Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, XX/94, XX/94-ispr.)
označi tražene riječi printaj stranicu
29 11.04.1994 Odluka o proglašenju Zakona o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L28022 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZABRANI RASPOLAGANJA I PREUZIMANJU SREDSTAVA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. ožujka 1994. godine

Broj : PA4-44/1 -94.

Zagreb, 31, ožujka 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se pitanja značajna za zaštitu gospodarskih interesa Republike Hrvatske ugroženih jednostranim postupanjem odredenih osoba, tijela ili ustanova na teritoriju republika bivše Jugoslavije.

Članak 2.

Pravni poslovi ili akti internog poslovanja kojima pravne osobe sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Bosni i Hercegovini i Republici Makedoniji raspolažu ili opterećuju sredstva svojih poslovnih jedinica ili drugih organizacijskih oblika, uključujući dionice i udjele u drugim poduzećima na teritoriju Republike Hrvatske na način da ih prenose osobama čije je sjedište ili prebivalište izvan teritorija Republike Hrvatske ništavi su. Ovlašćuje se ministar rada i socijalne skrbi da do zaključenja međudržavnog ugovora iz stavka 6. ovoga članka, u svrhu osiguranja uvjeta za prihvat i smještaj prognanika i izbjeglica, preuzme u posjed i korištenje odmarališta, hotele i druge hotelsko-turističke objekte pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji s pokretninama koje se u njima nalaze. Ministar rada i socijalne skrbi na osnovi ovlaštenja iz stavka 2. ovoga članka izdaje naredbu poglavarstvu općine ili grada na području kojem se nalazi objekt da objekt i pokretnine koje se u njemu nalaze odmah i bez odgadanja preda u posjed i korištenje pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a najkasnije u roku od 24 sata od dana javnog priopćenja naredbe na oglasnoj ploči. Objekti preuzeti u posjed na osnovi stavka 2. ovoga članka predaju se na korištenje pravnim osobama iz Republike Hrvatske samo dok postoji potreba prihvata i smještaja izbjeglica i prognanika. Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na proizvode i robe koje jedinice i organizacijski oblici iz stavka 1. ovoga članka prenose obavljanjem maloprodaje i veleprodaje. Odredba stavka 1. ovoga članka prestaje danom zaključenja međudržavnih ugovora Republike Hrvatske s Republikom Slovenijom, Republikom Bosnom i Hercegovinom i Republikom Makedonijom.

Članak 3.

Proizvodi i robe koji se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske, a koji su u vlasništvu ili na koje imaju pravo raspolaganja i korištenja pravne osobe sa sjedištem u Republikama Srbiji i Crnoj Gori prelaze u vlasništvo Republike Hrvatske. Proizvodi i robe iz stavka 1. ovoga članka prenose se u republičke robne rezerve. Državno ravnateljstvo za robne rezerve propisat će način prenošenja proizvoda i roba iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministarstva, Državnog ravnateljstva za robne rezerve ili Hrvatskog fonda za privatizaciju može odlučiti da se na određena sredstva ne primjenjuju odredbe članka 2.#clanak2 stavka 1. ili članka 3.#clanak3 ovoga Zakona.

Članak 5.

Sredstvima poslovnih jedinica i drugih organizacijskih oblika koja su na temelju Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike HrvatskeL28013 ("Narodne novine" br. 40/92., 100/93., 102/93. i 108/93.) postala vlasništvo Republike Hrvatske, raspolaže Hrvatski fond za privatizaciju. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog nadležnog ministarstva donijeti odluku da se sredstva koja su na temelju Uredbe iz stavka 1. ovoga članka postala vlasništvo Republike Hrvatske prenesu na drugu pravnu osobu.

Članak 6.

Hrvatski fond za privatizaciju može sredstvima iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ovoga Zakona raspolagati na način:

a) prodati u cijelosti ili djelomično,

b) dati u zakup u cijelosti ili djelomično,

c) osnovati poduzeće ili drugu pravnu osobu u svom vlasništvu.

Članak 7.

Kada Hrvatski fond za privatizaciju osniva poduzeće sredstvima poslovnih jedinica ili drugih organizacijskih oblika u kojima nisu zatečeni radnici, prvenstvo zapošljavanja imaju nezaposleni evidentirani u područnom Zavodu za zapošljavanje.

Članak 8.

Pravni posao sklopljen ili pravni akt donesen protivno odredbama ovoga Zakona ništav je.

Članak 9

Pravne osobe nastale organiziranjem po odredbama Uredbe o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima odredenih poduzeća i drugih pravnih osoba na teritoriju Republike HrvatskeL28014 ("Narodne novine" br. 39/91. i 44/91.). Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike HrvatskeL28015 ("Narodne novine" br. 52/91. i 5/92.) i primjenom članka 2.L28016 Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine "br. 52/91.) provode pretvorbu po odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzećaL28018 ("Narodne novine" br. 19/91., 83/92., 94/93. i 2/94.). Stanovi kojima su kao sredstvima federacije upravljali i raspolagali JNA i SSNO ne ulaze u društveni kapital pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka. Ovi stanovi vlasništvo su Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske može i za druge nekretnine odlučiti da ne ulaze u društveni kapital pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka i da te nekretnine postaju vlasništvo Republike Hrvatske.

Članak 10.

Sudovi po službenoj dužnosti provode uknjižbu nekretnina koje su postale vlasništvo Republike Hrvatske na temelju članka 3L28019 stavka 1. Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava odredenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 40/92.).

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike HrvatskeL28021 ("Narodne novine", br. 14/94.).

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/93-01/02

Zagreb. 24. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !