Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o vatrogastvu – (“Narodne novine”, XX/99, XX/01, XX/03, XX/04-pr.txt, XX/04, XX/09, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
117 24.12.2001 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu

HRVATSKI SABOR

1962

Na temelju članka 88.L78255 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VATROGASTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3970/2
Zagreb, 21. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VATROGASTVU

Članak 1.

U Zakonu o vatrogastvuL78254 (»Narodne novine«, br. 106/99.) u članku 45. stavku 1. riječi: »izvornih prihoda« brišu se, a iza riječi: »proračuna« dodaju se riječi: »umanjenog za prihode od kapitala i dotacije«.

Članak 2.

U članku 47. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ukoliko nije osnovana vatrogasna zajednica jedinice lokalne samouprave, sredstva se uplaćuju županijskoj vatrogasnoj zajednici.«

Članak 3.

U članku 48. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka u cijelosti su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost po računima plaćenim za nabavku opreme, materijala i usluga za obavljanje njihove djelatnosti.«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 214-01/01-01/02
Zagreb, 14. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o vatrogastvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !