Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o upravnoj inspekciji ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
63 2.6.2008 Zakon o upravnoj inspekciji

HRVATSKI SABOR

2123

Na temelju članka 88.L400040 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI

Proglašavam Zakon o upravnoj inspekciji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. svibnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/51
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 27. svibnja 2008.

Presjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O UPRAVNOJ INSPEKCIJI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju ustrojstvo, poslovi, način rada, prava i dužnosti upravne inspekcije.

Članak 2.

(1) Upravna inspekcija provodi inspekcijski nadzor vezan uz provedbu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, službenički odnosi u tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadzire rješavanje o pravima i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, osiguranje javnosti rada tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upravna inspekcija provodi inspekcijski nadzor i u slučajevima utvrđenim posebnim zakonom.
(2) Upravna inspekcija postupa po predstavkama podnijetim radi osiguranja ostvarivanja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, ukoliko nadzor nad ostvarivanjem tih prava nije zakonom povjeren drugoj inspekciji.

Članak 3.

Upravna inspekcija, u obavljanju poslova iz svog djelokruga, surađuje s tijelima državne uprave, a osobito s inspekcijskim službama, radi usklađivanja planova rada, razmjene podataka i iskustava, s ciljem osiguranja provedbe obuhvatnijih i učinkovitijih inspekcijskih nadzora.

USTROJSTVO

Članak 4.

(1) Upravna inspekcija ustrojava se kao samostalna ustrojstvena jedinica u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav i ustrojstvo državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i službeničke odnose.
(2) Uredbom Vlade Republike Hrvatske mogu se osnovati područne jedinice ili urediti obavljanje dijela poslova iz djelokruga upravne inspekcije putem samostalnih izvršitelja izvan sjedišta središnjeg tijela iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Poslove upravne inspekcije obavljaju: glavni upravni inspektor, viši upravni inspektor – specijalist, viši upravni inspektor i upravni inspektor (u daljnjem tekstu: upravni inspektor).
(2) Ustrojstvenom jedinicom iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Zakona upravlja čelnik ustrojstvene jedinice (u daljnjem tekstu: čelnik upravne inspekcije).
(3) Čelnik upravne inspekcije mora ispunjavati uvjete propisane člankom 6.#clanak6 stavkom 1. ovoga Zakona.

Članak 6.

(1) Poslove glavnoga upravnog inspektora može obavljati državni službenik sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem pravne struke, 10 godina radnog iskustva na poslovima provedbe ili nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa, od čega 4 godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog ili upravnog nadzora i položenim državnim stručnim ispitom.
(2) Poslove višega upravnog inspektora – specijaliste može obavljati državni službenik sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem pravne struke, 8 godina radnog iskustva na poslovima provedbe ili nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa, od čega 3 godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog ili upravnog nadzora i položenim državnim stručnim ispitom.
(3) Poslove višega upravnog inspektora može obavljati državni službenik sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem pravne struke, 5 godina radnog iskustva na poslovima provedbe ili nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa, od čega jednu godinu na najsloženijim poslovima inspekcijskog ili upravnog nadzora i položenim državnim stručnim ispitom.
(4) Poslove upravnog inspektora može obavljati državni službenik sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem pravne struke, 3 godine radnog iskustva na poslovima provedbe ili nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa i položenim državnim stručnim ispitom.

Članak 7.

(1) Upravni inspektor u provedbi nadzora samostalan je u radu.
(2) Nitko ne smije korištenjem službenog položaja ili na drugi način onemogućavati ili ometati upravnog inspektora u obavljanju nadzora i poduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašten.

Članak 8.

(1) Upravni inspektor ima službenu iskaznicu kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet, prava i dužnosti.
(2) Obrazac i sadržaj službene iskaznice i upisnika o izdanim službenim iskaznicama propisuje pravilnikom čelnik tijela državne uprave iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: čelnik tijela).

POSLOVI UPRAVNE INSPEKCIJE

Članak 9.

Upravna inspekcija u provedbi nadzora nad primjenom propisa kojima se uređuje sustav državne uprave nadzire osobito:
1. usklađenost unutarnjeg ustrojstva s propisima i općim aktima,
2. propisano radno vrijeme, uredovne dane i druga pitanja kojima se osigurava učinkovito ostvarivanje i zaštita prava građana i pravnih osoba pred tijelima državne uprave,
3. osiguranje javnosti rada tijela državne uprave,
4. omogućavanje podnošenja prigovora i pritužbi na rad tijela državne uprave, osiguranje postupanja po istim te dobivanje odgovora po podnesenom prigovoru, odnosno pritužbi.

Članak 10.

Upravna inspekcija u provedbi nadzora nad primjenom propisa kojima se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave nadzire osobito:
1. usklađenost unutarnjeg ustrojstva sa propisima i općim aktima,
2. osiguranje javnosti rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
3. omogućavanje podnošenja prigovora i pritužbi na rad tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, osiguranje postupanja po istim te dobivanja odgovora po podnesenom prigovoru, odnosno pritužbi,
4. propisano radno vrijeme, uredovne dane i druga pitanja kojima se osigurava učinkovito ostvarivanje i zaštita prava građana i pravnih osoba pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 11.

Upravna inspekcija u provedbi nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički odnosi u tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nadzire osobito:
1. osiguranje uvjeta za ostvarivanje temeljnih prava i dužnosti službenika,
2. zakonitost postupka prijma u službu i rasporeda na radno mjesto,
3. zakonitost rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama službenika tijekom službe,
4. postupak i zakonitost rješenja o prestanku službe,
5. postupanje u slučaju ispunjenja pretpostavki za prestanak službe po sili zakona,
6. izvršenje sudskih odluka od strane čelnika nadziranih tijela.

Članak 12.

Upravna inspekcija u provedbi nadzora nad primjenom propisa kojima se uređuje opći upravni postupak i posebni upravni postupci od strane tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osobama s javnim ovlastima nadzire osobito:
1. ovlaštenja službenika za poduzimanje radnji u postupku do donošenja rješenja i za donošenje rješenja,
2. pravilnost primjene postupovnih odredbi u postupku do donošenja rješenja i u postupku povodom podnijetoga pravnog lijeka,
3. poduzimanje radnji i rješavanje upravnih stvari u propisanim rokovima,
4. formalnu ispravnost akata u upravnom postupku,
5. pružanje pravne pomoći strankama,
6. provođenje postupka ovrhe upravnih akata,
7. poduzimanje radnji u vezi s pokrenutim upravnim sporom.

Članak 13.

Upravna inspekcija provodi nadzor nad primjenom:
1. propisa o uredskom poslovanju,
2. propisa o pravu na pristup informacijama,
3. propisa o sadržaju naziva tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te uporabu propisanih obilježja i simbola,
4. propisa o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske, te drugih propisa kojima se uređuje način rada tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima.

NAČIN RADA

Članak 14.

(1) Inspekcijski nadzor provodi se u skladu s godišnjim planom rada upravne inspekcije kojeg, na prijedlog čelnika upravne inspekcije, donosi čelnik tijela do kraja kalendarske godine za narednu godinu.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, inspekcijski nadzor može se provesti izvan godišnjeg plana rada upravne inspekcije, u slučaju izvanrednih okolnosti ili na inicijativu drugih tijela državne vlasti odnosno podnositelja predstavke, o čemu odluku donosi čelnik upravne inspekcije, uz suglasnost čelnika tijela.

Članak 15.

Inspekcijski nadzor provodi se kao:
1. neposredni inspekcijski nadzor, izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte u nadziranom tijelu, kao i u uvjete i način rada nadziranog tijela,
2. posredni inspekcijski nadzor, izravnim uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju.

Članak 16.

(1) Upravni inspektor dužan je o provedbi neposrednoga inspekcijskog nadzora obavijestiti čelnika tijela u kojem će se provesti inspekcijski nadzor (u daljnjem tekstu: čelnik nadziranog tijela), najkasnije 3 dana prije početka nadzora.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, upravni inspektor može obaviti inspekcijski nadzor bez prethodne najave u slučaju postojanja razloga za hitno postupanje.
(3) Čelnik nadziranog tijela dužan je omogućiti nesmetanu provedbu inspekcijskog nadzora, što uključuje osiguranje radnog prostora za provedbu nadzora korištenje tehničkih pomagala, spisa, evidencija i akata koji su predmet nadzora te osiguranje uvida u uvjete rada službenika.
(4) Upravni inspektor može po potrebi u okviru provedbe nadzora uzimati izjave čelnika nadziranih tijela ili drugih službenika.

Članak 17.

(1) Upravni inspektor ovlašten je u provedbi posrednoga inspekcijskog nadzora pisano zatražiti dostavu izvješća, akata i druge potrebne dokumentacije te za dostavu iste odrediti primjereni rok.
(2) Čelnik nadziranog tijela ili druga ovlaštena osoba dužna je postupiti po traženju upravnog inspektora, kao i osigurati dostavu potpunih i točnih podataka, a u slučaju nemogućnosti postupanja, pisano, bez odgađanja, dostaviti očitovanje.

Članak 18.

(1) Nakon provedenoga inspekcijskog nadzora, upravni inspektor sastavlja zapisnik o utvrđenim nezakonitostima, nepravilnostima i nedostacima u radu nadziranog tijela.
(2) Zapisnik o inspekcijskom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: zapisnik) mora sadržavati:
1. činjenično stanje te povrede zakona i drugih propisa, nepravilnosti i nedostatke u radu,
2. ocjenu stanja,
3. mjere kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, te rok za izvršenje naređenih mjera,
4. prijedloge za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u radu,
5. obvezu izvješćivanja upravne inspekcije o poduzetim mjerama,
6. pouku o pravu na prigovor.
(3) Upravni inspektor dužan je, ovisno o prirodi naređenih mjera, odrediti primjeren rok za izvršenje istih.
(4) Ukoliko se prilikom provedbe inspekcijskog nadzora ne utvrde nezakonitosti, nepravilnosti ili nedostaci u radu, o toj činjenici pisano će se obavijestiti čelnik nadziranog tijela.

PRAVA I DUŽNOSTI UPRAVNOG INSPEKTORA

Članak 19.

Upravni inspektor zapisnikom može izreći sljedeće mjere:
1. narediti poduzimanje odgovarajućih mjera radi otklanjanja utvrđenih povreda zakona i drugih propisa, nepravilnosti i nedostataka u radu nadziranog tijela,
2. zabraniti obavljanje radnji koje su poduzimane protivno zakonu ili drugom propisu,
3. predložiti poduzimanje mjera u cilju otklanjanja nepravilnosti ili nedostataka u radu,
4. predložiti poduzimanje mjera sa ciljem unapređenja rada nadziranog tijela.

Članak 20.

(1) Upravni inspektor zapisnikom može narediti:
1. usklađivanje organizacije i načina rada tijela s propisima,
2. donošenje i javnu objavu akata kojima se određuje radno vrijeme i uredovni dani,
3. postupanje u zakonom propisanom roku u slučaju podnošenja prigovora ili pritužbe na rad tijela,
4. poduzimanje radnji u svrhu osiguranja javnosti rada tijela prema posebnim propisima,
5. stavljanje izvan snage nezakonitoga upravnog akta kojim se odlučuje o pravima i obvezama iz službe te donošenje akta kojim se uređuje status službenika sukladno zakonu,
6. donošenje akta o prestanku službe po sili zakona ukoliko su ispunjene pretpostavke iz zakona,
7. postupanje po odlukama iz područja službeničkih odnosa donijetih od nadležnih sudova i tijela nadležnog za postupanje po žalbama državnih i lokalnih službenika,
8. otklanjanje nezakonitosti u provedbi upravnog postupka,
9. provedbu postupka ovrhe upravnog akta,
10. otklanjanje nepravilnosti ili nedostataka u primjeni propisa o uredskom poslovanju i drugih propisa kojima se uređuje javnost i način rada nadziranih tijela.
(2) Upravni inspektor zapisnikom može zabraniti:
1. rad službenika na radnom mjestu za koje ne ispunjava uvjete propisane zakonom ili drugim propisom,
2. rad osobi zatečenoj u obavljanju službeničkih poslova iz djelokruga državnog tijela na temelju ugovora o djelu,
3. rad osobi zatečenoj u obavljanju službeničkih poslova bez zakonitog akta o prijmu u službu, odnosno rasporedu na radno mjesto,
4. rad službeniku koji ne ispunjava propisane uvjete za rješavanje, odnosno vođenje upravnog postupka do donošenja rješenja.
(3) Upravni inspektor zapisnikom može predložiti:
1. pokretanje postupka radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti u upravnom postupku, primjenom izvanrednoga pravnog lijeka,
2. pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti i postupka udaljenja iz službe,
3. ukidanje ovlaštenja za rješavanje, odnosno vođenje upravnog postupka do donošenja rješenja,
4. preispitivanje organizacije rada u cilju osiguranja upravnog rješavanja u zakonom predviđenim rokovima,
5. poduzimanje drugih mjera s ciljem unapređenja rada nadziranog tijela.

Članak 21.

(1) Zapisnik se dostavlja čelniku nadziranog tijela.
(2) Zapisnik se može dostaviti i tijelu kojem, na temelju propisa o ustrojstvu državne uprave, odnosno lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadzirano tijelo neposredno odgovara za rad i tijelu nadležnom za provedbu upravnog nadzora.

PRIGOVOR NA ZAPISNIK

Članak 22.

(1) Protiv zapisnika čelnik nadziranog tijela može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka zapisnika.
(2) Prigovorom se može pobijati zapisnik radi:
1. nepotpuno ili pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene propisa i na temelju toga izrečene mjere,
2. prekoračenja ovlasti u provedbi inspekcijskog nadzora od strane upravnog inspektora.
(3) Povodom prigovora donosi se odluka o prigovoru na zapisnik (u daljnjem tekstu: odluka).
(4) Odluka iz stavka 3. ovoga članka nije upravni akt.

Članak 23.

(1) Odluka se mora donijeti u roku od 30 dana od primitka prigovora.
(2) Prigovor odgađa obvezu postupanja po izrečenim mjerama do zaprimanja odluke.

POSTUPANJE PO PRIGOVORU

Članak 24.

(1) Prigovor podnijet protiv zapisnika upravnog inspektora iz razloga navedenih u članku 22.#clanak22 stavku 2. točki 1. ovoga Zakona razmatra upravni inspektor koji je obavio nadzor i izradio zapisnik. U slučaju osnovanosti prigovora upravni inspektor će izmijeniti zapisnik u smislu navoda iz prigovora.
(2) Ukoliko upravni inspektor prigovor ocijeni u cijelosti ili djelomično neosnovanim, prigovor će, uz očitovanje, dostaviti čelniku upravne inspekcije na odlučivanje.
(3) Čelnik upravne inspekcije preispitat će prigovor i očitovanje, te je ovlašten:
1. ukinuti ili izmijeniti izrečenu mjeru, ukoliko su navodi iz prigovora osnovani,
2. odbiti prigovor.

Članak 25.

(1) Prigovor podnijet protiv zapisnika čelnika upravne inspekcije iz razloga navedenih u članku 22.#clanak22 stavku 2. točki 1. ovoga Zakona razmatra čelnik upravne inspekcije. U slučaju osnovanosti izmijeniti će zapisnik u smislu navoda iz prigovora.
(2) Ukoliko čelnik upravne inspekcije prigovor ocijeni u cijelosti ili djelomično neosnovanim, prigovor i zapisnik razmotrit će povjerenstvo sastavljeno od 3 upravna inspektora, te predložiti rješenje čelniku tijela.
(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka imenuje čelnik tijela u svakom pojedinom slučaju.
(4) U odlučivanju po prigovoru protiv zapisnika čelnika upravne inspekcije, čelnik tijela ovlašten je:
1. ukinuti ili izmijeniti izrečenu mjeru ukoliko su navodi iz prigovora osnovani, a sukladno mišljenju povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka,
2. odbiti prigovor.

Članak 26.

(1) O prigovoru na zapisnik podnijetom iz razloga propisanih člankom 22.#clanak22 stavkom 2. točkom 2. ovoga Zakona odlučuje čelnik tijela.
(2) U postupanju po prigovoru čelnik tijela ovlašten je:
1. ukinuti izrečenu mjeru, ukoliko je inspektor izrekao istu izvan zakonskih ovlasti,
2. odbiti prigovor.

KONTROLA IZVRŠENJA MJERA

Članak 27.

(1) Čelnik nadziranog tijela dužan je izvršiti izrečene mjere u roku koji je određen zapisnikom.
(2) Čelnik nadziranog tijela dužan je u roku od 15 dana od isteka roka za poduzimanje zapisnikom izrečenih mjera dostaviti upravnom inspektoru izvješće i dokaze o izvršenju mjera.

Članak 28.

(1) Kontrolu izvršenja izrečenih mjera upravni inspektor obavlja u pravilu posredno, pribavljanjem izvješća i dokaza o provedbi mjera.
(2) Kontrola izvršenja izrečenih mjera može se obaviti i neposrednim kontrolnim inspekcijskim nadzorom, ako to zahtjeva priroda radnji koje se u izvršenju mjera trebaju poduzeti, odnosno kada potrebu neposrednoga kontrolnog nadzora zbog nedostataka u izvješću utvrdi upravni inspektor.

Članak 29.

Upravni inspektor obvezan je u slučaju neizvršenja mjere od strane nadziranog tijela, izrečene radi uklanjanja nezakonitosti, izvijestiti:
1. Vladu Republike Hrvatske, ako mjere nisu izvršene od strane ministarstva, središnjeg državnog ureda ili državne upravne organizacije čiji čelnik neposredno odgovara Vladi,
2. središnje tijelo državne uprave koje provodi nadzor nad radom državne upravne organizacije, sukladno zakonu,
3. središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav i ustrojstvo državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako mjere nisu izvršene od strane ureda državne uprave u županiji, odnosno tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

RJEŠAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU

Članak 30.

(1) Upravni inspektor provodi upravni postupak i donosi rješenja na temelju ovlasti utvrđenih posebnim zakonom.
(2) Protiv rješenja upravnog inspektora iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

POSTUPANJE PO PREDSTAVKAMA

Članak 31.

(1) Upravna inspekcija postupa po predstavkama na rad tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnih osoba u obavljanju javnih ovlasti, radi ostvarivanja prava ili zaštite prava građana, odnosno pravnih osoba.
(2) Upravni inspektor dužan je razmotriti podnijetu predstavku.
(3) Ukoliko po razmatranju predstavke upravni inspektor ocijeni navode iznijete u predstavci osnovanim, uz traženje izvješća ovlašten je uputiti upozorenje radi hitnog uklanjanja mogućih nezakonitosti.
(4) Ako se u postupanju po predstavci utvrdi da su činjenice izložene u predstavci točne, a otklanjanje nezakonitosti ili nepravilnosti zahtjeva izricanje mjere, upravni inspektor će po službenoj dužnosti provesti inspekcijski nadzor, na način i sukladno ovlastima iz ovoga Zakona.
(5) Upravni inspektor dužan je obavijestiti podnositelja predstavke o utvrđenim činjenicama, odnosno poduzetim mjerama povodom predstavke.

INICIJATIVE ZA POSTUPANJE DRUGIH TIJELA

Članak 32.

(1) Ukoliko upravni inspektor ocijeni postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela, počinjenje prekršaja ili povrede službene dužnosti, dužan je bez odgađanja podnijeti kaznenu prijavu, inicijativu za podnošenje optužnog prijedloga radi pokretanja prekršajnog postupka, te inicijativu za podnošenje prijedloga radi pokretanja postupka zbog povrede službene dužnosti.
(2) Optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka, podnosi tijelo državne uprave iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Zakona.
(3) Ukoliko upravni inspektor prilikom provedbe nadzora utvrdi postojanje pretpostavki za poništenje ili ukidanje upravnog akta donijetog od strane nadziranog tijela, predložit će nadležnom tijelu provedbu postupka radi poništenja odnosno ukidanja upravnog akta.

ODGOVORNOST UPRAVNOG INSPEKTORA

Članak 33.

Teške povrede službene dužnosti upravnog inspektora su i:
1. propuštanje poduzimanja, odnosno izricanja mjere ili radnje koje je po zakonu ili drugom propisu bio dužan poduzeti,
2. prekoračenje ovlasti utvrđene zakonom ili drugim propisima,
3. ne donošenje odluke o prigovoru u roku iz članka 23.#clanak23 stavka 1. ovoga Zakona,
4. propuštanje izvješćivanja nadležnog tijela o neizvršenju naređenih mjera u smislu članka 29.#clanak29 ovoga Zakona,
5. nepodnošenje inicijative za postupanje drugih tijela, u smislu članka 32.#clanak32 ovoga Zakona.

KAZNENE ODREDBE

Članak 34.

Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u nadziranom tijelu ako:
1. upravnom inspektoru onemogući nesmetano obavljanje nadzora, odnosno ako u određenom roku ne dostavi tražene podatke ili dostavi nepotpune, odnosno netočne podatke (članak 16. stavak 3., članak 17. i članak 26.),
2. u roku određenom zapisnikom ne izvrši naređenu zabranu rada službeniku koji ne ispunjava uvjete propisane zakonom i drugim propisom, nema zakoniti akt o prijamu u službu i rasporedu na radno mjesto, odnosno zabranu rada osobi koja obavlja službeničke poslove iz djelokruga tijela na temelju ugovora o djelu (članak 20. stavak 2.),
3. ne donese rješenje o prestanku službe po sili zakona, kada su za to ispunjeni uvjeti (članak 20. stavak 1. točka 6.),
4. u zapisnikom određenom roku ne otkloni nezakonitosti, nepravilnosti i nedostatke utvrđene zapisnikom (članak 27.),
5. ne osigura provedbu ovrhe upravnog akta (članak 12. točka 6. i članak 20. stavak 1. točka 9.).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Upravni inspektori zatečeni u obavljanju poslova upravne inspekcije na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju prava iz službe do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u skladu s propisima o unutarnjem ustrojstvu i unutarnjem redu središnjeg tijela državne uprave iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Postupci inspekcijskog nadzora, započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o upravnoj inspekcijiL400037 (»Narodne novine«, br. 17/86., 47/90. i 26/93.).

Članak 36.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti unutarnje ustrojstvo Središnjeg državnog ureda za upravu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 37.

(1) Pravilnik iz članka 8.#clanak8 stavka 2. ovoga Zakona čelnik tijela dužan je donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Do donošenja Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka, primjenjivat će se Pravilnik o iskaznici republičkog upravnog inspektoraL400038 (»Narodne novine«, br. 66/91.).

Članak 38.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnoj inspekcijiL400039 (»Narodne novine«, br. 17/86., 47/90. i 26/93.).

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 043-01/08-01/02
Zagreb, 21. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.
 

zatvori
Zakon o upravnoj inspekciji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !