Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/96, XX/97, XX/97, XX/98, XX/99, XX/99, XX/00 - Odluka USRH, XX/00, XX/03, XX/04, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/06, XX/07, XX/08, XX/08, XX/10, XX/10, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13, XX/14, XX/14, XX/14, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
20 12.02.2010 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

HRVATSKI SABOR

487

Na temelju članka 88.L492897 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. siječnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/04

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 4. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbamaL492896 (»Narodne novine«, br. 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98., 66/99., 145/99., 30/00., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05., 129/06., 117/07., 25/08. i 60/08.) u članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za zahtjev koji je dostavljen elektroničkim putem pristojbena obveza nastaje u trenutku donošenja odluke o zahtjevu pristojbenog obveznika.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obračun konzularnih pristojbi obavlja se prema prosječnom srednjem tečaju kune za prethodnu godinu Hrvatske narodne banke.«

Članak 3.

U Tarifi upravnih pristojbi, u Tarifnom broju 13. iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji glasi:

»(12) Za izdavanje odobrenja za korištenje
prenosivih pločica ……............................... 300,00«.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 13.

Članak 4.

U Tarifnom broju 16. iza točke 22. dodaju se točke 23., 24. i 25. koje glase:

»23. odobrenja mjesta (lokacije) na kojoj se
proizvode i uporabljuju eksplozivne
tvari...................................................................… 2.500,00

24. odobrenja za stručno osposobljavanje osoba
za rukovanje eksplozivnim tvarima .................. 2.500,00

25. odobrenja za istraživanje novih vrsta
eksplozivnih tvari …….............................……. 500,00«.

Članak 5.

U Tarifnom broju 18. iza točke 10. dodaje se točka 11. koja glasi:

»11. za izdavanje suglasnosti na prosudbu
ugroženosti ……...................................…....... 500,00«.

Članak 6.

U Tarifnom broju 76. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Putovnica

a) za izdavanje putovnice osobama starijim od 21
godine ………...................................…...............… 800,00

b) za izdavanje putovnice osobama mlađim od 21
godine……...................................…...............……. 600,00«.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/09-01/02

Zagreb, 29. siječnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o upravnim pristojbama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !