Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 7.11.2001 Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

HRVATSKI SABOR

1611

Na temelju članka 88.L77103 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI

Proglašavam Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3348/2
Zagreb, 2. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA
U KULTURI

Članak 1.

(1) Javnim ustanovama u kulturi upravljaju upravna vijeća, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Upravna vijeća javnih ustanova u kulturi kojih je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska, imaju sedam članova od kojih četiri imenuje ministar kulture, a tri biraju stručni djelatnici ustanove, odnosno umjetničko osoblje iz svojih redova, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(3) Upravna vijeća javnih ustanova kojima su osnivači ili vlasnici županije, odnosno Grad Zagreb, gradovi i općine, imaju tri ili pet članova, od kojih većinu imenuju predstavnička tijela osnivača ili vlasnika iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika, a ostale članove iz svojih redova biraju stručni djelatnici tih ustanova, odnosno umjetničko osoblje, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(4) Sastav i broj članova upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi koje imaju više suosnivača ili suvlasnika mora biti sukladan suosnivačkim, odnosno suvlasničkim udjelima.

Članak 2.

Mandat članova upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi traje četiri godine.

Članak 3.

(1) Iznimno od odredbe članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona javnim ustanovama u kulturi koje broje do pet zaposlenih upravlja ravnatelj.

(2) Ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka imenuje predstavničko tijelo osnivača ili vlasnika na temelju javnog natječaja.

(3) Javni natječaj raspisuje natječajno povjerenstvo od tri člana u koje jednog člana imenuje ravnatelj ustanove iz reda stručnih djelatnika ustanove, a dva člana osnivač ili vlasnik ustanove.

Članak 4.

Način izbora članova upravnih vijeća iz reda stručnih, odnosno umjetničkih djelatnika javnih ustanova u kulturi, način donošenja odluka upravnih vijeća, broj članova upravnih vijeća ustanova iz članka 1.#clanak1 stavka 3. ovoga Zakona te druga pitanja u svezi s radom upravnih vijeća uređuju se aktom o osnivanju ili statutom ustanove.

Članak 5.

(1) Ravnatelje javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska, imenuje i razrješava ministar kulture, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Ravnatelje javnih ustanova u kulturi kojih su osnivači ili vlasnici županije, odnosno Grad Zagreb, gradovi ili općine, imenuju i razrješavaju predstavnička tijela osnivača ili vlasnika na prijedlog upravnih vijeća ustanova i po pribavljenom mišljenju stručnog, odnosno umjetničkog osoblja tih ustanova.

(3) Imenovanje ravnatelja javnih ustanova u kulturi koje imaju više suosnivača ili suvlasnika, a jedan od njih je Republika Hrvatska, podliježe naknadnoj potvrdi ministra kulture. Ukoliko je Republika Hrvatska većinski vlasnik ili osnivač takve ustanove, ravnatelja imenuje ministar kulture.

(4) Za imenovanje ravnatelja javne ustanove u kulturi potrebno je prethodno mišljenje nadležnoga kulturnog vijeća.

Članak 6.

(1) Ravnatelji javnih ustanova u kulturi imenuju se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Natječaj za imenovanje ravnatelja javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska, kao i za ravnatelje iz članka 5.#clanak5 stavka 3. ovoga Zakona, objavljuje se i u »Narodnim novinama«.

(3) Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi upravno vijeće ustanove.

Članak 7.

(1) Za ravnatelja javnih ustanova u kulturi mogu se imenovati osobe: koje imaju visoku stručnu spremu, položen stručni ispit ako je propisan za obavljanje djelatnosti ustanove, koje se odlikuju stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjavaju ostale uvjete određene posebnim zakonom, aktom o osnivanju ustanove ili njezinim statutom.

(2) Iznimno, za ravnatelja javnih ustanova u kulturi mogu se imenovati osobe koje, pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, nemaju visoku stručnu spremu, ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.

Članak 8.

(1) Javne glazbene ustanove u pravilu, imaju i glavnog dirigenta, koji je umjetnički voditelj ustanove.

(2) Glavni dirigent, odnosno umjetnički voditelj javne glazbene ustanove kojoj je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska imenuje se i razrješava na način predviđen člankom 5.#clanak5 stavkom 1. ovoga Zakona.

(3) Glavnog dirigenta, odnosno umjetničkoga voditelja javne glazbene ustanove kojoj je osnivač ili vlasnik županija, odnosno Grad Zagreb, grad ili općina imenuje na prijedlog umjetničkog osoblja ustanove predstavničko tijelo osnivača ili vlasnika ustanove na temelju javnog natječaja, što ga raspisuje i provodi upravno vijeće ustanove.

(4) Zadaće i ovlasti glavnog dirigenta, odnosno umjetničkog voditelja, pobliže se utvrđuju aktom o osnivanju ustanove ili njezinim statutom.

(5) Za glavnog dirigenta, odnosno umjetničkog voditelja javne glazbene ustanove može se imenovati osoba koja je završila glazbenu akademiju, koja ima najmanje pet godina rada kao dirigent i koja je nastupala kao dirigent s istaknutim domaćim i inozemnim glazbenim tijelima.

Članak 9.

(1) U javnim ustanovama u kulturi osniva se stručno vijeće kada je to predviđeno statutom ustanove, odnosno aktom o njezinu osnivanju.

(2) Stručno vijeće čine stručni djelatnici, odnosno umjetničko osoblje ustanove.

(3) Statutom, odnosno aktom o osnivanju pobliže se utvrđuje sastav i način osnivanja stručnog vijeća te broj njegovih članova.

Članak 10.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javne ustanove u kulturi obavlja županijski ured nadležan za kulturu, odnosno upravno tijelo za kulturu Grada Zagreba, na čijem području ustanova ima sjedište.

Članak 11.

(1) Javna ustanova u kulturi može promijeniti djelatnost samo uz suglasnost osnivača ili vlasnika.

(2) Osnivač ili vlasnik javne ustanove u kulturi može donijeti odluku o prestanku i statusnim promjenama ustanove samo uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture.

Članak 12.

Javne ustanove u kulturi dužne su uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 13.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na javne ustanove u kulturi čije je osnivanje, ustrojstvo, upravljanje i rad uređeno posebnim zakonima.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravljanju ustanovama u kulturiL77102 (»Narodne novine«, br. 50/95.).

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/01-01/01
Zagreb, 25. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !