Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o tržištu električne energije – (“Narodne novine”, XX/04, XX/07, XX/08, XX/11, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
14 01.02.2011 Zakon o dopuni Zakona o tržištu električne energije

HRVATSKI SABOR

263

Na temelju članka 89.L652230 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o tržištu električne energije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/01

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 28. siječnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Zakonu o tržištu električne energijeL652229 (»Narodne novine«, br. 177/04., 76/07. i 152/08.) iza članka 32. dodaje se članak 32.a koji glasi:

»Članak 32.a

(1) Ukoliko za to postoji opravdani gospodarski interes Republike Hrvatske, Agencija može iznimno, na način i pod uvjetima uređenim ovim Zakonom, odobriti poduzetniku sa sjedištem izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: inozemni poduzetnik) privremeno stjecanje statusa povlaštenog kupca električne energije koji se električnom energijom opskrbljuje prema uvjetima sukladno onima po kojima se opskrbljuju povlašteni kupci električne energije u Republici Hrvatskoj.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se dati samo onom inozemnom poduzetniku koji proizvodi sirovinu (ili poluproizvod) koja se ne proizvodi u Republici Hrvatskoj, a neophodna je za proizvodni proces poduzetnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: domaći poduzetnik) i koji tu sirovinu (ili poluproizvod) uvozi u Republiku Hrvatsku.

(3) U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka određuje se količina, rokovi i drugi uvjeti isporuke električne energije inozemnom poduzetniku.

(4) Opravdani gospodarski interes Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva, a po pribavljenom mišljenju Agencije, a cijenu električne energije utvrđuje Agencija.

(5) O odobrenju statusa privremenog povlaštenog kupca iz stavka 1. ovoga članka Agencija odlučuje na temelju zahtjeva domaćeg poduzetnika koji koristi sirovinu (ili poluproizvod) uvezenu od inozemnog poduzetnika za vlastitu proizvodnju u Republici Hrvatskoj a zahtjev podnosi u ime inozemnog poduzetnika i u svoje ime.

(6) Uz zahtjev za stjecanje statusa privremenog povlaštenog kupca iz stavka 1. ovoga članka, domaći poduzetnik prilaže ugovore i druge dokumente iz kojih su razvidne količine sirovine (ili poluproizvoda) neophodne za proizvodni proces, odnosno količine električne energije potrebne za proizvodnju sirovine za domaćeg poduzetnika i, po potrebi, drugi relevantni podaci od utjecaja na mogućnost stjecanja statusa privremenog povlaštenog kupca.

(7) Ugovor o isporuci električne energije kupcu iz stavka 1. ovoga članka sklapaju inozemni poduzetnik, domaći poduzetnik i opskrbljivač ili trgovac, sukladno uvjetima isporuke električne energije koji su utvrđeni odobrenjem iz stavka 2. i 3. ovoga članka.

(8) Agencija nadzire i provjerava ispunjenje uvjeta iz stavka 3. i 7. ovoga članka, kroz razdoblje važenja ugovora kojima se uređuje isporuka električne energije inozemnom poduzetniku, odnosno dok traje status privremenog povlaštenog kupca iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Radi obavljanja nadzora iz stavka 8. ovoga članka domaći i inozemni poduzetnik dužan je mjesečno dostavljati Agenciji izvješća o svim relevantnim podacima od utjecaja na održavanje statusa privremenog povlaštenog kupca iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Agencija je ovlaštena od domaćeg i inozemnog poduzetnika zatražiti i druge podatke, izvješća i druge potrebne dokumente koji su nužni za obavljanje nadzora i provjere uvjeta za stjecanje i održavanje statusa privremenog povlaštenog kupca iz stavka 1. ovoga članka. Poduzetnici su dužni u zahtijevanom roku odgovoriti na zahtjev Agencije i dostaviti zatražene podatke, izvješća i drugu dokumentaciju u skladu sa zahtjevom Agencije.

(11) U slučaju utvrđivanja nepravilnosti, odnosno ne postupanja u skladu s uvjetima pod kojima je utvrđen status privremenog povlaštenog kupca iz stavka 1. ovoga članka i/ili prestanka uvjeta za stjecanje statusa privremenog povlaštenog kupca iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će oduzeti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka te o tome obavijestiti Ministarstvo i Vladu Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/11-01/01

Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v.r.

zatvori
Zakon o tržištu električne energije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !