Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/96, XX/97, XX/97, XX/98, XX/99, XX/99, XX/00 - Odluka USRH, XX/00, XX/03, XX/04, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/06, XX/07, XX/08, XX/08, XX/10, XX/10, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13, XX/14, XX/14, XX/14, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
17 9.2.2004 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

HRVATSKI SABOR

488

Na temelju članka 88.L90724 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. siječnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-339/2
Zagreb, 4. veljače 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbamaL90723 (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 116/00. i 163/03.), u članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obračun konzularnih pristojbi obavlja se prema srednjem tečaju kune iz tečajnice Hrvatske narodne banke na dan 1. siječnja poslovne godine.«

U stavku 4. riječi: »(u daljnjem tekstu: konzularni ured)« brišu se.

Članak 2.

U Tarifi upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama Tarifni broj 10. mijenja se i glasi:

»Za izdavanje, odnosno produženje vize, odobrenja za privremeni boravak, odobrenja za stalni boravak, osobne iskaznice za stranca i radne dozvole

1.

za putnu i tranzitnu vizu

160,00

2.

za grupnu vizu na zajedničkoj putnoj ispravi

 
 

za svaku osobu po

40,00

3.

za poslovnu dozvolu

150,00

4.

za odobrenje za privremeni boravak

150,00

5.

za odobrenje stalnog boravka

450,00

6.

za ovjereni prijepis odobrenja za stalni boravak

100,00

7.

za izdavanje osobne iskaznice za stranca

50,00

8.

za radnu dozvolu

100,00

9.

za graničnu propusnicu

50,00.

Napomena:

Pristojba se ne plaća za spise i radnje za priznavanje statusa izbjeglica.«

Članak 3.

Tarifni broj 11. mijenja se i glasi:

»Za izdavanje odobrenja na graničnom prijelazu:

1.

za granično odobrenje

200,00

2.

za odobrenje članu posade za kretanje u

 
 

mjestu boravka

100,00

3.

za skupno granično odobrenje članovima

 
 

posade za kretanje u mjestu boravka

150,00

4.

za odobrenje za prijenos oružja i streljiva

 
 

preko teritorija Republike Hrvatske

150,00

 

5.

 

za odobrenje za držanje i nošenje lovačkog
športskog oružja za vrijeme boravka u
Republici Hrvatskoj

300,00.«

 
 

Članak 4.

U Tarifnom broju 12., u Napomeni uz Tarifni broj, u trećoj rečenici, nakon riječi: »mogu naplaćivati i« dodaju se riječi: »diplomatske misije i«.

Članak 5.

Tarifni broj 78. mijenja se i glasi:

»Na zahtjeve za vize koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu strancima:

1.

za putnu vizu, za jedan ulazak, ili za tranzitnu,
odnosno zrakoplovno-tranzitnu vizu, za jedan
tranzit

160,00

 

2.

za putnu vizu, za dva ulaska ili za tranzitnu,
odnosno zrakoplovno-tranzitnu vizu, za dva
tranzita

200,00

 

3.

za putnu vizu, za neograničen broj ulazaka,
ili tranzitnu, odnosno zrakoplovno-tranzitnu
vizu, za neograničen broj tranzita

320,00

4.

za grupnu vizu na zajedničkoj putnoj ispravi
za svaku osobu po

40,00

 
 

Napomena:

1. Za zahtjev za vizu za djecu do navršenih 14 godina života plaća se pristojba u 50% manjem iznosu od propisanog.

2. Za zahtjev za vizu na putnu ispravu u kojoj su upisani i članovi obitelji nositelja putne isprave plaća se jedna pristojba.

3. Iznimno, šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može, pod uvjetom reciprociteta, osloboditi plaćanja konzularnih pristojbi za vize osoba koje dolaze u Republiku Hrvatsku radi poslovne, kulturne, znanstvene ili drugog oblika suradnje sa zemljom čije državljanstvo te osobe imaju, ako oslobođenje od pristojbi predlože državna tijela ili ustanove Republike Hrvatske na čiji poziv te osobe dolaze.«

Članak 6.

Iza Tarifnog broja 78. dodaju se dva Tarifna broja koja glase:

»Tar. br. 78.a

Za zahtjeve za odobrenje za prvi privremeni boravak koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu strancima. 160,00.

Tar. br. 78.b

Za zahtjeve za izdavanje poslovne dozvole 160,00.«

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/04-01/01

Zagreb, 30. siječnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o upravnim pristojbama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !