Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Tjednu solidarnosti – (“Narodne novine”, br. 31/74, 23/79, 22/80, 19/84, XX/96-(čl. 8. Zakona o doplatnim markama u poštanskom prometu).)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 17.12.1996 Zakon o doplatnim markama u poštanskom prometu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L44146 Ustava Republike HrvatskeL44145, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPLATNIM MARKAMA U POŠTANSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o doplatnim markama u poštanskom prometu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 6. prosinca 1996.

Broj: 01-96-2125/1
Zagreb, 11. prosinca 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O DOPLATNIM MARKAMA U POŠTANSKOM PROMETU

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje izdavanje i plaćanje doplatnih maraka te način i uvjeti njihove prodaje u poštanskom prometu.

Članak 2.

Doplatne marke mogu izdavati pravne osobe (u daljnjem tekstu: izdavatelj doplatne marke) na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom.

Članak 3.

(1) Izdavatelj doplatne marke može izdavati doplatne marke ako prethodno podnese za to uredno utemeljen zahtjev javnom poduzeću HPT-Hrvatska pošta i telekomunikacije (u daljnjem tekstu: poduzeće HPT), i sklopi s poduzećem HPT ugovor o uvjetima izdavanja i prodaje doplatnih maraka, te obračuna i uplate prihoda od prodanih doplatnih maraka.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka izdavatelj doplatne marke, treba, glede namjene doplatne marke, priložiti suglasno mišljenje matičnog radnog tijela Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora obvezno sadržavati:

- naziv i namjenu doplatne marke,

- vrijednost doplatne marke,

- količinu doplatnih maraka koje se stavljaju u prodaju,

- broj posebnog računa izdavatelja doplatne marke na koji će uplaćivati prihod od prodanih doplatnih maraka,

- postotak koji izdavatelj doplatne marke plaća poduzeću HPT,

- vrijeme trajanja ugovora.

Članak 4.

Vrijednost doplatne marke jest do 50% nominalne vrijednosti prve stope pisma u poštanskom prometu.

Članak 5.

Doplatne marke mogu se plaćati u poštanskom prometu, na svim poštanskim pošiljkama, osim dnevnog tiska i časopisa.

Članak 6.

Kupnja doplatne marke dragovoljna je. HPT može naplatiti vrijednost doplatne marke od pošiljatelja samo ako pošiljatelj dragovoljno na to pristane.

Članak 7.

Prihod od prodanih doplatnih maraka uplaćuje se na poseban račun izdavatelja doplatne marke isključivo je namjenski i ne ulazi u ukupan prihod ostvaren od sredstava koja izdavatelj doplatne marke stječe za obavljanje svoje djelatnosti.

Članak 8.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju vrijediti:

1. Zakon o plaćanju doplatne marke "Hrvatska liga protiv raka" u unutarnjem poštanskom prometuL44134 ("Narodne novine", br. 33/95.),

2. Zakon o plaćanju doplatne marke "Spasite djecu Hrvatske" u unutarnjem poštanskom prometuL44135 ("Narodne novine", br. 41/96.),

3. Zakon o plaćanju doplatne marke "Zaustavimo bijelu smrt" u unutarnjem poštanskom prometuL44136 ("Narodne novine", br. 41/96.),

4. Zakon o plaćanju doplatne marke "1700 godina Grada Splita" u unutarnjem poštanskom prometuL44137 ("Narodne novine", br. 48/96.),

5. odredba članka 2.L44138 Zakona o Tjednu solidarnosti ("Narodne novine", br. 31/74, 23/79, 22/80. i 19/84.) u dijelu koji se odnosi na plaćanje markice solidarnosti na sve poštanske pošiljke za vrijeme Tjedna solidarnosti te odredba članka 4. istoga Zakona,

6. odredba članka 79.L44140 stavka 1. točke 4. Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolske dobi ("Narodne novine", br. 18/91. - pročišćeni tekst i 27/93.) te odredba članka 82. stavka 1. istoga Zakona u dijelu koji se odnosi na naplatu posebnog doprinosa na poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu,

7. odredba članka 16.L44142 stavka 1. točke 2. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine" br. 61/91.) te odredba članka 17. istoga Zakona,

8. Odluka o kriterijima i planu uvođenja doplatnih marakaL44144 ("Narodne novine", br. 10/94, 22/94. i 84/94.).

(2) Iznimno tijekom 1997. godine za vrijeme trajanja Tjedna Crvenog križa od 8. do 15. svibnja na sve poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu osim dnevnog tiska i časopisa plaća se doplatna marka na način i pod uvjetima Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. ožujka 1997.

Klasa: 344-02/95-01/02
Zagreb, 6. prosinca 1996.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkoga doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o Tjednu solidarnosti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !