoda na posebnu poziciju – za obranu od tuče, u sljedećem roku i pripadajućem iznosu:

– do 1. ožujka tekuće godine 30% novčanih sredstava,

– do 1. svibnja tekuće godine 60% novčanih sredstava,

– do 1. kolovoza tekuće godine 75% novčanih sredstava,

– do 1. studenoga tekuće godine 100% novčanih sredstava.

IV. NADZOR

Članak 14.

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona obavlja Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 15.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se osiguravajuće društvo:

– ako ne dostavi Zavodu podatke o štetama od tuče u propisanom roku (članak 11.),

– ako ne uplati udio od zaračunatih premija u određenoj visini i roku (članak 13. stavak 1. podstavak 4. i stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 30.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– odgovorna osoba u pravnoj osobi ako ne izvrši uplatu sukladno članku 13.#clanak13 stavku 1. podstavku 3. i članku 13.#clanak13 stavku 2. ovoga Zakona,

– ravnatelj Zavoda ako nenamjenski koristi uplaćena sredstva iz članka 13.#clanak13 stavka 1. ovoga Zakona.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 7.#clanak7 ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Radarski centri ustrojeni prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju radom do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Tehničke uvjete za djelovanje sustava obrane od tuče iz članka 12.#clanak12 ovoga Zakona, ministar nadležan za poljoprivredu donijet će u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sistemu obrane od tučeL74254 (»Narodne novine«, br. 54/88. i 18/90.).

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 920-07/01-01/01
Zagreb, 31. svibnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o sustavu obrane od tuče –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !