Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/96, XX/97, XX/97, XX/98, XX/99, XX/99, XX/00 - Odluka USRH, XX/00, XX/03, XX/04, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/06, XX/07, XX/08, XX/08, XX/10, XX/10, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13, XX/14, XX/14, XX/14, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 17.3.2000 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-747/96, U-I-744/98 od 1. ožujka 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

627

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu dr. sc. Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci dr. sc. Velimir Belajec, Marijan Hranjski dr. iur., dr. sc. Petar Karić, Jurica Malčić, mr. sc. Ivan Matija, Ivan Mrkonjić dr. iur., dr. sc. Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević dr. iur. i Milan Vuković dr. iur., u povodu prijedloga Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava i Ranka Kneževića iz Prevršca za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti, na sjednici održanoj dana 1. ožujka 2000. godine, donio je

ODLUKU

Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i ukida se odredba tarifnog broja 12. Tarife upravnih pristojbi, koja je sastavnim dijelom Zakona o upravnim pristojbamaL66878 (»Narodne novine«, br. 8/96, Uredba? 77/96, 131/97, 68/98, Uredba? 66/99, Uredba? 145/99), i to u dijelu koji glasi: »Pristojbu iz točke 2. ovoga tarifnog broja u postupku stjecanja hrvatskog državljanstva ne plaća pripadnik hrvatskog naroda koji nema hrvatsko državljanstvo«.

Obrazloženje

Prema osporenoj odredbi tarifnog broja 12. za rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo plaća se upravna pristojba u iznosu od 1.500,00 kuna, s tim da tu pristojbu u postupku stjecanja hrvatskog državljanstva ne plaća pripadnik hrvatskog naroda koji nema hrvatsko državljanstvo.

Predlagatelji su predložili pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti navedene odredbe, smatrajući da su njome pripadnici nehrvatskih naroda i nacionalnih manjina pred tijelima državne uprave u neravnopravnom položaju jer u istom postupku moraju plaćati upravnu pristojbu koje su pripadnici hrvatskog naroda oslobođeni.

Sud je prihvatio prijedloge za pokretanje postupka, te je ukinuo osporeni dio odredbe navedene u izreci, polazeći od sljedećih razloga:

Ustav Republike Hrvatske odredbom članka 26. u temeljne slobode i prava čovjeka i građanina ubraja jednakost svih građana i stranaca pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti. Stajalište je ovog Suda da i pitanje plaćanja pristojbe u postupku pred državnim tijelima može biti dijelom sadržaja prava na jednaki položaj u postupku, osobito ako u postupku stjecanja istog prava jedni pristojbu plaćaju, a drugi uživaju povlasticu potpunog oslobođenja od pristojbe.

Osim toga, osporenom odredbom uspostavljena je razlika između pripadnika hrvatskog naroda koji nemaju hrvatsko državljanstvo, i pripadnika svih nehrvatskih naroda i nacionalnih manjina, dakle razlika u plaćanju pristojbe isključivo prema nacionalnom podrijetlu, što je nesuglasno odredbi članka 14. stavka 1. Ustava kao i zabrani diskriminacije temeljem članka 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

U skladu s iznijetim odredba tarifnog broja 12. u osporenom dijelu ukinuta je temeljem odredbe članka 53.L66879 stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99).

Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava podnio je, temeljem članka 18.L66881 ranijeg Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 13/91), i zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata temeljem osporene odredbe. O tom zahtjevu nije rješavano, jer je ovim u predmetu donijeta konačna odluka.

Broj: U-I-747/1996
U-I-744/1998
Zagreb, 1. ožujka 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.
zatvori
Zakon o upravnim pristojbama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !