Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti biljnih sorti (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/00, XX/08, XX/10 - čl. 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 27.6.2000 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1348

Na temelju članka 89.L68654 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

 

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 14. lipnja 2000.

Broj: 01-081-00-2157/2
Zagreb, 16. lipnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti sorti poljoprivrednog biljaL68653 (»Narodne novine«, br. 131/97.) u članku 5. stavku 2. iza riječi: »u tom području« briše se zarez i dodaju se riječi: »i davanje prethodne suglasnosti u postupku donošenja rješenja o stjecanju oplemenjivačkog prava,«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sorta je nova ako se na dan podnošenja zahtjeva za stjecanje oplemenjivačkog prava njezin reprodukcijski i žetveni materijal nije prodavao ili je s dopuštenjem oplemenjivača ustupljen u gospodarske svrhe jednu godinu u Republici Hrvatskoj ili četiri godine izvan Republike Hrvatske.«

U stavku 3. iza riječi: »druge« riječ: »priznate« briše se.

Članak 3.

U članku 9. stavku 3. riječ: »može« zamjenjuje se riječju: »mora«.

Članak 4.

U članku 12. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na požeti materijal, uključujući cijele biljke i dijelove biljaka, dobiven nedopuštenim korištenjem reprodukcijskog materijala zaštićene sorte, potrebno je dopuštenje oplemenjivača ako oplemenjivač nije imao odgovarajuću mogućnost iskoristiti pravo vezano za navedeni reprodukcijski materijal.

(3) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka u odnosu na proizvode dobivene neposredno od požetog materijala zaštićene sorte, potrebno je dopuštenje oplemenjivača ako oplemenjivač nije imao odgovarajuću mogućnost iskoristiti pravo vezano za navedeni požeti materijal.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 5.

U članku 13. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. koje su dobivene od zaštićene sorte i genetski su joj bliske, a zaštićena sorta nije dobivena od druge zaštićene sorte i genetski joj bliska.«

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Oplemenjivačko pravo traje određeno vrijeme,

(2) Vrijeme trajanja oplemenjivačkog prava je dvadeset godina od dana stjecanja oplemenjivačkog prava, a za drveće i vinovu lozu dvadesetpet godina.«

Članak 7.

U članku 16. točki 3. riječ: »poništenjem« zamjenjuje se riječju: »ukidanjem«.

Članak 8.

Iza članka 18. dodaje se članak 18a. koji glasi:

»Članak 18a.

(1) Svaki oplemenjivač koji je podnio pravovaljani zahtjev za stjecanje oplemenjivačkog prava u jednoj od zemalja članica UPOV-a (prvi zahtjev) za istu sortu ima pravo prvenstva 12 mjeseci. Rok se računa od dana podnošenja prvog zahtjeva.

(2) Da bi mogao koristiti pravo prvenstva, oplemenjivač je dužan dostaviti Zavodu zahtjev sukladno članku 18. stavku 1. ovoga Zakona i kopiju prvog zahtjeva za stjecanje oplemenjivačkog prava ovjerenu od nadležnog tijela zemlje u kojoj je podnio prvi zahtjev. Ovjerena kopija mora biti dostavljena Zavodu u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva Zavodu.

(3) Oplemenjivač može nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka u daljnjem roku od 24 mjeseca dostaviti Zavodu sve potrebne informacije ili materijal u svrhu ispitivanja sukladno članku 24. ovoga Zakona.

(4) Oplemenjivač može, u slučaju kad je prvi zahtjev za stjecanje oplemenjivačkog prava u prvoj zemlji prijavljivanja odbijen ili povučen, u odgovarajućem vremenu nakon odbijanja ili povlačenja, dostaviti Zavodu sve potrebne informacije i dokumente. Materijal u svrhu ispitivanja, sukladno članku 24. ovoga Zakona mora biti dostavljen u vremenu koje propiše ministar za svaku pojedinačnu vrstu.«

Članak 9.

U članku 25. stavku 1. iza riječi: »Zavod« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uz prethodnu suglasnost Povjerenstva iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona«.

Članak 10.

Iza članka 31. dodaje se novi podnaslov koji glasi:

»5. Posebni slučajevi za ukidanje i proglašavanje ništavnim rješenja o stjecanju oplemenjivačkog prava«.

Članak 11.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»(1) Zavod će proglasiti ništavnim rješenje o stjecanju oplemenjivačkog prava kad se utvrdi:

1. da u vrijeme podnošenja zahtjeva iz članka 18. stavak 1. ovoga Zakona, ili ako je to važno, od dana prava prvenstva, sorta nije bila nova ili prepoznatljiva,

2. da u vrijeme navedeno u točki 1. ovoga stavka sorta nije bila ujednačena i postojana u slučaju kad je oplemenjivačko pravo stečeno na osnovi informacija i dokumenata priloženih od strane podnosioca zahtjeva,

3. da je oplemenjivačko pravo dodijeljeno osobi koja nije imala pravo na to, a osoba koja ima pravo na to nije podnijela tužbu sukladno članku 43. ovoga Zakona.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Zavod objavljuje u glasilu Zavoda.«

Članak 12.

Iza članka 33. dodaje se članak 33a. koji glasi:

»Članak 33a.

(1) Zavod će ukinuti rješenje o stjecanju oplemenjivačkog prava ako:

1. sorta više nije ujednačena i postojana,

2. nositelj oplemenjivačkog prava u roku od 30 dana:

– ne dostavi Zavodu informacije, dokumente ili materijal kojim potvrđuje održavanje sorte,

– ne predloži odgovarajuće ime u svrhu zamjene postojećeg imena, kad je Zavod predložio ukidanje imena nakon stjecanja oplemenjivačkog prava.

(2) Rješenje iza stavka 2. ovoga članka Zavod objavljuje u glasilu Zavoda.«

Članak 13.

U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

(22) Zavod može na zahtjev zainteresirane osobe dodijeliti obveznu licenciju ako je korištenje oplemenjivačkog prava od javnog interesa.«

Članak 14.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Kad je oplemenjivačko pravo stekla osoba kojoj to pravo ne pripada, osoba koja polaže pravo može podnijeti tužbu nadležnom sudu da je sud proglasi nositeljem oplemenjivačkog prava.«

Članak 15.

U nazivu i svim odredbama ovoga Zakona riječi: »sorta poljoprivrednog bilja« zamjenjuje se riječima: »biljna sorta« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/00-01/01
Zagreb, 14. lipnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

  

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti biljnih sorti
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !