Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine", br. XX/07, XX/09, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
79 30.7.2007 Zakon o uvjetima za stejcanje prava nastarosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu

HRVATSKI SABOR

2476

Na temelju članka 88.L348488 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UVJETIMA ZA STJECANJE PRAVA NA STAROSNU MIROVINU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU

Proglašavam Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/90
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
 

ZAKON

O UVJETIMA ZA STJECANJE PRAVA NA STAROSNU MIROVINU RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za stjecanje prava na starosnu mirovinu u mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti radniku koji je tijekom rada na radnom mjestu bio profesionalno izložen azbestu.
(2) Pod profesionalnom izloženošću azbestu, prema ovome Zakonu, smatra se:
– neposredna izloženost azbestu zbog rada u proizvodnji, uporabi, razgradnji, odstranjivanju, skladištenju ili transportu azbesta, odnosno azbestnih proizvoda ili na servisnim poslovima u pogonima za proizvodnju azbestnih proizvoda u Republici Hrvatskoj, kao i
– posredna izloženost azbestu zbog rada kod fizičke ili pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja je u svojoj proizvodnji koristila azbest.
(3) Radnik iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje pravo na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, kao osiguranik iz članka 10. stavka 1. točke 1. toga Zakona, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 2.

Radnik iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona ima pravo na starosnu mirovinu:
– ako ima navršenih 50 godina života (muškarac), odnosno 45 godina života (žena) i 25 godina staža osiguranja, pod uvjetom da je 10 godina radio na poslovima iz članka 1.#clanak1 stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, ili
– ako ima navršene 53 godine života (muškarac), odnosno 48 godina života (žena) i 30 godina staža osiguranja, pod uvjetom da je radio najmanje 20 godina na poslovima iz članka 1.#clanak1 stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona.

Članak 3.

Radnik iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona ima pravo na starosnu mirovinu od dana ispunjenja propisanih uvjeta, s time da se pravo na mirovinu može ostvariti nakon prestanka osiguranja.

Članak 4.

Radniku iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona koji ima manje od 40 godina mirovinskog staža, mirovina se određuje na temelju 40 godina mirovinskog staža, umanjenog za staž ostvaren u državi s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju.

Članak 5.

Postupak za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu prema ovome Zakonu pokreće se podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Članak 6.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava prema članku 2.#clanak2 ovoga Zakona može se podnijeti od dana ispunjenja uvjeta za mirovinu.
(2) Pravo na mirovinu prema ovome Zakonu pripada od dana ispunjenja uvjeta za mirovinu, ako je zahtjev za mirovinu podnesen u roku od šest mjeseci od prestanka osiguranja. Ako je zahtjev podnesen nakon isteka navedenog roka, podnositelj zahtjeva ima pravo na mirovinu od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag.

Članak 7.

Sredstva za mirovine ili dio mirovine ostvarene prema ovome Zakonu osigurava Republika Hrvatska u državnom proračunu.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 543-04/07-01/02
Zagreb, 13. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !