Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/96, XX/97, XX/97, XX/98, XX/99, XX/99, XX/00 - Odluka USRH, XX/00, XX/03, XX/04, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/06, XX/07, XX/08, XX/08, XX/10, XX/10, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13, XX/14, XX/14, XX/14, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
150 21.12.2005 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama    

HRVATSKI SABOR

2905

Na temelju članka 88.L284950 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. prosinca 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3662/2

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbamaL284949 (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03.,17/04., 110/04. i 141/04.) u članku 7. stavku 2. iza točke 26. dodaje se točka 27. koja glasi:

»27. zahtjeve za izdavanje isprava koje se izdaju prema odredbama Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji.«

Članak 2.

U Tarifi upravnih pristojbi Tarifnom broju 11. točka 3. briše se.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Dosadašnja točka 5. koja postaje točka 4. mijenja se i glasi:

»4. za odobrenje za držanje i nošenje lovačkoga športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj …..... 100,00.«

Članak 3.

U Tarifnom broju 13. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Za izdavanje odobrenja za provođenje programa sigurne vožnje centrima sigurne vožnje ............................................. 5.000,00

(6) Za izdavanje odobrenja za sigurno upravljanje vozilima u autoškolama (škola sigurne vožnje) ................................... 4.000,00.«

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila i odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače i upisa u registar autoškola .......................................... 3.000,00

(8) Za izdavanje dopuštenja (licencije) ovlaštenog ispitivača ................................................................................... 1.000,00

(9) Za izdavanje dopuštenja (licencije) kontrolora tehničke ispravnosti vozila, dopuštenja (licencije) referenta za poslove registracije vozila, dozvole stručnog voditelja autoškole, dozvole predavača u autoškoli i dozvole instruktora vožnje ...................... 500,00.«

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 10., 11. i 12.

Članak 4.

U Tarifnom broju 65. stavak 6. briše se.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/05-01/01

Zagreb, 9. prosinca 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o upravnim pristojbama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !