Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba – (“Narodne novine”, br. XX/90, XX/91, XX/93, XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 14.12.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389.L3222 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba

Proglašava se Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 6. prosinca 1990., na sjednici Vijeća općina 6. prosinca 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 6. prosinca 1990.

Klasa: 011-01/90-02/38

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 10. prosinca 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba

Članak 1.

Zabranjuje se prijenos prava raspolaganja i korištenja nekretninama koje su postale društveno vlasništvo (državno vlasništvo odnosno općenarodna imovna), na temelju: - Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", br. 52/58); - Zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karakteraL3217 ("Narodne novine", br. 30/68); - Zakona o građevinskom zemljištuL3218 ("Narodne novine, br. 48/88 i 16/90); - Zakona o prometu zemljišta i zgradaL3219 ("Službeni list SFRJ", br. 43/65, 57/65 i 17/67, te Zakona o preuzimanju saveznih zakona kojima se uređuju odnosi o kojima po Ustavnim anaandmanima XX. do XLI na Ustav SFRJ odlučuju republikeL3220 ("Narodne novine", br. 52/71 i 52/73); - Zakona o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije od 9. lipnja 1945. ("Službeni list FNRJ", br. 61/46), - Zakona o prijelazu u državno vlasništvo neprijateljske imovine i o sekvestraciji nad imovinom odsutnih osoba ("Službeni list FNRJ", - prečišćeni tekst br. 63/46 i 105/46); - Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća ("Službeni list FNRJ", br. 98/46 i 35/48); - Zakona o potvrdi i izmjenama Zakona o postupanju s imovinom koju su vlasnici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njegovih pomagaća ("Službeni list FNRJ", br. 64/46, 88/47 i 99/48), na druge društvene pravne osobe odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba. Ova zabrana traje do donošenja odgovarajućih zakona o pretvorbi društvenog vlasništva i o ustanovljavanju vlasništva fizičkih i pravnih osoba na nekretninama iz prethodnog stavka.

Članak 2.

Od zabrane iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona izuzimaju se one nekretnine u društvenom vlasništvu koje su društvene pravne osobe stekle kupnjom, drugim naplatnim pravnim poslom, građenjem odnosno koje su stečene eksproprijacijom ili davanjem na korištenje građevinskog zemljišta i ako je za te nekretnine plaćena naknada temeljem pravomoćne odluke o plaćanju naknade, bez obzira što je prednik te društvene pravne osobe stekao nekretnine na temelju zakona navedenih u članku 1.#clanak1 ovoga zakona. Od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu izuzima se gradevinsko zemljište u odnosu na osobe koje na tom zemljištu u smislu zakonskih propisa ostvaruju prvenstveno pravo korištenja kao i ono građevinsko zemljište na kojem nije postojalo vlasništvo građana ili građanskih pravnih osoba.

Članak 3.

Zabrana prijenosa prava raspolaganja i korištenja utvrđena ovim zakonom ne odnosi se na primjenu Zakona o eksproprijacijiL3221 ("Narodne novine" br. 46/82 - prečišćeni tekst, 28/87 i 39/88).

Članak 4.

Pravni posao sklopljen ili pravni akt donesen protivno odredbama ovoga zakona ništav je glede nekretnina koje se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske.

Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na pravne poslove i druge pravne akte zaključene nakon 1. svibnja 1990.

Članak 5.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog zainteresirane osobe može odlučiti da se određena nekretnina izuzme od zabrane utvrdene ovim zakonom, ukoliko zainteresirana osoba da osiguranje za punu isplatu naknade za oduzete nekretnine prema tržišnim cijenama u vrijeme plaćanja naknade.

Članak 6.

Donošenjem zakonskih propisa o vraćanju nekretnina ili plaćanju naknade za nepokretnu imovinu oduzetu temeljem zakonskih propisa navedenih u članku 1.#clanak1 ovoga Zakona, a najkasnije do 31. prosinca 1991, prestaje propisana zabrana prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u društvenom vlasništvu.

Članak 7.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 406-01/90-02/13

Zagreb, 6. prosinca 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić,v.r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan,v.r.

zatvori
Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !