Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/96, XX/97, XX/97, XX/98, XX/99, XX/99, XX/00 - Odluka USRH, XX/00, XX/03, XX/04, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/06, XX/07, XX/08, XX/08, XX/10, XX/10, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13, XX/14, XX/14, XX/14, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
110 11.8.2004 Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

Vlada Republike Hrvatske

2103

Na temelju članka 19.L107875 Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99 i 116/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2004. godine donijela

 

UREDBU

O IZMJENI TARIFE ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi Zakona o upravnim pristojbamaL107877 (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99 i 116/2000) Tarifni broj 61. mijenja se i glasi:

»Za rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama 400,00«.

Članak 2.

Tarifni broj 62. mijenja se i glasi:

»(1) Za izdavanje izvoda iz detaljnog plana uređenja

………………………………………………………………………………………………..50,00

(2) Za izdavanje rješenja kojim se određuje građevna čestica postojeće građevine …………….200,00

(3) Za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru za građenje:

1. stambene zgrade, te pomoćne ili gospodarske građevine koje sa stambenom zgradom čine stambenu ili gospodarsku cjelinu na građevnoj čestici površine do 0,2 ha……………………………………….200,00

2. građevine, osim onih iz točke 1. ovoga tarifnog broja na građevnoj čestici površine do 1 ha ili infrastrukturne građevine dužine do 1 km …………………………………………………………………………750,00

3. građevine na građevnoj čestici površine od 1 do 5 ha ili infrastrukturne građevine dužine od 1 do 5 km………………………………………………………………………………………………1.500,00

4. građevine na građevnoj čestici površine od 5 do 10 ha ili infrastrukturne građevine dužine 5 – 10 km………………………………………………………………………………………………2.225,00

5. građevine na građevnoj čestici preko 10 ha ili infrastrukturne građevine dužine preko 10 km

……………………………………………………………………………………………..3.000,00

Napomena:

Na području posebne državne skrbi pristojbe o ovom tarifnom broju plaćaju se umanjene za 50%.

Pristojbu po ovom tarifnom broju ne plaćaju osobe kojima je uništena građevina u ratnim razaranjima. Pristojba se ne plaća ni za izdavanje potrebnih suglasnosti, potvrda i mišljenja u svezi s izdavanjem lokacijske dozvole.«

Članak 3.

Tarifni broj 63. mijenja se i glasi:

»(1) Za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o izmjenama i dopunama građevinske dozvole i potvrde glavnog projekta iz članka 107. stavka 2. Zakona o gradnji:

1. Za obiteljsku kuću i drugu zgradu građevinske (bruto) površine manje ili jednake 400 m2……..800,00

2. Za zgradu građevinske (bruto) površine veće od 400 m2 i manje ili jednake 1000 m2, od procijenjenih troškova gradnje projekta ……………………………………………………………………………0,50 ‰

3. Za zgradu građevine (bruto) površine veće od 1000 m2 i manje ili jednake 5000 m2, od procijenjenih troškova gradnje ………………………………………………………………………………………………0,35 ‰

4. Za zgradu građevinske (bruto) površine veće od 5000 m2, od procijenjenih troškova gradnje …. 0,25 ‰

5. Za sve ostale građevine koje nisu navedene u podtočkama 1., 2., 3. i 4. ovoga tarifnog broja, od procijenjenih troškova gradnje …………………………………………………………………………………….0,25 ‰

(2) Za izdavanje načelne dozvole, rješenja o uklanjanju građevine i rješenja o tipskom projektu ….. 800,00

(3) Za izdavanje rješenja o izmjeni građevinske dozvole u vezi s imenom ili tvrtkom investitora i o produženju važenja građevinske dozvole i načelne dozvole 200,00

(4) Za tehnički pregled izgrađene građevine (nove ili rekonstruirane) radi izdavanja uporabne dozvole plaća se pristojba u istom iznosu kao i za izdavanje građevinske dozvole.

(5) Za izdavanje građevinske dozvole za građenje na građevnoj čestici na kojoj je započeta izgradnja građevine ili je građevina izgrađena bez građevinske dozvole, uz pristojbu iz točke (1) ovoga tarifnog broja plaća se i dodatna pristojba u iznosu komunalnog doprinosa koji se plaća prema posebnom zakonu pomnoženom s koeficijentom 1,5.

Napomena:

Na području posebne državne skrbi pristojbe po ovom tarifnom broju plaćaju se umanjene za 50%.

Pristojbu po ovom tarifnom broju ne plaćaju osobe kojima je uništena građevina u ratnim razaranjima. Pristojba se ne plaća ni za izdavanje potrebnih potvrda i mišljenja u svezi s izdavanjem građevinske dozvole.

Plaćanje dodatne pristojbe iz točke (5) ovoga tarifnog broja ne isključuje obvezu plaćanja komunalnog doprinosa prema posebnom zakonu.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/04-01/03
Urbroj: 5030115-04-1
Zagreb, 4. kolovoza 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.

zatvori
Zakon o upravnim pristojbama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !