Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o trgovačkim društvima – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/99, XX/00-Odluka USRH, XX/03, XX/07, XX/08, XX/09, XX/11, XX/11, XX/12, XX/13, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
34 9.4.1999 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L63940 Ustava Republike HrvatskeL63939, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26. ožujka 1999.

Broj: 081-99-693/1
Zagreb, 1. travnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 1.

U Zakonu o trgovačkim društvimaL63938 ("Narodne novine", br. 111/93.) u članku 3. stavku 1. i u svim narednim odredbama ovoga Zakona riječi: "Narodna banka Hrvatske" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "Hrvatska narodna banka" u odgovarajućem padežu.

U stavku 3. i u svim narednim odredbama ovoga Zakona, te u nazivu Glave V. riječi: "trgovački registar" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "sudski registar" u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 32. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"(5) Trgovačko društvo može početi obavljati djelatnost ili djelatnosti koje čine predmet njegova poslovanja upisan u sudskom registru ako ima u radnom odnosu najmanje jednog člana uprave, a trgovačko društvo koje ima podružnice mora imati u radnom odnosu najmanje jednoga zaposlenika na neodređeno vrijeme u svakoj podružnici."

Članak 3.

U članku 40. stavku 1. i u svim narednim odredbama Zakona riječi: "okružni privredni sudovi" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "trgovački sudovi" u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

U članku 430. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: "članka" dodaju se riječi: "251. i".

Članak 5.

U članku 613. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"(6) Odredbe stavka 4. točke 3. i stavka 5. ovoga članka ne primjenjuju se na osnivača koji ima sjedište u zemlji članici Svjetske trgovinske organizacije."

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 6.

U članku 620. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Uvjet uzajamnosti iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na inozemnog ulagača koji ima sjedište, odnosno trajno boravište u zemlji članici Svjetske trgovinske organizacije, ili je njezin državljanin".

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 7.

U članku 630. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 4a. koja glasi:

"4a. ako obavlja djelatnost, a nema u radnom odnosu najmanje jednog člana uprave i ako ima podružnice a nema najmanje još jednog zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u svakoj podružnici (članak 32. stavak 5.)."

Članak 8.

Trgovačka društva upisana u trgovački registar do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako obavljaju djelatnost, a nemaju u radnom odnosu najmanje jednog člana uprave i najmanje jednog zaposlenika na neodređeno vrijeme u svakoj podružnici dužna su u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona zasnovati radni odnos s najmanje jednim članom uprave, a ako imaju i podružnice zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme s najmanje jednim zaposlenikom u svakoj podružnici.

Članak 9.

Odredbe članka 5. i 6. ovoga Zakona počet će se primjenjivati od dana kada Republika Hrvatska postane članica Svjetske trgovinske organizacije.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 330-01/93-01/01
Zagreb, 26. ožujka 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o trgovačkim društvima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !