Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o umirovljeničkom fondu ("Narodne novine", br. XX/05, XX/07, XX/11, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
41 20.4.2007 Zakon o o izmjenama i dopunama Zakona o Umirovljeničkom fondu

HRVATSKI SABOR

1373

Na temelju članka 88.L333639 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU

Proglašava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Umirovljeničkom fondu, kojega je Hrvatskio sabor donio na sjednici 20. travnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/21
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 20. travnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU

Članak 1.

U Zakonu o Umirovljeničkom fonduL333634 (»Narodne novine«, br. 93/05.) u članku 1. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »do 3.«, a iza brojke: »105/04.« dodaje se veznik »i«, te brojka: »19/07.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »do 3.«.

Članak 3.

U članku 18. stavku 7. brojka: »30« zamjenjuje se brojkom: »15«.
Iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9, koji glasi:
»(9) Na obavijest iz stavka 4. ovoga članka može se uložiti prigovor Društvu u roku od 15 dana od njezinog primitka.«
Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.
U dosadašnjem stavku 10., koji postaje stavak 11., riječi: »stavak 9.« zamjenjuju se riječima: »stavak 10.«
Dosadašnji stavci 11. i 12. postaju stavci 12. i 13.

Članak 4.

U članku 24. stavku 1. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:
»– ako se član Fonda koji je korisnik mirovine iz članka 2. stavka 2. i 3. Zakona o provođenju Odluke odlučio na pravo stjecanja i raspolaganja udjelima tijekom druge i treće godine trajanja Fonda, tada se nominalni iznos obeštećenja uvećan za pripadajući iznos obeštećenja na ime kamate iz članka 3.L333635 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. (»Narodne novine«, br. 19/07.), umanjuje za 50% i tako dobiveni iznos dijeli se na udjele, s tim da jedan udjel vrijedi jednu kunu.«
Dosadašnji podstavak 2. postaje podstavak 3., te se dodaje podstavak 4. koji glasi:
»– ako se član Fonda koji je korisnik mirovine iz članka 2. stavka 2. i 3. Zakona o provođenju Odluke odlučio na pravo stjecanja i raspolaganja udjelima tijekom osam godina od dana stjecanja članstva u Fondu, od kojih su prve dvije godine poček, tada se nominalni iznos obeštećenja uvećan za pripadajući iznos obeštećenja na ime kamate iz članka 3.L333637 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. (»Narodne novine«, br. 19/07.), ne umanjuje, već se razdjeljuje na šestogodišnje obroke koji odgovaraju određenom broju udjela u Fondu s kojima raspolaže član Fonda s tim da je početna vrijednost jednog udjela jedna kuna. Vlada Republike Hrvatske izmiruje godišnje obroke unosom imovine iz članka 20. stavka 1. Zakona o umirovljeničkom fondu.«
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Statutom Fonda se određuju kriteriji i rokovi raspolaganja udjelima u Fondu tijekom druge i treće godine trajanja Fonda za članove Fonda iz članka 2. stavka 2. i 3. Zakona o provođenju Odluke s tim da se prva isplata mora isplatiti najkasnije do 30. lipnja 2007., a posljednja isplata ne kasnije od isteka četvrtog tromjesečja 2008. godine.«
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
Dosadašnji stavak 5. briše se.
U stavka 6. riječi: »podstavku 2.« zamjenjuju se riječima: »podstavku 3. i 4.«.

Članak 5.

(1) Društvo je dužno obavijestiti korisnike mirovina iz članka 2. stavka 2. i 3. Zakona o provođenju Odluke o članstvu u Fondu i visini obeštećenja u roku od 15 dana od dana preuzimanja baze podataka od HZMO-a, uz obrazac posebne izjave, koji mora sadržavati podatke iz članka 24. stavka 1. Zakona o Umirovljeničkom fondu.
(2) Društvo je dužno bez odgađanja izvijestiti Upravni odbor Fonda i Vladu Republike Hrvatske o izboru načina obeštećenja prema članku 24. stavku 1. Zakona o Umirovljeničkom fondu za korisnike mirovina iz članka 2. stavka 2. i 3. Zakona o provođenju Odluke.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-09/07-01/02
Zagreb, 20. travnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o umirovljeničkom fondu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !