Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba – (“Narodne novine”, br. XX/90, XX/91, XX/93, XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 31.03.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L19768 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 26. ožujka 1993.

Broj : PA4-18/ 1-93.

2agreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava rspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasmštvo fizičkih i pravnih osoba

Članak 1.

U Zakonu o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja ođredenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osobaL19767 ("Narodne novine", br. 53/90. i 61/91.), članak 5. mijenja se i glasi. "Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog zainteresirane osobe odlučiti da se odredena nekretnina izuzme od zabrane utvrđene ovim Zakonom ukoliko se jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave i uprave odlukom obveže na obeštećenje prijašnjeg vlasnika, odnosno njegovih zakonskih nasljednika u postupku koji će biti utvrđen posebnim propisom. Odluka jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne samouprave i uprave iz stavka 1. ovoga članka sadrži hipotekarnu izjavu prema kojoj se jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave i uprave obvezuje da će iz vrijednosti određene nekretnine koja je u njezinom vlasništvu obeštetiti prijašnjeg vlasnika. Vlada Republike Hrvatske odluku iz stavka 1. ovoga članka može donijeti ukoliko se izuzimanje od zabrane traži radi izgradnje objekata ili izvodenja radova koji su od interesa za Republiku Hrvatsku; odnosno za jedinicu lokalne samouprave ili jedinicu lokalne samouprave i uprave. Odluka jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne samouprave i uprave, dostavlja se zemljišno-knjižnoj službi nadležnog suda radi provedbe u zemljišnim knjigama"

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/93-01/02

Zagreb, 26. ožujka 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić; v, r.

zatvori
Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !