Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti i spašavanju – ("Narodne novine", br. XX/04, XX/07, XX/09, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 27.03.2009 Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti i spašavanju

HRVATSKI SABOR

846

Na temelju članka 88.L439699 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti i spašavanju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/51

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti i spašavanjuL439698 (»Narodne novine«, br. 174/04. i 79/07.) u članku 29. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, općinski načelnik, gradonačelnik ili župan za svoje područje:«.

U stavku 2. riječi: »županijska poglavarstva izrađuju i predlažu vanjske planove predstavničkom tijelu županije« zamjenjuju se riječima: »župan izrađuje i predlaže vanjske planove predstavničkom tijelu županije«.

U stavku 3. riječi: » nadležno poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »općinski načelnik, gradonačelnik i župan«.

Članak 2.

U članku 29.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»Župan, tijekom procesa izrade i donošenja vanjskih planova, dužan je javnosti osigurati dostupnost vanjskih planova iz članka 29. stavka 2. ovoga Zakona, osim dijelova plana koji predstavljaju poslovnu tajnu operatora.«

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i gradske skupštine grada Zagreba te općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 351-01/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti i spašavanju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !