Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o trgovini ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08, XX/11, XX/09, XX/13, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
116 11.10.2008 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o trgovini

HRVATSKI SABOR

3351

Na temelju članka 88.L416143 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o trgovini, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/130
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 9. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI

Članak 1.

U Zakonu o trgoviniL416141 (»Narodne novine«, br. 87/08. i 96/08.) u članku 58. stavku 1. iza riječi: »21.00 sat« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim ako općim aktom nadležnog tijela općine, grada i Grada Zagreba nije drugačije određeno.“.

Članak 2.

Iza članka 58. dodaje se članak 58.a koji glasi:

»Članak 58.a

Općim aktima nadležnog tijela iz članka 58. stavka 1. ovoga Zakona početak radnog vremena prodavaonica ne može biti određen ranije od 6.00 sati niti završetak kasnije od 24.00 sata.«

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o trgoviniL416142 (»Narodne novine«, br. 96/08.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/08-01/05
Zagreb, 3. listopada 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.
 

zatvori
Zakon o trgovini
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !