Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o vatrogastvu – (“Narodne novine”, XX/99, XX/01, XX/03, XX/04-pr.txt, XX/04, XX/09, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 27.03.2009 Zakon o izmjenama Zakona o vatrogastvu

HRVATSKI SABOR

845

Na temelju članka 88.L439697 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VATROGASTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o vatrogastvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/50

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009)

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O VATROGASTVU

Članak 1.

U Zakonu o vatrogastvuL439696 (»Narodne novine«, br. 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04 – pročišćeni tekst i 174/04.) u članku 3. stavku 1. riječi: »Općinsko odnosno gradsko poglavarstvo Grada Zagreba i županijsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »Općinski načelnik, gradonačelnik, gradonačelnik Grada Zagreba i župan«.

U stavku 4. riječi: »Jedno ili više općinskih, odnosno gradskih poglavarstava te poglavarstvo Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »jedno ili više predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječi: »poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave«.

U stavku 2. riječi: »Poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave«.

Članak 3.

U članku 17. stavku 4. riječi: »poglavarstvo općine, grada, županije i Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba«.

U stavku 5. riječi: »poglavarstvu općine, grada, županije i Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »općinskom načelniku, gradonačelniku, županu i gradonačelniku Grada Zagreba«.

U stavku 6. riječi: »poglavarstvo općine, grada, županije i Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik, župan i gradonačelnik Grada Zagreba«.

Članak 4.

U članku 26. stavku 4. riječi: »poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik ili gradonačelnik Grada Zagreba«.

Članak 5.

U članku 30. stavku 1. riječi: »poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik ili gradonačelnik Grada Zagreba«.

U stavku 2. riječi: »poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik ili gradonačelnik Grada Zagreba«.

U stavku 4. riječi: »poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik ili gradonačelnik Grada Zagreba«.

U stavku 6. riječi: »poglavarstva općine, grada i Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »općinskom načelniku, gradonačelniku i gradonačelniku Grada Zagreba«.

U stavku 7. riječi: »poglavarstvu općine, grada i Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »općinskom načelniku, gradonačelniku i gradonačelniku Grada Zagreba«.

U stavku 8. riječi: »poglavarstvo općine, grada ili Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik ili gradonačelnik Grada Zagreba«.

Članak 6.

U članku 39. stavku 4. riječi: »poglavarstvo općine, grada odnosno Grada Zagreba«, zamjenjuju se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba«.

Članak 7.

U članku 53. stavku 1. točki 1. riječi: »odgovorna osoba u poglavarstvu općine, grada, županije ili Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »odgovorna osoba u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

U točki 2. riječi: »odgovorna osoba u poglavarstvu općine, grada ili Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »odgovorna osoba u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 214-01/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o vatrogastvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !