Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o ustanovama – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/97-ispr, XX/99, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
35 28.3.2008 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ustanovama

HRVATSKI SABOR

1142

Na temelju članka 88.L384345 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O USTANOVAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ustanovama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. ožujka 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/15
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 20. ožujka 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O USTANOVAMA

Članak 1.

U Zakonu o ustanovamaL384344 (»Narodne novine«, br. 76/93., 29/97. i 47/99.) članak 5. mijenja se i glasi:
»Ustanovu može osnovati domaća i strana fizička i pravna osoba.«

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. riječi: »u roku od 2 mjeseca« zamjenjuju se riječima: »u roku od mjesec dana«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 6. iza riječi: »ovoga Zakona« dodaju se riječi: »odnosno Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i fizička i pravna osoba«.

Članak 4.

U članku 42. stavku 2. riječi: »odluku o imenovanju« zamjenjuju se riječima: »odluku o izboru«.

Članak 5.

U svim odredbama Zakona o ustanovama riječi: »jedinica lokalne samouprave« zamjenjuju se riječima: »jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. ovoga Zakona koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Klasa: 025-01/08-01/01
Zagreb, 14. ožujka 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o ustanovama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !