Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba – (“Narodne novine”, br. XX/00)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 30.9.2000 Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1912

Na temelju članka 89.L69813 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UVJETIMA ODOBRAVANJA KREDITA I ZAJMOVA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA

Proglašavam Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. rujna 2000.

Broj: 01-081-00-3186/2
Zagreb, 30. rujna 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O UVJETIMA ODOBRAVANJA KREDITA I ZAJMOVA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti odobravanja financijskih kredita, odnosno zajmova javnih poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske, ustanova nad kojima osnivačka prava (vlasništvo) ima Republika Hrvatska, društva u kojima više od 50% udjela ili dionica drže zajedno ili svaki za sebe Republika Hrvatska, Hrvatski fond za privatizaciju, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, pravnih osoba u vlasništvu odnosno pretežitom vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave i jedinica lokalne samouprave, te Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: pravne osobe).

Članak 2.

(1) Pravne osobe iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona mogu odobravati financijske kredite, odnosno zajmove drugim pravnim osobama, uz uvjet da kamatna stopa nije manja od eskontne stope Hrvatske narodne banke.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na odobravanje financijskih kredita, odnosno zajmova između pravnih osoba iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona.

Članak 3.

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na društva za osiguranje i društva za reosiguranje u pretežito državnom vlasništvu, kao i na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Članak 4.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 60.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako odobri kredit, odnosno zajam suprotno odredbama ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-05/00-01/01
Zagreb, 28. rujna 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !