Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/98 - čl. 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, XX/99 – USRH, XX/00 – USRH, XX/00, XX/01, XX/06, XX/06, XX/08, XX/09, XX/09, XX/12, XX/14, XX/15 - pročišćeni tekst)
označi tražene riječi printaj stranicu
73 21.7.2000 Zakon o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1578

Na temelju članka 89.L69007 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. srpnja 2000.

Broj: 01-081-00-2532/2
Zagreb, 19. srpnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Članak 1.

U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaL69006 (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99. i 22/00) u članku 391. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na pravne poslove koje međusobno sklapaju Republika Hrvatska i jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave, ako je to u interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 941-06/00-01/01
Zagreb, 12. srpnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !