Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/96, XX/97, XX/97, XX/98, XX/99, XX/99, XX/00 - Odluka USRH, XX/00, XX/03, XX/04, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/06, XX/07, XX/08, XX/08, XX/10, XX/10, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13, XX/14, XX/14, XX/14, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
69 07.06.2010 Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2093

Na temelju članka 19.L506551 Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008 i 20/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 2010. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI TARIFE ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi Zakona o upravnim pristojbamaL506553 (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96. 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008 i 20/2010) u Tarifnom broju 63. u točki (2) riječi: »Za izdavanje potvrde glavnog projekta, potvrde izmjene i/ili dopune glavnog projekta, građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole i potvrde izvedenog stanja:« zamjenjuju se riječima: »Za izdavanje potvrde glavnog projekta, potvrde izmjene i/ili dopune glavnog projekta, građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, potvrde izvedenog stanja, rješenja za građenje i rješenja o izmjeni i/ili dopuni rješenja za građenje: «.

Točke (7), (8) i (9) mijenjaju se i glase:

»(7) Za izdavanje rješenja o izvedenom stanju i potvrde izvedenog stanja, uz pristojbu iz točke (l), odnosno (2) ovoga Tarifnog broja plaća se i posebna upravna pristojba u iznosu komunalnog doprinosa koji se plaća prema posebnom zakonu pomnoženom s 0,3.

(8) Za izdavanje rješenja o izvedenom stanju na području za koje nije donijeta odluka o komunalnom doprinosu, uz pristojbu iz točke (l) ovoga Tarifnog broja plaća se i posebna upravna pristojba u iznosu kao za izdavanje rješenja o uvjetima građenja pomnoženom s 15.

(9) Za izdavanje potvrde izvedenog stanja na području za koje nije donijeta odluka o komunalnom doprinosu, uz pristojbu iz točke (2) ovoga Tarifnog broja plaća se i posebna upravna pristojba u iznosu kao za izdavanje potvrde glavnog projekta pomnoženom s 30. ».

U Napomeni iza odlomka 4. dodaje se odlomak 5. koji glasi:

»Posebnu upravnu pristojbu iz točke (7), (8) i (9) ovoga tarifnog broja ne plaćaju osobe na područjima posebne državne skrbi, u romskim naseljima koja se uređuju u skladu s Nacionalnim programom za Rome Vlade Republike Hrvatske i za građevine isključivo poljoprivredne namjene.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/10-01/01

Urbroj: 5030105-10-l

Zagreb, 13. svibnja 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o upravnim pristojbama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !