Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o tržištu kapitala ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08, XX/09, XX/13, XX/13, XX/15, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 29.06.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

HRVATSKI SABOR

1768

Na temelju članka 88.L459054 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/93

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu kapitalaL459053 (»Narodne novine«, br. 88/08. i 146/08.) u članku 8. stavku 1. točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5., 6., i 7. postaju točke 4., 5. i 6.

Članak 2.

U članku 16. stavku 5. iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »13. i«.

Članak 3.

U članku 22. stavku 6. točki 3. riječ: »ako« briše se.

Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. je kandidat pozvan predstaviti program vođenja poslova investicijskog društva, a Agencija zaključi da kandidat ne ispunjava uvjete propisane odredbom članka 21. stavka 4. ovog Zakona i odredbi pravilnika iz članka 21. stavka 12. ovog Zakona.«

Članak 4.

U članku 32. stavku 2. rečenica: »Ulaganje kapitala investicijskog društva radi stjecanja i držanja financijskih instrumenata kojima ono aktivno ne trguje, ne smatra se trgovanjem u smislu usluga navedenih u stavku 1. i stavku 3. ovog članka.« briše se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ulaganje kapitala investicijskog društva radi stjecanja i držanja financijskih instrumenata kojima ono aktivno ne trguje, ne smatra se trgovanjem u smislu usluga navedenih u stavku 1. i 3. ovog članka.«

Članak 5.

U članku 297. stavku 2. točki 3. riječi: »članka 288. ovog Zakona,« zamjenjuju se riječima: »članka 289. ovog Zakona,«.

Članak 6.

U članku 355. stavku 1. točki 1. riječ: »ili« zamjenjuje se riječju: »i«.

Članak 7.

U članku 358. stavku 1. točki 1. riječ: »varijante« zamjenjuje se riječju: »varante«.

Članak 8.

U članku 359. stavku 6. riječi: »samo sažetak« zamjenjuje se riječju »sažetak«.

Članak 9.

U članku 373. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kada se prospekt odnosi na prvu javnu ponudu dionica koje još nisu uvrštene radi trgovanja na uređeno tržište, a čije uvrštenje se zahtijeva prvi put, obveza iz stavka 1. ovog članka mora biti izvršena najkasnije šest radnih dana prije isteka roka za prihvat ponude, ako taj dan pada ranije od dana objave prema stavku 2. ovog članka.«

Članak 10.

U članku 495. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na nematerijaliziranom vrijednosnom papiru može se zasnovati samo jedno založno pravo.«

Članak 11.

U naslovu iznad članka 509. i u članku 509. riječi: »i nadzorni odbor« brišu se.

Članak 12.

U članku 563. stavku 3. točki 2. riječi: »člankom 563.« zamjenjuju se riječima: »člankom 368.«.

Članak 13.

U članku 568. stavku 1. točki 12. riječi: »članku 102. stavku 1.« zamjenjuju se riječima: »članku 102. stavku 2.«.

Članak 14.

U članku 573. stavku 1. točki 1. riječi: »u roku propisanom člankom 354. ovog Zakona,« zamjenjuju se riječima: »u roku koji odredi Agencija«.

Članak 15.

U članku 577. stavku 1. iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. ako suprotno zabranama iz članaka 456. i 458. ovog Zakona povlaštenu informaciju upotrijebi pri stjecanju ili otpuštanju, ili pokušaju stjecanja ili otpuštanja, za vlastiti račun ili za račun treće osobe, neposredno ili posredno, financijskih instrumenata na koje se ta informacija odnosi,

9. ako suprotno zabrani iz članaka 457. i 458. ovog Zakona otkrije ili učini dostupnom povlaštenu informaciju bilo kojoj drugoj osobi, osim ako se informacija otkrije ili učini dostupnom u redovitom tijeku obavljanja posla, profesije ili dužnosti, te ako preporuči nekoj drugoj osobi ili navodi istu da na temelju povlaštene informacije stekne ili otpusti financijske instrumente na koje se ta informacija odnosi.«

Članak 16.

U članku 579. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. ako suprotno zabranama iz članaka 456. i 458. ovog Zakona povlaštenu informaciju upotrijebi pri stjecanju ili otpuštanju, ili pokušaju stjecanja ili otpuštanja, za vlastiti račun ili za račun treće osobe, neposredno ili posredno, financijskih instrumenata na koje se ta informacija odnosi,

9. ako suprotno zabrani iz članaka 457. i 458. ovog Zakona otkrije ili učini dostupnom povlaštenu informaciju bilo kojoj drugoj osobi, osim ako se informacija otkrije ili učini dostupnom u redovitom tijeku obavljanja posla, profesije ili dužnosti te ako preporuči nekoj drugoj osobi ili navodi istu da na temelju povlaštene informacije stekne ili otpusti financijske instrumente na koje se ta informacija odnosi.«

Članak 17.

U članku 584. stavku 3. riječi: »iz članka 1. ovog Zakona.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 583. ovog Zakona.«

Članak 18.

Članak 586. mijenja se i glasi:

»(1) Investicijska društva dužna su kapitalne zahtjeve u razdoblju od 1. siječnja 2009. do 30. ožujka 2010. ispunjavati na način da održavaju minimalnu razinu kapitala jednaku iznosu upisanog kapitala.

(2) Investicijska društva iz članaka 32. i 35. ovog Zakona dužna su u razdoblju od 1. srpnja 2009. do 30. ožujka 2010. izračunavati adekvatnost kapitala sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja i rezultate izračuna dostavljati Agenciji na način i u rokovima iz članka 217. ovog Zakona.

(3) Investicijska društva iz članaka 32. i 35. ovog Zakona dužna su počevši od 31. ožujka 2010. u potpunosti primjenjivati odredbe o adekvatnosti kapitala iz članaka 155. do 221. ovog Zakona.«

Članak 19.

U članku 588. stavku 3. riječi: »iz članka 1. ovog Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz članka 583. ovog Zakona«.

U stavku 7. riječi: »iz članka 586. ovog Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz članka 583. ovog Zakona«.

Članak 20.

U članku 592. stavku 4. riječi: »iz stavka 1. i 2. ovog Zakona.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. i 2. ovog članka«.

Članak 21.

U članku 595. stavku 2. riječi: »članka 332.,« brišu se.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 451-04/09-01/01

Zagreb, 19. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o tržištu kapitala
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !