Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o tržištu električne energije – (“Narodne novine”, XX/04, XX/07, XX/08, XX/11, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
152 24.12.2008 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije

HRVATSKI SABOR

4161

Na temelju članka 88.L424672 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/198

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 18. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Zakonu o tržištu električne energijeL424670 (»Narodne novine«, br. 177/04. i 76/07.) u članku 2. stavku 2. iza točke 11. dodaje se nova točka 12. koja glasi:

»12. trgovac električne energije – energetski subjekt koji kupuje i prodaje električnu energiju, isključujući prodaju električne energije kupcu,«.

Dosadašnje točke 12. i 13. postaju točke 13. i 14.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– trgovina električnom energijom.«.

Članak 3.

U članku 15. stavku 1. podstavku 7. brišu se riječi: »a donosi ih uz suglasnost operatora tržišta,« brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Operator prijenosnog sustava donosi pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava uz prethodnu suglasnost operatora tržišta električne energije i Agencije.«

Članak 4.

U članku 16. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Operator prijenosnog sustava donosi pravilnik o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta uz prethodnu suglasnost Agencije.«

Članak 5.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava u slučaju neudovoljavanja prigovoru koji se odnosi osobito na odbijanje priključka na prijenosnu ili distribucijsku mrežu, uvjete priključenja na prijenosnu ili distribucijsku mrežu, određivanje naknade za priključenje i povećanje priključne snage na prijenosnu ili distribucijsku mrežu, određivanje naknade za korištenje prijenosne ili distribucijske mreže i određivanje cijene energije uravnoteženja, obvezan je ustupiti predmet na daljnje postupanje Agenciji.«

Članak 6.

U članku 26. stavku 3. iza riječi: »tarifnih kupaca električnom energijom« dodaju se riječi: »na regulirani način i po reguliranoj cijeni«.

U članku 26. stavku 5. riječ: »krajnjem« briše se.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Energetski subjekt koji obavlja poslove operatora distribucijskog sustava dužan je pored obavljanja poslova operatora distribucijskog sustava obavljati i poslove opskrbljivača tarifnih kupaca.«.

Članak 7.

U članku 27. stavku 1. iza riječi: »opskrbljivač« dodaju se riječi: »tarifnih kupaca«, a riječi: »i malim kupcima« brišu se.

Članak 8.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Opskrbljivač tarifnih kupaca sklapa ugovor o opskrbi ili ugovor o opskrbi i korištenju prijenosne i/ili distribucijske mreže s tarifnim kupcima električne energije.

(2) Povlašteni kupac i opskrbljivač, kojeg on slobodno izabere, sklapaju ugovor o opskrbi električnom energijom i slobodno ugovaraju količinu i cijenu električne energije.

(3) Korištenje mreže kupci ugovaraju s operatorom prijenosnog sustava ili operatorom distribucijskog sustava.

(4) Kupci su dužni platiti cijenu za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže i naknade propisane zakonom.

(5) Energetski subjekti iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka dužni su na zahtjev operatora tržišta električne energije dostaviti podatke iz ugovora o opskrbi, osim komercijalnih podataka, i podatke iz ugovora o korištenju mreže.«

Članak 9.

U članku 30. stavku 1. podstavku 1. riječ: »svih« briše se.

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– izradu tržišnog plana i usklađivanje s dodijeljenim prekograničnim kapacitetima,«.

U podstavku 5. riječ: »opskrbljivača« zamjenjuje se riječima: »subjekata na tržištu električne energije«.

Članak 10.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon stjecanja statusa, povlašteni kupac treba u roku od šest mjeseci izabrati svog opskrbljivača, a u tom razdoblju ima pravo na opskrbu električnom energijom od opskrbljivača tarifnih kupaca.

(2) Povlašteni kupac iz kategorije kućanstvo koji ne želi koristiti pravo povlaštenog kupca ili ne uspije pronaći opskrbljivača, ima pravo na opskrbu električnom energijom od opskrbljivača tarifnih kupaca.

(3) Povlašteni kupac čiji opskrbljivač prestane s radom mora u roku od 30 dana pronaći novog opskrbljivača, a u tom razdoblju ima pravo na opskrbu električnom energijom od opskrbljivača tarifnih kupaca.

(4) Povlašteni kupac koji ostane bez opskrbljivača ili mu opskrbljivač prestane s radom, a u roku iz stavka 1. i 3. ovoga članka nije pronašao novog opskrbljivača, plaća opskrbu električnom energijom po cijeni električne energije uravnoteženja za obračun električne energije povlaštenim kupcima koji nisu pronašli svog opskrbljivača.«

Članak 11.

U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tarifnog kupca opskrbljuje električnom energijom opskrbljivač tarifnih kupaca po cijenama iz tarifnog sustava za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki ili po cijenama električne energije iz javnog nadmetanja i tarifnog sustava za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki.«

Članak 12.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»U slučaju kada je otvorenost tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj manja od otvorenosti tržišta električne energije u drugim državama, operator prijenosnog sustava može, uzimajući u obzir situaciju na tržištu električne energije i opći interes, odobriti pristup mreži subjektu na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj da opskrbi kupca u državi s većom otvorenošću tržišta električne energije na zahtjev te države, samo uz prethodnu suglasnost Agencije.«

Članak 13.

U članku 35. iza riječi: »vodova« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »kao i prijenosne mreže u cjelini«.

Članak 14.

U članku 38. stavku 1. podstavak 18. mijenja se i glasi:

»– ne dostavi podatke operatoru tržišta električne energije na njegov zahtjev (članak 28. stavak 5.),«.

Članak 15.

U cijelom tekstu u Zakonu o tržištu električne energijeL424671 (»Narodne novine«, br. 177/04. i 76/07.) iza riječi: »operator tržišta« u odgovarajućem padežu dodaju se riječi: »električne energije« u odgovarajućem padežu.

Članak 16.

(1) Mali kupac dužan je do 30. lipnja 2009. izabrati svog opskrbljivača i s istim sklopiti ugovor o opskrbi, a u tom razdoblju ima pravo na opskrbu električnom energijom od opskrbljivača tarifnih kupaca.

(2) Mali kupac koji u roku iz stavka 1. ovoga članka nije pronašao novog opskrbljivača plaća opskrbu električnom energijom po cijeni električne energije uravnoteženja za obračun električne energije povlaštenim kupcima koji nisu pronašli svog opskrbljivača.

Članak 17.

(1) Opskrbljivač tarifnih kupaca dužan je do 1. siječnja 2011. opskrbljivati električnom energijom povlaštenog kupca iz članka 32. stavka 2. i 3. ovoga Zakona po cijenama iz tarifnog sustava za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki i tarifnog sustava za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki.

(2) Nakon isteka razdoblja iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač tarifnih kupaca opskrbljuje električnom energijom povlaštenog kupca iz članka 32. stavka 2. i 3. ovoga Zakona po cijenama električne energije iz javnog nadmetanja, koje Agencija raspisuje svakih pet godina i kojim odabire najpovoljniji energetski subjekt koji osigurava električnu energiju opskrbljivaču tarifnih kupaca za opskrbu električnom energijom povlaštenih kupaca, i tarifnog sustava za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki.

(3) Opskrbljivač tarifnih kupaca opskrbljuje električnom energijom povlaštenog kupca iz članka 32. stavka 2. i 3. ovoga Zakona po cijenama iz tarifnog sustava za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki i tarifnog sustava za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki do početka primjene ugovora o javnoj nabavi električne energije između opskrbljivača tarifnih kupaca i energetskog subjekta koji je kao najpovoljniji odabran u postupku javne nabave.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/08-01/04

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o tržištu električne energije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !