Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o vatrogastvu – (“Narodne novine”, XX/99, XX/01, XX/03, XX/04-pr.txt, XX/04, XX/09, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 15.10.1999 Zakon o vatrogastvu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L65620 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O VATROGASTVU

Progla?avam Zakon o vatrogastvu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 1. listopada 1999.

Broj: 01-081-99-1647/2
Zagreb, 7. listopada 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O VATROGASTVU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera za?tite od po?ara i eksplozija, ga?enje po?ara i spa?avanje ljudi i imovine ugro?enih po?arom i eksplozijom, pru?anje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekolo?kim i inim nesrećama.

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Odredbe se ovoga Zakona ne primjenjuju na osnivanje, ustroj i djelovanje vatrogasnih postrojbi u oru?anim snagama Republike Hrvatske.

Članak 2.

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna dru?tva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije koje ostvaruju prava na olak?ice i povlastice, sukladno propisima.

Vatrogasna postrojba iz stavka 1. ovoga članka mo?e biti:

1. javna vatrogasna postrojba koja se osniva za područje općine ili grada, dobrovoljna ili profesionalna,

2. postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog dru?tva,

3. profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu,

4. postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog dru?tva u gospodarstvu,

5. postrojba za brzo djelovanje (u daljnjem tekstu: intervencijska postrojba).

Vatrogasne postrojbe iz stavka 2. točke 1., 2. i 5. ovoga članka vatrogasnu djelatnost obavljaju kao javnu slu?bu.

Vatrogasne postrojbe iz stavka 2. točke 3. i 4. ovoga članka, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji po zapovijedi glavnog ili ?upanijskog vatrogasnog zapovjednika, vatrogasnu djelatnost obavljaju kao javnu slu?bu.

Članak 3.

Općinsko odnosno gradsko poglavarstvo te poglavarstvo Grada Zagreba i ?upanijsko poglavarstvo ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne slu?be.

Općinsko odnosno gradsko poglavarstvo te poglavarstvo Grada Zagreba, radi zadovoljavanja potreba iz stavka 1. ovoga članka, osniva javne vatrogasne postrojbe ili poticanjem osnivanja dobrovoljnih vatrogasnih dru?tava osigurava djelotvornu vatrogasnu slu?bu.

Na području općine, grada i Grada Zagreba mora djelovati onoliki broj javnih vatrogasnih postrojbi ili dobrovoljnih vatrogasnih dru?tava koliko je utvrđeno njihovim planom za?tite od po?ara ili najmanje jedna javna vatrogasna postrojba odnosno dobrovoljno vatrogasno dru?tvo koje ima vatrogasnu postrojbu određenu ovim Zakonom.

Članak 4.

Vatrogasne postrojbe obavljaju vatrogasnu djelatnost, sukladno pravilima struke, na području za koje su osnovane, bez obzira čija je imovina odnosno čiji ljudski ?ivoti su ugro?eni.

Svaka je vatrogasna postrojba obvezna sudjelovati u vatrogasnoj intervenciji i izvan područja svoga djelovanja na zapovijed nadle?noga vatrogasnog zapovjednika, sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega.

Članak 5.

Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna dru?tva i vatrogasne zajednice u okviru vatrogasne djelatnosti obavljaju pojedine poslove kao javnu ovlast, kada je to utvrđeno ovim Zakonom.

Članak 6.

Dobrovoljna vatrogasna dru?tva i vatrogasne zajednice osnivaju se, djeluju i prestaju s djelovanjem sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje udruga, ako ovim Zakonom za pojedina pitanja nije drugačije određeno.

Dobrovoljna vatrogasna dru?tva i vatrogasne zajednice su od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 7.

U svrhu promicanja vatrogasne djelatnosti i značenja poduzimanja preventivnih mjera za?tite od po?ara, ustanovljuje se stalna tradicionalna manifestacija pod nazivom »Mjesec za?tite od po?ara«, koja se provodi tijekom mjeseca svibnja.

Radi njegovanja tradicije vatrogastva ustanovljuje se stalna manifestacija pod nazivom »Dan vatrogastva«, koja se tradicionalno obilje?ava 4. svibnja, na dan Sv. Florijana.

II. VATROGASNE POSTROJBE, DOBROVOLJNA VATROGASNA DRU?TVA I VATROGASNE ZAJEDNICE

Članak 8.

Javnu vatrogasnu postrojbu odlukom osniva poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba, sukladno svojim planovima za?tite od po?ara, kao javnu ustanovu jedinice lokalne samouprave.

Poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba, odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje poslove i broj profesionalnih odnosno dobrovoljnih vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe, sukladno planovima za?tite od po?ara i ovim Zakonom propisanim mjerilima.

Na osnivanje javne vatrogasne postrojbe s dobrovoljnim vatrogascima primjenjuju se odredbe članka 9.#clanak9 ovoga Zakona.

Članak 9.

Dobrovoljna vatrogasna dru?tva mogu započeti obavljati vatrogasnu djelatnost tek kada, kao ustrojstveni oblik djelovanja određen ovim Zakonom, imaju vatrogasnu postrojbu sastavljenu od najmanje 10 dobrovoljnih vatrogasaca, propisanu opremu i sredstva te pribave suglasnost nadle?ne vatrogasne zajednice općine, grada i Grada Zagreba ili područne vatrogasne zajednice.

Planom za?tite od po?ara općine, grada, ?upanije i Grada Zagreba utvrđuju se javne vatrogasne postrojbe ili postojeća dobrovoljna vatrogasna dru?tva koja moraju imati vatrogasnu postrojbu od najmanje 20 dobrovoljnih vatrogasaca te propisanu opremu i sredstva (u daljnjem tekstu: sredi?nja postrojba ili dru?tvo).

Hrvatska vatrogasna zajednica, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, propisat će ustroj, potrebnu opremu i sredstva za rad dobrovoljnih vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama s dobrovoljnim vatrogascima i dobrovoljnim vatrogasnim dru?tvima.

Članak 10.

Na području općine ili grada mo?e djelovati vi?e dobrovoljnih vatrogasnih dru?tava.

Ako na području općine ili grada nema onoliki broj javnih vatrogasnih postrojbi ili dobrovoljnih vatrogasnih dru?tava koliki je predviđen općinskim ili gradskim planom za?tite od po?ara, načelnik općine ili gradonačelnik poduzet će mjere za osnivanje i opremanje potrebnog broja javnih vatrogasnih postrojbi ili dobrovoljnih vatrogasnih dru?tava.

Poduzimanje mjera, u smislu ovoga Zakona, podrazumijevaju se svi oblici pomaganja u nabavci opreme i sredstava za ga?enje po?ara, osiguranje odgovarajućih prostora za de?urne vatrogasce, osposobljavanje i obuku, čuvanje vatrogasne opreme i sredstava, olak?ice koje u okviru svoje nadle?nosti jedinica lokalne samouprave utvrđuje za dobrovoljne vatrogasce u svrhu popune do potrebnog broja za početak obavljanja djelatnosti i slično.

Članak 11.

U dobrovoljnim vatrogasnim dru?tvima mogu se zapo?ljavati profesionalni vatrogasci.

Članak 12.

Dobrovoljna vatrogasna dru?tva mogu, osim vatrogasne djelatnosti, obavljati gospodarske i dru?tvene djelatnosti (najam poslovnog prostora, odr?avanje vozila, organizacija kulturnih i ?portskih priredbi, prijevoz vode i sl.) koje su u svezi s obavljanjem vatrogasne djelatnosti sukladno odredbama posebnih propisa, ako se time ne umanjuje intervencijska spremnost vatrogasne postrojbe dobrovoljnoga vatrogasnog dru?tva.

Članak 13.

Radi brzog djelovanja u ga?enju po?ara prvenstveno na području Jadrana i pru?anju pomoći susjednim dr?avama u izvr?avanju obveza utvrđenih međudr?avnim ugovorima osnivaju se, na razini Republike Hrvatske, intervencijske vatrogasne postrojbe u sastavu kojih su i zračne snage za ga?enje po?ara otvorenog prostora.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane i Hrvatske vatrogasne zajednice donosi Plan intervencija kod velikih po?ara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 14.

Jedna ili vi?e pravnih osoba mogu, uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, osnivati profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu za obavljanje vatrogasne djelatnosti na objektima i drugom prostoru osnivača, odnosno drugih pravnih osoba.

Pravna osoba mo?e, kao ustrojstveni oblik rada, za obavljanje vatrogasne djelatnosti za svoje potrebe, organizirati profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu, kao posebnu ustrojstvenu cjelinu, bez svojstva pravne osobe.

Članak 15.

Na dobrovoljna vatrogasna dru?tva u gospodarstvu smisleno se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na dobro-
voljna vatrogasna dru?tva.

Članak 16.

Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna dru?tva, dobrovoljna vatrogasna dru?tva u gospodarstvu i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu udru?uju se u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dvije ili vi?e jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osnovati zajedničku vatrogasnu zajednicu (u daljnjem tekstu: područna vatrogasna zajednica) u koju se udru?uju javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna dru?tva, dobrovoljna vatrogasna dru?tva u gospodarstvu i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu s njihovih područja.

Vatrogasne zajednice iz stavka 1. i 2. ovoga članka udru?uju se u vatrogasnu zajednicu ?upanije i vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba.

Ako na području općine ili grada nije osnovana vatrogasna zajednica odnosno nije osnovana područna vatrogasna zajednica, javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna dru?tva, dobrovoljna vatrogasna dru?tva u gospodarstvu i profesionalne vatrogasne postrojbe u vatrogastvu izravno se udru?uju u vatrogasnu zajednicu ?upanije odnosno vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba.

Vatrogasne zajednice ?upanija i Grada Zagreba udru?uju se u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Članak 17.

Vatrogasna zajednica općine, grada, ?upanije i Grada Zagreba te područna vatrogasna zajednica ima predsjednika i zapovjednika vatrogasnih postrojbi.

Predsjednik vatrogasne zajednice iz stavka 1. ovoga članka predstavlja vatrogasnu zajednicu te skrbi o razvoju i promid?bi vatrogastva na području djelovanja vatrogasne zajednice, a bira se na način propisan općim aktom vatrogasne zajednice.

Zapovjednik vatrogasnih postrojbi zajednica iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je nadle?nom vatrogasnom zapovjedniku za stanje organiziranosti, osposobljenosti i opremljenosti vatrogastva na području djelovanja vatrogasne zajednice.

Zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasnih postrojbi zajednica iz stavka 1. ovoga članka imenuje nadle?no tijelo vatrogasne zajednice a potvrđuje ga poglavarstvo općine, grada, ?upanije i Grada Zagreba odnosno poglavarstva udru?enih jedinica lokalne samouprave.

U slučajevima iz stavka 4. ovoga članka kada nije potvrđen zapovjednik vatrogasnih postrojbi zajednice, nadle?no tijelo vatrogasne zajednice ponovo imenuje zapovjednika i daje poglavarstvu općine, grada, ?upanije i Grada Zagreba odnosno poglavarstvu udru?enih jedinica lokalne samouprave na potvrđivanje.

Ako se tri puta ne potvrdi imenovani zapovjednik od strane vatrogasnih zajednica iz stavka 1. ovoga članka, poglavarstvo općine, grada, ?upanije i Grada Zagreba te poglavarstva udru?enih jedinica lokalne samouprave imenuju ga privremeno do potvrđivanja zapovjednika vatrogasnih postrojbi zajednica.

Članak 18.

Hrvatska vatrogasna zajednica, osnovana Zakonom o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 58/93. i 87/96.), nastavlja s radom u ustrojstvu i na način predviđen ovim Zakonom te promiče interese vatrogastva na teritoriju Republike Hrvatske i predstavlja hrvatsko vatrogastvo u međunarodnim vatrogasnim organizacijama.

Hrvatska vatrogasna zajednica ima predsjednika i načelnika.

Predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice predstavlja Hrvatsku vatrogasnu zajednicu u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; skrbi o razvoju i promid?bi vatrogastva na teritoriju Republike Hrvatske, a bira se na način propisan općim aktom Hrvatske vatrogasne zajednice.

Načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice skrbi o organiziranosti, osposobljenosti i opremljenosti dobrovoljnog vatrogastva na teritoriju Republike Hrvatske, a bira ga nadle?no tijelo Hrvatske vatrogasne zajednice, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova.

Nadle?no tijelo Hrvatske vatrogasne zajednice u obavljanju vatrogasnih intervencija imaju javne ovlasti propisane člankom 34.#clanak34 stavak 1. ovoga Zakona.

Članak 19.

Ustroj vatrogasnih zajednica i dobrovoljnih vatrogasnih dru?tava uređuje se njihovim općim aktom, sukladno odredbama ovoga Zakona i zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje udruga.

III. NACIONALNI ODBOR ZA PREVENTIVNU ZA?TITU I GA?ENJE PO?ARA

Članak 20.

Nacionalni odbor za preventivnu za?titu i ga?enje po?ara, osnovan Zakonom o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 58/93. i 87/96.), nastavlja s radom u ustrojstvu i na način predviđen ovim Zakonom te prati stanje za?tite od po?ara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, skrbi o unapređenju za?tite od po?ara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske.

Nacionalni odbor za preventivnu za?titu i ga?enje po?ara donosi Poslovnik kojim se uređuje način rada i ostala pitanja od interesa za njegovo djelovanje.

Nacionalni odbor za preventivnu za?titu i ga?enje po?ara pored navedenog u stavku 1. ovoga članka ostvaruje suradnju s Međunarodnim tehničkim odborom za preventivnu za?titu i ga?enje po?ara (CTIF).

Nacionalni odbor za preventivnu za?titu i ga?enje po?ara ima devet članova, od kojih su četiri predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, tri predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, a dva predstavnici Ministarstva obrane.

IV. VATROGASCI

Članak 21.

Poslove profesionalnog vatrogasca mo?e obavljati osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava i sljedeće uvjete:

- da ima srednju ?kolsku spremu vatrogasnog smjera, odnosno srednju ?kolsku spremu tehničkog smjera, pod uvjetom da u roku od godinu dana od dana prijma u radni odnos zavr?i prekvalifikaciju, ?to dokazuje svjedod?bom odgovarajuće ?kolske ustanove,

- da je tjelesno i du?evno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti ?to dokazuje potvrdom ovla?tene zdravstvene ustanove,

- da nije ka?njavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv slu?bene du?nosti.

Vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima, u smislu ovoga Zakona, je glavni vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik i pomoćnici, zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice i zapovjednik vatrogasne postrojbe te ostali zapovjednici unutarnjim ustrojem određeni da samostalno vode vatrogasnu intervenciju prilikom koje koriste javne ovlasti utvrđene člankom 34.#clanak34 ovoga Zakona.

Zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice i zapovjednik vatrogasne postrojbe koji profesionalno obavlja ove poslove mora biti in?enjer za?tite od po?ara ili treba imati najmanje vi?u ?kolsku spremu tehničkog smjera dok ostali zapovjednici koji profesionalno obavljaju ove poslove a po unutarnjem ustroju su određeni da samostalno vode vatrogasnu intervenciju moraju ispunjavati uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice i zapovjednik vatrogasne postrojbe koji dobrovoljno obavlja ove poslove kao i ostali zapovjednici koji su po unutarnjem ustroju određeni da samostalno vode vatrogasnu intervenciju, a ove poslove obavljaju dobrovoljno, moraju ispunjavati uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Osobe iz stavka 2. ovoga članka moraju imati polo?en stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija ili ga polo?iti u roku od jedne godine od raspoređivanja na te poslove. Provjera znanja mora se obnoviti svake pete godine od dana polaganja stručnog ispita, prema programu za polaganje stručnog ispita.

Članak 22.

Poslove dobrovoljnog vatrogasca u vatrogasnim postrojbama mo?e obavljati osoba koja posjeduje propisanu tjelesnu i du?evnu sposobnost i koja je osposobljena za obavljanje tih poslova.

Članak 23.

Ministar unutarnjih poslova propisat će mjerila za utvrđivanje tjelesne i du?evne sposobnosti za obavljanje poslova profesionalnog i dobrovoljnog vatrogasca te rokove i način obavljanja provjere tih sposobnosti, uz prethodno pribavljeno mi?ljenje Hrvatske vatrogasne zajednice.

Ministar zdravstva rje?enjem će odrediti zdravstvene ustanove koje će obavljati poslove iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 24.

Ministarstvo unutarnjih poslova vatrogascima iz članka 21.#clanak21 stavka 2. ovoga Zakona izdaje iskaznicu koja se obvezno nosi na vatrogasnim intervencijama.

Ministar unutarnjih poslova propisat će predlo?ak i način izdavanja iskaznice iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 25.

Profesionalnim vatrogascima sta? osiguranja računa se u uvećanom trajanju od 15 mjeseci za 12 mjeseci stvarno provedenim na tim poslovima.

Dobrovoljni vatrogasac kada obavlja iste poslove i pod istim uvjetima kao profesionalni vatrogasac du?e od mjesec dana ima pravo na uvećani sta? osiguranja u trajanju od 15 mjeseci za 12 mjeseci stvarno provedenim na istim poslovima.

Članak 26.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće od općine, grada ili Grada Zagreba na čijem području je obavljena vatrogasna intervencija.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji poslije radnog vremena, tijekom noći dulje od 4 sata, imaju pravo na neradne sate u dvostrukom trajanju od vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu plaće za to vrijeme od općine, grada ili Grada Zagreba na čijem je području obavljena vatrogasna intervencija.

Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnim intervencijama, imaju pravo na naknadu od općine, grada ili Grada Zagreba na čijem je području obavljena vatrogasna intervencija.

Visinu naknade iz stavka 3. ovoga članka, koja ne mo?e biti manja od naknade za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca na području jedinice lokalne samouprave, određuje poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba.

Članak 27.

Dobrovoljni vatrogasci ostvaruju određena prava iz radnog odnosa kod obrtnika ili u pravnoj osobi kod koje su u radnom odnosu.

Prava iz stavka 1. ovoga članka (povećana plaća, veći broj dana godi?njeg odmora i sl.) ostvaruju se na temelju zakona, kolektivnog ugovora i općeg akta pravne osobe ili obrtnika kod kojeg su u radnom odnosu.

Članak 28.

Vatrogasac, koji u obavljanju ili povodom obavljanja vatrogasne djelatnosti izgubi ?ivot, sahranit će se na teret sredstava općine, grada, ?upanije i Grada Zagreba na čijem području je izgubio ?ivot.

Vatrogasnom djelatno?ću, u smislu stavka 1. ovoga članka, razumijeva se i osposobljavanje vatrogasaca te njihovo sudjelovanje u vje?bama, natjecanjima i sl.

V. VATROGASNI ZAPOVJEDNICI

Članak 29.

Javnom vatrogasnom postrojbom, postrojbom dobrovoljnoga vatrogasnog dru?tva, profesionalnom vatrogasnom postrojbom u gospodarstvu i postrojbom dobrovoljnoga vatrogasnog dru?tva u gospodarstvu zapovijeda zapovjednik.

Zapovjednik iz stavka 1. ovoga članka ima zamjenika.

Zapovjednik intervencijske vatrogasne postrojbe i njegov zamjenik po du?nosti su glavni vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik.

Članak 30.

Zapovjednika javne vatrogasne postrojbe i njegova zamjenika imenuje poglavarstvo općine, grada i Grada Zagreba.

Zapovjednika postrojbe dobrovoljnoga vatrogasnog dru?tva imenuje nadle?no tijelo vatrogasnog dru?tva a potvrđuje ga poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba.

Zapovjednika profesionalne postrojbe u gospodarstvu i njegova zamjenika imenuje osnivač.

Zapovjednika postrojbe dobrovoljnoga vatrogasnog dru?tva u gospodarstvu imenuje nadle?no tijelo tog dru?tva a potvrđuje osnivač.

Zapovjednici iz stavka 1. i 2. ovoga članka, a pod uvjetima iz članka 2.#clanak2 stavka 4. ovoga Zakona i zapovjednici iz stavka 3. i 4. ovoga članka, odgovorni su zapovjedniku vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice općine, grada, odnosno područja te poglavarstvu općine, grada i Grada Zagreba odnosno osnivaču za intervencijsku spremnost vatrogasne postrojbe kojom zapovijedaju.

U slučajevima iz stavka 2. i 4. ovoga članka kada nije potvrđen zapovjednik vatrogasne postrojbe, nadle?no tijelo dobrovoljnoga vatrogasnog dru?tva ponovo imenuje zapovjednika i predla?e poglavarstvu općine, grada i Grada Zagreba, odnosno osnivaču da potvrde imenovanje.

Ako se tri puta ne potvrdi imenovani zapovjednik od strane dobrovoljnoga vatrogasnog dru?tva, poglavarstvo općine, grada i Grada Zagreba, odnosno osnivač, imenuju ga privremeno do potvrđivanja zapovjednika vatrogasne postrojbe.

Članak 31.

Glavni vatrogasni zapovjednik odgovoran je za stanje organiziranosti, osposobljenosti i intervencijsku spremnost vatrogastva na teritoriju Republike Hrvatske, izravno zapovijeda intervencijskim vatrogasnim postrojbama, vodi vatrogasne intervencije na području dviju ili vi?e ?upanija te intervencije u kojima sudjeluju zračne snage za ga?enje po?ara.

Glavni vatrogasni zapovjednik ima zamjenika i vi?e pomoćnika.

Jedan od pomoćnika je načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice, jedan časnik oru?anih snaga Republike Hrvatske kojeg odredi ministar obrane, dok broj ostalih pomoćnika glavnoga vatrogasnog zapovjednika i njihov djelokrug djelovanja svojom odlukom utvrđuje ministar unutarnjih poslova.

Glavni vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik, zaposlenici su Ministarstva unutarnjih poslova.

Glavni vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik po du?nosti su članovi Zapovjedni?tva civilne za?tite Republike Hrvatske.

Članak 32.

Načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice uposlenik je Hrvatske vatrogasne zajednice.

Zapovjednici vatrogasnih postrojbi vatrogasnih zajednica ?upanija i Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: ?upanijski vatrogasni zapovjednik) zaposlenici su tih vatrogasnih zajednica.

?upanijski vatrogasni zapovjednik odgovoran je glavnom vatrogasnom zapovjedniku za organiziranost, osposobljenost i intervencijsku spremnost vatrogastva na području ?upanije i Grada Zagreba.

Zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice općine, grada i područja odgovoran je ?upanijskom vatrogasnom zapovjedniku za organiziranost, osposobljenost i intervencijsku spremnost vatrogastva na svom području.

VI. VATROGASNE INTERVENCIJE

Članak 33.

Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog po?ara, eksplozije, nesreće ili druge opasne situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva započela s intervencijom.

Kada je na mjesto događaja prva iza?la vatrogasna postrojba dobrovoljnoga vatrogasnog dru?tva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska javne vatrogasne postrojbe kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.

Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspolo?ivim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspje?no obaviti intervenciju, o događaju odmah izvje?ćuje nadređenoga vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.

Kada događaj prelazi granice općine ili grada zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice područja ako isti postoji ili ?upanijski vatrogasni zapovjednik.

Glavni vatrogasni zapovjednik mo?e preuzeti zapovijedanje svakom vatrogasnom intervencijom na teritoriju Republike Hrvatske ili odrediti zamjenika ili pomoćnika sukladno svojoj prosudbi o učinkovitosti takvog određenja.

Vatrogasnom intervencijom kod pravne osobe koja ima profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu, osnovanu sukladno ovom Zakonu, zapovijeda zapovjednik te vatrogasne postrojbe.

Vatrogasna intervencija na vojnim objektima obavlja se na zahtjev i uz prisustvo ovla?tene osobe oru?anih snaga Republike Hrvatske.

Članak 34.

Vatrogasna postrojba u obavljanju vatrogasne intervencije ima sljedeće javne ovlasti:

1. ulaziti u dom bez privole stanara, ako se otklanja izravna ozbiljna opasnost za ?ivot i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega,

2. zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta intervencije do dolaska policije,

3. pozvati policiju glede osiguranja mjesta događaja te poduzimati druge potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja ?tetnih posljedica,

4. izmjestiti osobe i ukloniti stvari iz susjednih građevina koje su ugro?ene nastalim događajem,

5. prekinuti dovod električne energije i plina,

6. djelomično ili potpuno ograničiti dovod vode potro?ačima u zoni pojave po?ara ili čitavom naselju, radi osiguranja potrebne količine vode za ga?enje po?ara,

7. koristiti vodu iz svih izvora, bez obzira kome pripadaju, bez plaćanja naknade,

8. djelomičnog ili potpunog ru?enja građevina preko koje bi se po?ar mogao ?iriti, ako se ?irenje po?ara ne mo?e spriječiti na drugi način,

9. poslu?iti se tuđim prometnim sredstvima radi prijevoza osoba stradalih u događaju u najbli?u zdravstvenu ustanovu, ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja.

Zapovjednik vatrogasne intervencije naređuje poduzimanje mjera iz stavka 1. ovoga članka.

Zapovjednik vatrogasne intervencije mo?e iznimno odobriti ili narediti punoljetnoj osobi da obavlja pojedine pomoćne i manje slo?ene poslove tijekom vatrogasne intervencije, ako je to prijeko potrebno radi uspje?nosti intervencije.

Članak 35.

Zapovjednik vatrogasne intervencije odgovoran je za uspje?no vođenje intervencije i čuvanje po?ari?ta od ponovnog aktiviranja te je du?an sačuvati tragove i predmete koji mogu poslu?iti za utvrđivanje uzroka događaja.

Članak 36.

Glavni vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik mo?e narediti svakoj vatrogasnoj postrojbi da sudjeluje u vatrogasnoj intervenciji na teritoriju Republike Hrvatske s određenim brojem vatrogasaca i tehničkom opremom, te zatra?iti pomoć oru?anih snaga Republike Hrvatske.

?upanijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik mo?e narediti svakoj vatrogasnoj postrojbi s područja ?upanije da sudjeluje u vatrogasnoj intervenciji na području za koje je nadle?an, s određenim brojem vatrogasaca i tehničkom opremom.

Članak 37.

U slučaju nastanka događaja koji nije poprimio obilje?ja prirodne nepogode, a koji zahtijeva anga?iranje većeg broja osoba i opreme, gradonačelnik, odnosno načelnik općine na čijem području je nastao događaj ili osoba koju on za to ovlasti, na zahtjev ?upanijskoga vatrogasnog zapovjednika ili njegovog zamjenika, mo?e:

1. narediti sudjelovanje svih sposobnih osoba s područja Grada Zagreba, grada, odnosno općine starijih od 18 godina u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spa?avanju ljudi i imovine ugro?enih nastalim događajem,

2. narediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i za spa?avanje ljudi i imovine ugro?enih nastalim događajem.

U slučaju iz točke 2. stavka 1. ovoga članka nastale tro?kove i ?tetu snosi općina, grad ili Grad Zagreb čiji je načelnik općine, odnosno gradonačelnik naredio stavljanje na raspolaganje alata, prijevoznih, tehničkih i drugih sredstava.

U slučaju nastanka događaja koji zahtijeva sudjelovanje snaga s područja dvije ili vi?e ?upanija, a nije poprimio obilje?ja prirodne nepogode, vatrogasnu intervenciju vodi glavni vatrogasni zapovjednik.

U slučaju nastanka događaja koji poprimi obilje?je prirodne nepogode, ?upanijski vatrogasni zapovjednik o tome će obavijestiti ?upana.

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka kada ?upan aktivira sto?er civilne za?tite, upravljanje intervencijom spa?avanja ljudi i imovine ugro?enih nastalim događajem preuzima sto?er u radu kojega sudjeluje ?upanijski vatrogasni zapovjednik.

Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane potpisuju sporazum kojim pobli?e određuju svoje obveze glede provedbe Plana iz članka 13.#clanak13 stavka 2. ovoga Zakona u kom će, pored ostalog, urediti sudjelovanje postrojbi oru?anih snaga Republike Hrvatske na ga?enju velikih po?ara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske, način upravljanja vođenja postrojbi te druga pitanja u svezi s provedbom Plana.

Članak 38.

Pravne osobe vatrogasnih postrojbi koje su sudjelovale u intervenciji i spa?avanju ljudi i imovine ugro?enih nastalim događajem izvan svog područja djelovanja, imaju pravo na naknadu materijalnih tro?kova i ?tete koje su pri tome imale.

Tro?kove i naknadu ?tete iz stavka 1. ovoga članka podmiruje Grad Zagreb, grad ili općina na čijem području je obavljena intervencija.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, dio tro?kova iz stavka 1. ovoga članka mo?e se nadoknaditi iz sredstava dr?avnog proračuna.

Odluku o naknadi tro?kova i ?tete iz stavka 3. ovoga članka donijet će Vlada Republike Hrvatske.

Članak 39.

Tro?kovi vatrogasne intervencije naplaćuju se od pravne i fizičke osobe koja je svojom krivnjom prouzročila događaj, na temelju pravomoćne sudske presude.

Za spa?avanje ljudi iz neposredne ?ivotne opasnosti ne mo?e se tra?iti naknada nastalih tro?kova.

Za svaki drugi rad vatrogasne postrojbe tro?kovi se nadoknađuju prema posebnoj odluci koju donosi poglavarstvo općine, grada odnosno Grada Zagreba.

VII. NADZOR

Članak 40.

Upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega te radom vatrogasnih postrojbi u provedbi javnih ovlasti obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.

Stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi provodi glavni vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik i pomoćnici u svom djelokrugu rada.

Stručni nadzor nad radom javnih vatrogasnih postrojbi i postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih dru?tava provode i zapovjednici vatrogasnih zajednica.

VIII. ?KOLOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVR?AVANJE

Članak 41.

?kolovanje vatrogasaca mo?e se obavljati u obrazovnim ustanovama koje ispunjavaju tehničke i kadrovske uvjete propisane zakonom i drugim propisima.

Ovla?tenje za ?kolovanje vatrogasaca daje Ministarstvo prosvjete i ?porta uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, te uz mi?ljenje Hrvatske vatrogasne zajednice.

Ministar unutarnjih poslova propisuje tehničke uvjete koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede ?kolovanja vatrogasaca.

Članak 42.

Ustanove iz članka 41.#clanak41 ovoga Zakona, te vatrogasne organizacije koje za to ovlasti ministar unutarnjih poslova mogu se baviti osposobljavanjem i usavr?avanjem vatrogasnih kadrova.

Vatrogasne organizacije prema ovom Zakonu su vatrogasne zajednice, dobrovoljna vatrogasna dru?tva, javne vatrogasne postrojbe i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu.

Programe osposobljavanja i usavr?avanja vatrogasnih kadrova donosi Ministarstvo unutarnjih poslova, uz prethodno pribavljeno mi?ljenje Hrvatske vatrogasne zajednice.

Popis ustanova i pravnih osoba iz članka 41.#clanak41 ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IX. FINANCIRANJE

Članak 43.

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunu općine, grada ili Grada Zagreba.

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih dru?tava te vatrogasnih zajednica osiguravaju se u proračunu općine, grada i Grada Zagreba čije područje pokrivaju.

Sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica ?upanija i Grada Zagreba osiguravaju se u proračunima ?upanija, odnosno Grada Zagreba.

Sredstva za tro?kove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu ?upanijskoga vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u proračunu ?upanije.

Sredstva za financiranje intervencijskih vatrogasnih postrojbi osiguravaju se u dr?avnom proračunu.

Sredstva za tro?kove utvrđene sporazumom iz članka 37.#clanak37 stavka 6. ovoga Zakona osiguravaju se u dr?avnom proračunu.

Sredstva za tro?kove intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu glavnoga vatrogasnog zapovjednika osiguravaju se u dr?avnom proračunu.

Sredstva za financiranje djelatnosti Hrvatske vatrogasne zajednice osiguravaju se u dr?avnom proračunu.

Sredstva za financiranje djelatnosti Nacionalnog odbora za preventivnu za?titu i ga?enje po?ara osiguravaju se u dr?avnom proračunu, sukladno utvrđenom planu rada.

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu osigurava osnivač, sukladno planu za?tite od po?ara i svojim općim aktima.

Članak 44.

Predstavničko tijelo općine, grada i Grada Zagreba mo?e za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih dru?tava donijeti odluku o uvođenju ili povećanju komunalne naknade glede financiranja vatrogastva.

Visinu komunalne naknade treba uskladiti sa zahtjevima iz Plana za?tite od po?ara jedinice lokalne samouprave.

Članak 45.

Sredstva iz članka 43.#clanak43 stavka 2. i 3. ovoga Zakona osiguravaju općine, gradovi i ?upanije iz izvornih prihoda proračuna, a najmanje, prema sljedećim mjerilima:

1. općina, grad ili ?upanija s proračunom do 5.000.000,00 kuna izdvaja 5% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 1.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1% do 25.000.000,00 kuna ukupne vrijednosti proračuna,

2. općina, grad ili ?upanija s proračunom od 25.000.000,00 kuna izdvaja 3% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 2.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1%, do 45.000.000,00 kuna ukupne vrijednosti proračuna,

3. općina, grad i ?upanija s proračunom od 45.000.000,00 kuna izdvaja 2% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračunskih sredstava za 10.000.000,00 kuna izdvajanje se smanjuje za 0,1%, s time da smanjenje ne mo?e biti manje od 1% ukupnih proračunskih sredstava, općina, grada ili ?upanije, a Grad Zagreb izdvaja 0,35% iz proračuna Grada Zagreba.

Prema mjerilima utvrđenim stavkom 1. ovoga članka, općine, gradovi i ?upanije uplaćuju sredstva na račun vatrogasnih zajednica ili dobrovoljnih vatrogasnih dru?tava gdje nema vatrogasne zajednice.

Grad Zagreb uplaćuje sredstva na račun Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, sukladno procjeni ugro?enosti i planu za?tite od po?ara Grada Zagreba.

Predstavničko tijelo općine, grada i Grada Zagreba mo?e odlukom povećati iznos sredstava, utvrđen prema mjerilima iz stavka 1. ovoga članka (sukladno procjeni i planu za?tite od po?ara), ukoliko to zahtijevaju specifične potrebe za?tite od po?ara njihova područja.

Subjekti iz članka 43. stavka 2. i 3. du?ni su dati na potvrdu svoje godi?nje financijske proračune i izvje?ća nadle?nim tijelima jedinice lokalne samouprave i tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave.

Članak 46.

Dru?tva za osiguranje izdvajaju sredstva u visini 5% od premije osiguranja od po?ara koja se uplaćuju u iznosu od 30% na poseban račun Hrvatske vatrogasne zajednice, u iznosu od 30% na poseban račun vatrogasnih zajednica ?upanija i Vatrogasne zajednice grada Zagreba na području kojih se nalazi osigurana imovina te 40% na račun vatrogasne zajednice jedinice lokalne samouprave, odnosno područne vatrogasne zajednice na području na kojem se nalazi osigurana imovina.

Dru?tva za osiguranje uplaćuju 1% sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja od osiguranja u odgovornosti u cestovnom, riječnom, pomorskom, zračnom i ?eljezničkom prometu na području na kojem se nalazi osigurana imovina i to tako da se 30% od tih sredstava uplaćuje na poseban račun Hrvatske vatrogasne zajednice, 30% uplaćuje na poseban račun vatrogasnih zajednica ?upanija i Vatrogasne zajednice grada Zagreba na području kojih se nalazi osigurana imovina te 40% na račun vatrogasne zajednica jedinice lokalne samouprave, odnosno područne vatrogasne zajednice na području na kojem se nalazi osigurana imovina.

Sredstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdvojeno se vode, a mogu se koristiti samo za nabavu opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, osposobljavanje vatrogasaca te pomaganje vatrogastva na područjima od posebne dr?avne skrbi, prema mjerilima koja utvrdi nadle?no tijelo Hrvatske vatrogasne zajednice.

Pravne osobe koje za osiguranje od po?ara svoje imovine osnivaju vlastite osiguravajuće fondove, uplaćuju iz tih fondova sredstva u visini i na način utvrđen stavkom 1. ovoga članka.

Dru?tva za osiguranje pravnim osobama koje imaju profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu i dobrovoljno vatrogasno dru?tvo u gospodarstvu utvrđenu zakonom umanjuju obračunati iznos premije osiguranja od po?ara za 30% iznosa utvrđenog u stavku 1. ovoga članka samo za imovinu koju njihove postrojbe osiguravaju sukladno planu za?tite od po?ara.

Članak 47.

Javno poduzeće za gospodarenje ?umama i ?umskim zemlji?tem u Republici Hrvatskoj du?no je izdvajati 5% od ukupnih sredstava koja su prikupljena od naknade za kori?tenje općekorisnih funkcija ?uma, a uplaćuju ih vatrogasnim zajednicama jedinice lokalne samouprave s područja kra?a sukladno povr?inama pod ?umom i ?umskim zemlji?tem.

Članak 48.

Sredstva koja javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna dru?tva i vatrogasne zajednice ostvare vlastitom djelatno?ću, sukladno zakonu, mogu se koristiti samo za materijalne tro?kove, investicijsku izgradnju i nabavu opreme i sredstava za vatrogasnu intervenciju.

Vatrogasnim postrojbama iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti se vraća porez na dodanu vrijednost po računima plaćenim za nabavku opreme, materijala i usluga za obavljanje njihove djelatnosti i to najkasnije do 30. svibnja tekuće godine za plaćene račune u protekloj godini na teret dr?avnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 49.

Općina, grad i Grad Zagreb koji imaju javnu vatrogasnu postrojbu, dobrovoljna vatrogasna dru?tva, vatrogasne zajednice te pravne osobe koje imaju profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i dobrovoljna vatrogasna dru?tva u gospodarstvu, oslobođena su plaćanja pristojbi na kupljena ili darovana vatrogasna vozila, vatrogasnu opremu i sredstva za ga?enje te zamjenske dijelove.

Dobrovoljna vatrogasna dru?tva i vatrogasne zajednice kod plaćanja komunalnih usluga utvrđenih Zakonom o komunalnom gospodarstvu snose tro?kove kao domaćinstva te raspola?u samostalno deviznim sredstvima koje ostvare prilozima pravnih i fizičkih osoba.

Članak 50.

Sredstva za financiranje nabavke opreme i sredstava za ga?enje po?ara dobrovoljnih vatrogasnih dru?tava osiguravaju se u dr?avnom proračunu sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera za?tite od po?ara od interesa za Republiku Hrvatsku koji Vlada Republike Hrvatske donosi na temelju Zakona o za?titi od po?ara te Planu intervencija kod velikih po?ara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske sukladno članku 13.#clanak13 ovoga Zakona.

Članak 51.

Financijska sredstva za ?kolovanje, usavr?avanje i osposoblajvanje vatrogasaca te specifične potrebe ?kolovanja vatrogasaca (za?titna odjeća i obuća, ostala sredstva osobne za?tite, internatski smje?taj, prehrana i slično) osiguravaju se, na temelju planiranih programa, u dr?avnom proračunu, sukladno posebnim propisima.

Financijska sredstva za usavr?avanje i osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca osiguravaju se, na temelju programa koje donosi nadle?no tijelo Hrvatske vatrogasne zajednice u suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova, u dr?avnom proračunu, proračunu ?upanije, Grada Zagreba, grada i općine.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 52.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekr?aj pravna osoba:

1. ako vatrogasna postrojba bez opravdanih razloga na zapovijed nadle?nog vatrogasnog zapovjednika ne sudjeluje u vatrogasnoj intervenciji izvan svoga područja djelovanja (članak 4. stavak 2. i članak 36.),

2. ako započne obavljati vatrogasnu djelatnost a nema u svom sastavu vatrogasnu postrojbu s propisanim brojem dobrovoljnih vatrogasaca te opremu i sredstva ili nije pribavila suglasnost nadle?ne vatrogasne zajednice, odnosno djeluje kao sredi?nje dru?tvo a ne udovoljava propisanim uvjetima (članak 9. stavak 1. i 2.),

3. ako obavlja druge gospodarske i dru?tvene djelatnosti kojima umanjuje intervencijsku spremnost vlastite vatrogasne postrojbe (članak 12.),

4. ako osnuje profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu bez suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova (članak 14. stavak 1.),

5. ako poslove profesionalnog vatrogasca ili poslove vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima obavlja osoba koja za to nema propisane uvjete (članak 21.),

6. ako poslove dobrovoljnog vatrogasca obavlja osoba koja ne posjeduje propisanu tjelesnu i du?evnu sposobnost te koja nije osposobljena za obavljanje tih poslova (članak 22.),

7. ako ne stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i za spa?avanje ljudi i imovine ugro?enih nastalim događajem (članak 37. stavak 1. točka 2.),

8. ako obavlja ?kolovanje vatrogasaca bez ovla?tenja i programa (članak 41.) te obavlja osposobljavanje i usavr?avanje vatrogasaca bez ovlasti ministra unutarnjih poslova (članak 42. stavak 1.),

9. ako dru?tvo za osiguranje odnosno pravne osobe koje imaju vlastite osiguravajuće fondove ne uplate propisani dio premije osiguranja u utvrđenom iznosu na račun Hrvatske vatrogasne zajednice i vatrogasnih zajednica ?upanije odnosno grada, općine ili na području kojih se nalazi osigurana imovina odnosno prometno sredstvo (članak 46.),

10. ako javno poduzeće za gospodarenje ?umama i ?umskim zemlji?tem u Republici Hrvatskoj ne uplati propisani dio od naknade za kori?tenje općekorisnih funkcija ?uma u utvrđenom iznosu na račun vatrogasnih zajednica ?upanija s područja kra?a (članak 47.),

11. ako nenamjenski koriste uplaćena sredstva od osiguravajućih dru?tava ili pravnih osoba koja imaju vlastite osiguravajuće fondove (članak 46. stavak 3.) odnosno sredstva ostvarena vlastitom djelatno?ću (članak 48.).

Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 53.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekr?aj fizička osoba:

1. ako kao odgovorna osoba u poglavarstvu općine, grada, ?upanije ili Grada Zagreba ne skrbi o potrebama i interesima građana na svom području glede organizacije i djelovanja učinkovite vatrogasne slu?be, odnosno da na području općine i grada djeluje najmanje jedna javna vatrogasna postrojba ili dobrovoljno vatrogasno dru?tvo (članak 3.),

2. ako kao odgovorna osoba u poglavarstvu općine, grada ili Grada Zagreba ne poduzme radnje da se donese odluka o osnivanju javne vatrogasne postrojbe ako ista proizlazi iz plana za?tite od po?ara svoje jedinice lokalne samouprave (članak 8. stavak 1.),

3. ako kao gradonačelnik ili načelnik ne poduzme mjere za osnivanje i opremanje potrebnog broja javnih vatrogasnih postrojbi ili dobrovoljnih vatrogasnih dru?tava (članak 10. stavak 2.),

4. ako kao gradonačelnik ili načelnik ne osigura naknadu plaće ili isplatu naknade dobrovoljnom vatrogascu za vrijeme provedeno na vatrogasnoj intervenciji (članak 26.),

5. ako kao ?upanijski vatrogasni zapovjednik odnosno zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice općine, grada ili područja ne uspostavi učinkovitu organizaciju, osposobljenost i intervencijsku spremnost vatrogastva na području općine, grada, ?upanije i Grada Zagreba (članak 32.),

6. ako kao zapovjednik vatrogasne intervencije ne sačuva tragove koji mogu poslu?iti za utvrđivanje uzroka događaja ili ne osigura čuvanje po?ari?ta te dođe do ponovnog aktiviranja po?ara (članak 35.),

7. ako ne postupi po zahtjevu zapovjednika vatrogasne intervencije (članak 34. stavak 3.), ili bez opravdanih razloga ne sudjeluje u obavljanju intervencije i spa?avanju ljudi i imovine ugro?enih nastalim događajem po naredbi načelnika odnosno gradonačelnika (članak 37. stavak 1. točka 1.),

8. ako ne stave na raspolaganje alat, prijevozna, tehnička i druga sredstva za potrebe intervencije i za spa?avanje ljudi i imovine ugro?enih nastalim događajem (članak 37. stavak 1. točka 2.),

9. ako kao gradonačelnik odnosno načelnik jedinice lokalne samouprave na čijem području je obavljena intervencija ne osigura naknadu materijalnih tro?kova i ?tete vatrogasnim postrojbama koje imaju pravo na naknadu (članak 38.),

10. ako kao načelnik općine odnosno gradonačelnik grada i ?upan ?upanije ili Grada Zagreba ne osigura propisani iznos financijskih sredstava te ista ne uplati na račun vatrogasnih zajednica ili dobrovoljnih vatrogasnih dru?tava (članak 45.).

XI. OVLASTI ZA DONO?ENJE PROVEDBENIH PROPISA

Članak 54.

Ministar unutarnjih poslova, po prethodno pribavljenom mi?ljenju Hrvatske vatrogasne zajednice:

1. propisuje uvjete radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca,

2. propisuje mjerila za ustroj, način djelovanja, potrebnu opremu i sredstva za rad javnih vatrogasnih postrojbi,

3. utvrđuje osnove organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske,

4. propisuje program i način polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima,

5. propisuje način i program osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca,

6. propisuje minimum tehničke opreme i sredstva koje moraju posjedovati vatrogasne postrojbe, sukladno planu za?tite od po?ara,

7. propisuje međusobne odnose vatrogasnih postrojbi i njihovih pripadnika u vatrogasnim intervencijama,

8. donosi program i način provođenja teoretske nastave i praktičnih vje?bi u vatrogasnim postrojbama,

9. donosi program i utvrđuje način osposobljavanja građana za provedbu preventivnih mjera za?tite od po?ara, za ga?enje po?ara i spa?avanje ljudi i imovine ugro?enih po?arom,

10. propisuje tehničke zahtjeve za za?titnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije,

11. propisuje jedinstven oblik i kroj odore pripadnika vatrogasnih postrojbi te oznake zvanja,

12. propisuje ustroj, opremanje, osposobljavanje, način pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadu tro?kova nastalih njihovim djelovanjem.

Ministarstvo unutarnjih poslova, u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom:

1. organizira i prati stručno osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi,

2. obavlja i druge poslove u svezi s razvojem vatrogastva.

Ministar obrane donijet će provedbene propise o broju i sastavu postrojbi oru?anih snaga Republike Hrvatske, tehničkoj opremi i sredstvima koje moraju posjedovati navedene postrojbe i pojedinci za sudjelovanje u ga?enju velikih po?ara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske, te organizaciji i stručnom osposobljavanju pripadnika tih postrojbi.

Članak 55.

Ministar unutarnjih poslova, u okviru ovlasti utvrđenih ovim Zakonom, mo?e provedbenim propisima koje donosi određivati prekr?aje i propisivati kazne za te prekr?aje.

Ministar unutarnjih poslova će propise iz stavka 1. ovoga članka donijeti u roku od ?est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

XII. PRIJELAZNE I ZAVR?NE ODREDBE

Članak 56.

Danom početka primjene ovoga Zakona vatrogasne postrojbe - postaje i ispostave Ministarstva unutarnjih poslova nastavljaju s radom kao javne vatrogasne postrojbe općine, grada i Grada Zagreba u kojima su sjedi?ta tih postrojbi - postaja i ispostava.

Poslove i zaposlenike vatrogasnih postrojbi - postaja i ispostava Ministarstva unutarnjih poslova iz stavka 1. ovoga članka, koji su na dan primjene ovog Zakona zatečeni na poslovima u tim vatrogasnim postrojbama - postajama i ispostavama, preuzimaju općine, gradovi i Grad Zagreb u kojima su sjedi?ta tih postrojbi - postaja i ispostava.

Broj zaposlenika iz stavka 2. ovoga članka općina, grad i Grad Zagreb ne mo?e smanjiti ako nije napravila procjenu ugro?enosti i plan za?tite od po?ara za svoje područje, kojim je utvrđen ustroj vatrogastva.

Nakon izrade procjene ugro?enosti i dono?enja plana za?tite od po?ara te rasporeda zaposlenika iz stavka 2. ovoga članka, eventualni vi?ak vatrogasaca zaposlit će se na radnim mjestima profesionalnih vatrogasaca u vatrogasnim postrojbama s područja ?upanije, sukladno planu za?tite od po?ara ?upanije.

Profesionalni vatrogasci koji se ne zaposle temeljem stavka 4. ovoga članka rije?it će se prema mjerilima i na način utvrđen Zakonom o dr?avnim slu?benicima i namje?tenicima i o plaćama nositelja pravosudnih du?nosti (»Narodne novine«, br. 74/94, 86/94, 7/95).

Dobrovoljna vatrogasna dru?tva i vatrogasna zajednica, osnovane sukladno Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 58/93. i 87/96), nastavljaju s radom u ustrojstvu i na način predviđen tim zakonom do usklađivanja s ovim Zakonom.

Vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima utvrđenim ovim Zakonom koji na dan njegove primjene nemaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu istim Zakonom, mogu nastaviti obavljati ove poslove pod uvjetom da u roku od 4 godine steknu odgovarajuću spremu.

Nadzor nad provedbom odredbi stavka 3. i 4. ovoga članka provodit će Ministarstvo unutarnjih poslova uz suradnju s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom.

Članak 57.

Danom početka primjene ovoga Zakona građevine i dijelovi građevine s odgovarajućim suvlasničkim dijelom zemlji?ta na kojem su izgrađeni te oprema i sredstva, koja su u vlasni?tvu Republike Hrvatske, a koristile su ih vatrogasne postrojbe - postaje i ispostave Ministarstva unutarnjih poslova, prenose se bez naknade u vlasni?tvo općina, gradova i Grada Zagreba na području kojih imaju sjedi?te.

Dijelove građevina iz stavka 1. ovoga članka koje je Ministarstvo unutarnjih poslova koristilo i za druge namjene nastavlja koristiti bez naknade uz pokriće tro?kova uporabe.

Članak 58.

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika javnih vatrogasnih postrojbi - postaje i ispostave Ministarstva unutarnjih poslova, osiguravaju se na postojeći način u dr?avnom proračunu do 31. prosinca 2004. godine, s time da se ukupan iznos sredstava postupno smanjuje i to:

- u 2002. godini - za 25%

- u 2003. godini - za 50%

- u 2004. godini - za 75%.

Članak 59.

Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna dru?tva i vatrogasne zajednice du?ne su uskladiti svoje ustrojstvo i način rada s odredbama ovoga Zakona u roku od ?est mjeseci od dana početka njegove primjene.

Članak 60.

Na dan početka primjene ovoga Zakona prestaje va?iti Zakon o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 58/93. i 87/96.).

Propisi donijeti radi izvr?avanja Zakona iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi do stupanja na snagu propisa za izvr?avanje ovoga Zakona, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 61.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2000.

Klasa: 214-01/99-03/01
Zagreb, 1. listopada 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
zatvori
Zakon o vatrogastvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !