Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/98 - čl. 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, XX/99 – USRH, XX/00 – USRH, XX/00, XX/01, XX/06, XX/06, XX/08, XX/09, XX/09, XX/12, XX/14, XX/15 - pročišćeni tekst)
označi tražene riječi printaj stranicu
114 20.12.2001 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

HRVATSKI SABOR

1883

Na temelju članka 88.L77974 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3881/2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

Članak 1.

U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaL77973 (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00. i 73/00.) u članku 367. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 388. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»U rok za stjecanje dosjelošću nekretnine koje su na dan 8. listopada 1991. bile u društvenom vlasništvu, kao i za stjecanje stvarnih prava na tim nekretninama dosjelošću, ne računa se i vrijeme posjedovanja proteklo prije toga dana.«

U stavku 5. riječi: »do kojih dođe unutar roka od pet godina od stupanja ovoga Zakona na snagu«, zamjenjuju se riječima: »do kojih dođe do 1. siječnja 2007.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 941-06/01-01/01
Zagreb, 7. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !