Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o uvjetima za obavljanje zastupanja u carinskom postupku – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 24.10.2001 Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku

HRVATSKI SABOR

1564

Na temelju članka 88.L76912 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U CARINSKOM POSTUPKU

Proglašavam Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 12. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3223/2
Zagreb, 17. listopada 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.

ZAKON

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U CARINSKOM POSTUPKU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i postupak davanja odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u postupku rješavanja o carinski dopuštenom postupanju ili uporabi robe.

Članak 2.

Poslove zastupanja u postupku podnošenja carinskih deklaracija o carinski dopuštenom postupanju ili uporabi robe mogu obavljati trgovačka društva ili trgovci pojedinci, koji ispunjavaju ovim Zakonom propisane uvjete i imaju odobrenje Carinske uprave Ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) za obavljanje poslova zastupanja u postupku carinjenja robe (ovlašteni carinski otpremnik).

Poslove zastupanja iz stavka 1. ovoga članka na graničnim prijelazima može obavljati samo trgovačko društvo, koje ima odobrenje Carinske uprave za obavljanje tih poslova na određenome graničnome prijelazu.

U slučaju kada osobe iz stavka 1. ili 2. ovoga članka podnose carinsku deklaraciju u ime i za račun druge osobe ili u svoje ime a za račun druge osobe, carinsku deklaraciju u ime ovlaštenoga carinskog otpremnika može potpisati samo osoba koja ima odobrenje za obavljanje poslova carinskoga zastupanja (ovlašteni carinski zastupnik).

Ako carinsku deklaraciju za robu podnosi trgovačko društvo ili trgovac pojedinac u svoje ime i za svoj račun, carinsku deklaraciju može potpisati samo osoba koja ima odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog zastupnika.

Odobrenja iz stavka 1. – 3. ovoga članka nisu prenosiva.

II. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOGA CARINSKOG OTPREMNIKA

Članak 3.

Odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika može se dati trgovačkom društvu ili trgovcu pojedincu, koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) ima sjedište na području Republike Hrvatske,

b) registriran je za obavljanje gospodarske djelatnosti, koja obuhvaća i djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika,

c) u radnom odnosu ima najmanje jednog djelatnika koji ima odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog zastupnika,

d) raspolaže poslovnim prostorom, u vlasništvu ili zakupu, koji ispunjava propisima utvrđene uvjete za obavljanje djelatnosti ovlaštenoga carinskog otpremnika, te

e) raspolaže opremom, koja omogućava djelotvorno obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika (odgovarajući telefonski i telefaks priključak, računalo s potrebnom programskom podrškom i slično).

Članak 4.

Odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika donosi Središnji ured Carinske uprave, na pisani zahtjev trgovačkoga društva ili trgovca pojedinca.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se u roku od 30 dana od dana uredno podnešenoga zahtjeva.

Isprave koje se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika i način vođenja evidencije o izdanim odobrenjima propisuje ministar financija.

Članak 5.

Ovlašteni carinski otpremnik obvezan je Središnjem uredu Carinske uprave, u roku osam dana pisano prijaviti svaku promjenu činjenica ili okolnosti mjerodavnih za izdavanje ili ukidanje odobrenja za obavljanje djelatnosti (članak 3.).

Ovlašteni carinski otpremnik i osoba koja u svoje ime i za svoj račun podnosi carinsku deklaraciju (članak 2. stavak 4.) obvezni su u roku od osam dana Središnjem uredu Carinske uprave prijaviti svaku promjenu u pravnom položaju osobe koju je ovlastila za obavljanje poslova carinskog zastupnika, mjerodavnu za opstojnost toga položaja.

Članak 6.

Ako nakon donošenja odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika nastupe okolnosti, zbog kojih ovlašteni carinski otpremnik više ne ispunjava uvjete iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona, ravnatelj Carinske uprave ukinut će odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika.

III. OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOGA CARINSKOG OTPREMNIKA NA GRANIČNOM PRIJELAZU

Članak 7.

Poslove ovlaštenoga carinskog otpremnika na graničnom prijelazu može obavljati trgovačko društvo putem otpremničkog ureda (podružnice), osnovane za obavljanje otpremničkih poslova na određenom graničnom prijelazu, koje ispunjava sljedeće uvjete:

a) ima odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika,

b) u radnom odnosu ima djelatnike sa statusom ovlaštenoga carinskog zastupnika, u broju potrebnom za kontinuirani rad otpremničkoga ureda na odnosnome graničnom prijelazu,

c) ima od strane Carinske uprave prihvaćenu bankovnu garanciju za namirenje carinskoga duga koji bi mogao nastati stavljanjem robe u provozni postupak, s odredbom koja omogućuje njezino polaganje u svojstvu glavnog obveznika, te

d) obavljanjem otpremničkog poslovanja u prethodnom jednogodišnjem razdoblju pruža jamstvo za pravilno i djelotvorno poslovanje na graničnom prijelazu.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se za petogodišnje razdoblje.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj Carinske uprave, po prethodno provedenom postupku javnog natječaja.

Ovlašćuje se ministar financija da propiše:

a) postupak provedbe natječaja iz stavka 3. ovoga članka i uvjete za izbor najpovoljnije ponude,

b) broj otpremničkih ureda na pojedinom graničnom prijelazu, koji omogućava optimalne uvjete za učinkovitu provedbu carinskih postupaka i djelotvorno uredovanje pograničnih službi na tom prijelazu.

c) najmanji broj otpremničkih ureda na pojedinom graničnom prijelazu, neophodan za djelatno uredovanje pograničnih službi i kontinuirano obavljanje otpremničke djelatnosti na određenom graničnom prijelazu, te

d) najmanji broj djelatnika otpremničkog ureda na graničnom prijelazu sa statusom ovlaštenoga carinskog zastupnika, neophodan za kontinuirano obavljanje otpremničke djelatnosti na određenome graničnom prijelazu.

Članak 8.

Između više zahtjeva za davanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika, na određenome graničnom prijelazu, prednost ima ovlašteni carinski otpremnik koji:

a) se obveže za osnivanje jednoga ili više otpremničkih ureda na graničnim prijelazima s manjim brojem otpremničkih ureda od propisom utvrđenoga minimalno potrebnog broja tih ureda (članak 7. stavak 4. točka c), te

b) ponudi veću svotu naknade za obavljanje djelatnosti otpremničkog ureda na odnosnome graničnom prijelazu.

Granične prijelaze na kojima je ovlašteni carinski otpremnik iz stavka 1. točke a) ovoga članka obvezan obavljati djelatnost i ustrojiti jedan ili više otpremničkih ureda određuje ravnatelj Carinske uprave u roku od šest mjeseci od okončanja odnosnoga natječajnog postupka.

Iznimno, ako nakon provedenoga natječaja nisu data odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika na graničnome prijelazu i poslovanje otpremničkih ureda u broju naznačenom aktom iz članka 7. stavka 4. točke c) ovoga Zakona, ravnatelj Carinske uprave može bez ponovne provedbe natječajnog postupka odobriti obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika i poslovanje potrebitog broja otpremničkih ureda na određenome graničnom prijelazu i neposrednom pogodbom s ovlaštenim carinskim otpremnicima iz stavka 1. točke a) ovoga članka ili drugim zainteresiranim otpremničkim tvrtkama.

Članak 9.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti ovlaštenoga carinskog otpremnika na graničnome prijelazu, uključujući pobližu oznaku prostorija raspoloživih za poslovanje otpremničkog ureda i razdoblje njihova korištenja, visina naknade za obavljanje te djelatnosti, te rokovi i uvjeti njezina plaćanja, kao i mogućnost raskida ugovora zbog nepridržavanja ugovorenih obveza, kako od strane ovlaštenoga carinskog otpremnika, tako i Carinske uprave, potanje se uređuju ugovorom koji ovlašteni carinski otpremnik zaključuje s Carinskom upravom.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuje se i način ostvarivanja obveze za obavljanje djelatnosti ovlaštenoga carinskog otpremnika i poslovanju otpremničkog ureda na drugom graničnom prijelazu (članak 8. stavak 1. točka a).

Radno vrijeme otpremničkih ureda na graničnom prijelazu obvezatno se usklađuje s uredovnim vremenom carinske službe na odnosnome graničnom prijelazu, s tim da se raspored dnevnoga radnog vremena pojedinoga otpremničkog ureda usklađuje s predvidivim protokom robe i putnika preko odnosnoga graničnog prijelaza, uz suglasnost uređujuće carinarnice.

Sredstva ostvarena po osnovi naknada za obavljanje djelatnosti ovlaštenoga carinskog otpremnika na graničnom prijelazu su prihod državnog proračuna.

Članak 10.

Ako nakon donošenja odobrenja za obavljanje djelatnosti ovlaštenoga carinskog otpremnika na graničnome prijelazu nastupe okolnosti, zbog kojih ovlašteni carinski otpremnik više ne ispunjava uvjete iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga Zakona ili ako ovlašteni carinski otpremnik uredno i pravodobno ne izvršava svoje obveze utvrđene ugovorom iz članka 9.#clanak9 stavka 1. ovoga Zakona, ministar financija rješenjem će ukinuti odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika na graničnom prijelazu.

Konačnošću rješenja o ukidanju odobrenja za obavljanje djelatnosti carinskog otpremnika (članak 6.) prestaje i pravo na poslovanje odnosnih otpremničkih ureda na graničnom prijelazu.

IV. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA

Članak 11.

Odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog zastupnika donosi Središnji ured Carinske uprave.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se dati osobi, koja:

a) ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje,

b) ima položen stručni ispit za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog zastupnika (članak 14.) ili državni stručni ispit za carinske službenike više ili visoke spreme, te

c) u dvogodišnjem razdoblju koje neposredno prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje odobrenja nije kažnjavana za kaznena djela počinjena u obavljanju djelatnosti ovlaštenoga carinskog zastupnika ili drugih kaznenih djela zbog neplaćanja ili izbjegavanja plaćanja carine i drugih davanja koja se plaćaju u carinskom postupku.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Evidenciju o odobrenjima izdanim za obavljanje poslova ovlaštenih carinskih zastupnika vodi Središnji ured Carinske uprave.

Članak 12.

Carinska uprava samostalno ili u suradnji s udrugom koja okuplja otpremničke tvrtke organizira ili sudjeluje u provedbi programa stručnog osposobljavanja ovlaštenih carinskih zastupnika.

Članak 13.

Uz odobrenje iz članka 11.#clanak11 stavka 1. ovoga Zakona ovlaštenom carinskom zastupniku izdaje se i brojčano označena iskaznica u obliku ovjesnice.

Pri obavljanju poslova u uredovnim prostorijama ili prostorima carinarnice ili pri sudjelovanju u provedbi službenih radnji ovlaštene carinarnice izvan uredovnih prostora, ovlašteni carinski zastupnik mora na vidljivom mjestu imati istaknutu iskaznicu.

Isprave koje se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zastupanja, sadržaj i način vođenja evidencije o izdatim odobrenjima za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog zastupnika, te sadržaj i oblik obrasca iskaznice ovlaštenoga carinskog zastupnika propisuje ministar financija.

V. STRUČNI ISPIT ZA OVLAŠTENOGA CARINSKOG ZASTUPNIKA

Članak 14.

Stručni ispit za ovlaštenoga carinskog zastupnika polaže se pri Središnjem uredu Carinske uprave.

Stručni ispit ovlaštenih carinskih zastupnika polaže se iz sljedećih područja:

a) carinski sustav i carinski postupci, posebice uz primjenu propisanih obrazaca (JCD),

b) poznavanje robe, pravila za njezino svrstavanje u Carinskoj tarifi i utvrđivanje njezina podrijetla,

c) osnove sustava poreznih propisa i njihove primjene u postupku carinjenja robe,

d) osnove trgovinskog i deviznog sustava,

e) osnove sanitarnih, fitosanitarnih, veterinarskih i drugih propisa koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe, te

f) osnove carinske terminologije na jednom od svjetskih jezika.

Stručne ispite iz stavka 1. ovoga članka provodi Komisija za stručne ispite ovlaštenih carinskih zastupnika.

Ovlašćuje se ministar financija da potanje uredi program stručnog ispita za ovlaštene carinske zastupnike, sastav Stručne komisije i postupak provedbe stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka, te visinu naknade troškova za polaganje toga ispita.

Članak 15.

Stručnom ispitu za ovlaštenoga carinskog zastupnika može pristupiti osoba, koja:

a) ima najmanje srednju stručnu spremu,

b) ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u području carinskog otpremništva, te

c) ima uvjerenje ovlaštene obrazovne ustanove o poznavanju osnova jednoga od svjetskih jezika.

O položenom stručnom ispitu iz stavka 1. ovoga članka izdaje se uvjerenje, koje potpisuje predsjednik Komisije za stručne ispite ovlaštenih carinskih zastupnika.

Carinska uprava vodi evidenciju o polaganju stručnih ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika i osoba koje su taj ispit položile.

VI. PROVEDBA PROPISA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOGA NADZORA

Članak 16.

Ako ovim Zakonom nije drugo određeno, u upravnim postupcima koji se provode sukladno odredbama ovoga Zakona, primjenjuju se propisi o općem upravnom postupku.

Protiv rješenja i drugih upravnih akata Carinske uprave, donijetim u provedbi odredaba ovoga Zakona, može se izjaviti žalba. O žalbi rješava Ministarstvo financija, ustrojstvena jedinica nadležna za provedbu drugostupanjskoga upravnog postupka.

Članak 17.

Inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje poslovanje i djelatnost ovlaštenih carinskih otpremnika obavlja Državni inspektorat.

Iznimno, u dijelu koji se odnosi na provedbu carinskih propisa i odredaba ovoga Zakona, inspekcijski nadzor obavlja Carinska uprava.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

Novčanom kaznom od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili trgovac pojedinac, ako bez odobrenja Ministarstva financija obavlja djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika.

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u trgovačkom društvu novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Članak 19.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili trgovac pojedinac:

a) ako obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog zastupnika povjeri osobi koja ne ispunjava uvjete propisane za obavljanje tih poslova

b) ako u propisanom roku ne obavijesti Carinsku upravu o izmjeni okolnosti mjerodavnih za dobivanje odobrenja za obavljanje djelatnosti ovlaštenoga carinskog otpremnika, odnosno o promjenama u pravnom položaju osobe ovlaštene za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog zastupnika, te

c) ako radno vrijeme svojega otpremničkog ureda na graničnome prijelazu ne uskladi s uredovnim vremenom odgovarajuće ustrojstvene jedinice Carinske uprave ili ne osigura kontinuirani rad tijekom toga uredovnog vremena.

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u trgovačkom društvu novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna.

Članak 20.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba, koja:

a) bez posjedovanja odobrenja Carinske uprave obavlja poslove ovlaštenoga carinskog zastupnika, te

b) obavljajući poslove ovlaštenoga carinskoga zastupnika, na zahtjev ovlaštenoga carinskog službenika ne dade na uvid isprave mjerodavne za utvrđenje opstojnosti toga svojstva ili svojim ponašanjem na drugi način onemogućava ili otežava uredno ili djelotvorno postupanje uredujućih carinskih službenika.

Članak 21.

Ovlaštenom carinskom otpremniku iz članka 2. stavka 1. odnosno 2. ovoga Zakona, koji počini teži carinski prekršaj, ako je u prethodnom dvogodišnjem razdoblju koje neposredno prethodi počinjenju toga prekršaja već dva ili više puta pravomoćno kažnjen zbog počinjenja nekoga težeg carinskog prekršaja ili prekršaja iz članka 19.#clanak19 ovoga Zakona, može se izreći zaštitna mjera oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika, odnosno poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika na graničnom prijelazu za razdoblje od šest mjeseci do tri godine.

Odgovornoj osobi ovlaštenoga otpremnika ili drugoga trgovačkog društva iz članka 2.#clanak2 stavka 3. ili 4. ovoga Zakona, koja je u dvogodišnjem razdoblju koje neposredno prethodi počinjenju toga prekršaja već dva ili više puta pravomoćno kažnjena zbog počinjenja nekoga težeg carinskog prekršaja ili prekršaja iz članka 20. stavka 1. točke a) ovoga Zakona, može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova ovlaštenoga carinskog zastupnika za razdoblje od šest mjeseci do tri godine.

Težim carinskim prekršajem u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se carinski prekršaj počinjen u carinskom postupku, u kojem je vrijednost robe veća od 300.000,00 kuna:

a) ako se u provoznom postupku odredišnoj carinarnici ne podnese roba i pripadajuće isprave ili se roba podnese u promijenjenom stanju,

b) ako se u carinskoj deklaraciji netočno označi količina, vrsta, kakvoća, vrijednost ili podrijetlo robe ili se ne navede sva roba, uključujući i podstrekavanje i pomaganje u počinjenju takvoga carinskog prekršaja, te

c) ako se podstrekavanjem ili pomaganjem počinitelju carinskoga prekršaja omogući da neistinitim prikazivanjem činjenica ostvari ili pokuša ostvariti oslobođenje od plaćanja uvozne carine ili primjenu povoljnije carine.

Članak 22.

Prekršajne postupke iz članka 18. – 21. ovoga Zakona provode ovlaštena tijela Carinske uprave odgovarajućom primjenom carinskih propisa i propisa o carinskoj službi.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Carinski otpremnici koji su poslove međunarodnog otpremništva u svezi s carinjenjem robe obavljali na temelju dozvola izdatih prema propisima koji danom početka primjene ovoga Zakona prestaju važiti, mogu djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika po odredbama ovoga Zakona (članak 3.) obavljati do roka naznačenog u odnosnoj dozvoli, a najdulje godinu dana od dana stupanja na snagu podzakonskih propisa za provedbu ovoga Zakona (članak 4. stavak 3.).

Carinski otpremnici, koji su na temelju propisa koji danom početka primjene ovoga Zakona prestaju važiti, obavljali poslove međunarodnog otpremništva u svezi s carinjenjem robe na graničnom prijelazu, mogu djelatnost ovlaštenog otpremnika na graničnom prijelazu prema odredbama ovoga Zakona (članak 7.) obavljati do roka naznačenoga u aktu kojime su ovlašteni za obavljanje tih poslova, a najdulje godinu dana od dana stupanja na snagu podzakonskih propisa za provedbu ovoga Zakona.

Djelatnici carinskog otpremnika koji su stručne poslove međunarodnog otpremnika obavljali prema propisima koji danom početka primjene ovoga Zakona prestaju važiti, a odnosne poslove nastave obavljati i nakon stupanja ovoga Zakona na snagu, zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog zastupnika prema odredbama ovoga Zakona (članak 11.) moraju podnijeti u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu podzakonskih propisa za provedbu ovoga Zakona (članak 13. stavak 3.).

Članak 24.

Smatra se da ima položen stručni ispit za ovlaštenoga carinskog zastupnika (članak 11. stavak 1.) i osoba, koja je na temelju Zakona o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi s carinjenjem robe i njemu utemeljenih provedbenih propisa:

a) položila stručni ispit za djelatnike međunarodnog otpremništva koji obavljaju poslove u svezi s carinjenjem robe, ili je

b) oslobođena obveze polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva.

U postupku izdavanja odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog zastupnika po odredbama ovoga Zakona, osobe iz stavka 1. ovoga članka podnose uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz točke a) ili uvjerenje o oslobođenju od obveze polaganja stručnog ispita iz točke b), izdano sukladno propisima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 25.

Podzakonski propisi koji se donose na temelju odredbi ovoga Zakona, donijet će se u roku šest mjeseci od dana stupanja ovoga Zakona na snagu.

Do dana stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće će se primjenjivati propisi doneseni na temelju zakona koji danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti.

Članak 26.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posebnim uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi s carinjenjem robeL76911 (»Narodne novine« br. 106/93.).

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuju se od 1. siječnja 2002.

Klasa: 413-01/01-01/02
Zagreb, 12. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o uvjetima za obavljanje zastupanja u carinskom postupku –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !