Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja (Sl. l. br. 34/81, 3/90, 20/90), te (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/92, XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
19 02.04.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L10306 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske. donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapredenja i znakova razlikovanja, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. ožujka 1992. Vijeća općina 26. ožujka 1992. i Društveno-političkog vijeća 26. ožujka 1992.

Broj : PA4- 10/ 1-92.

Zagreb, 31. ožujka 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti izuma, tehničkih unapredenja i znakova razlikovanja ("Službeni list", br. 34/81, 3/90. i 20/90. i "Narodne novine", br. 53/91. - u daljnjem tekstu: Zakon) naziv zakona mijenja se i glasi: "Zakon o industrijskom vlasništvu". U tekstu zakona, u odgovarajučem padežu i broju riječi: "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" zamjenjuju se riječima: "Republika Hrvatska", riječ: "jugoslavenski" riječju: "hrvatski", riječi: "Savezno izvršno vijeće" riječima: "Vlada Republike Hrvatske", riječi: "Savezni organ uprave nadležan za poslove narodne obrane" riječima: "Ministarstvo obrane", riječi: "organizacija udruženog rada odnosno poduzeće" riječima: "poduzeća i druge pravne osobe" i riječi: "samoupravni sporazum ili drugi opći akt" riječima: "opći akt".

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. Zakona riječi: "saveznoj organizaciji nadležnoj za poslove patenata i znakova razlikovanja" zamjenjuju se riječima: "Republičkom zavodu za industrijsko vlasništvo".

Članak 3.

U članku 15. Zakona stavak 2. mijenja se i glasi: "Postojanje uzajamnosti pretpostavlja se dok se ne dokaže suprotno."

Članak 4.

Članak 19. Zakona mijenja se i glasi: "U Zavodu se osniva Stručni savjet kao savjetodavno tijelo. Pr'edsjednika i članove Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra znanosti, tehnologije i informatike. Savjet donosi postovnik o svom radu. Savjet daje svoje prethodno mišljenje o programu rada i o općim aktima koje treba donijeti direktor Zavoda, te razmatra izvješća o primjeni zakona i radu Zavoda. Ako direktor ne prihvati mišljenje Savjeta iz prethodnog stavka, dužan je o tome izvijestiti Vladu Republike Hrvatske koja donosi odluku. Savjet se osobito stara o medunarodnoj suradnji Republike Hrvatske i Zavoda na području prava industrijskog vlasništva. Predsjednik Savjeta i direktor predstavljaju Republiku Hrvatsku i Zavod u međunarodnim organizacijama i tijelima na području prava industrijskog vlasništva. Stručne i tehničke poslove za Savjet obavlja Zavod "

Članak 5.

U članku 40. Zakona riječi "Nakon pribavljenog mišljenja nadležne privredne komore u republici odnosno autonomnoj pokrajini Privredna komora Jugoslavije" zamjenjuju se riječima.Hrvatska gospodarska komora".

Članak 6.

Članak 77a., 77b. i stavak 2. članka 93. Zakona brišu se.

Članak 7.

U članku 95. Zakona stavak 1. mijenja se i glasi: .Podnositelj prijave patenta i svaka druga osoba mogu, nakon objave prijave patenta, podnijeti zahtjev da se potpuno ispitaju uvjeti za priznanje patenta."

Članak 8.

U članku 117. Zakona dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase: "Nosilac patenta kojim se štiti izum lijeka za ljude ili životinje ili izum koji se odnosi na primjenu tvari u liječenju ljudi i životinja. za koji je prijava podnesena do 31. prosinca 1992. godine ili je za takvu prijavu zahtijevano prvenstvo do 31. prosinca 1992. godine, može u postupku zbog povrede toga patenta tužbom zahtijevati samo naknadu, i to za vrijeme poslije 1. sijećnja 1993. godine. Na zahtjev tužitelja sud će osuditi tuženika da tužitelju i ubuduče plaća naknadu za korištenje izuma iz stavka 4. ovoga članka. Prigodom određivanja naknade koju je tuženik dužan plaćati ubuduće, sud nije vezan zahtjevom tužitelja glede načina i rokova za obraćun i plaćanje naknade. Naknada iz stavka 4. i 5. ovoga članka jednaka je prosjećnoj licencnoj naknadi u toj djelatnosti."

Članak 9.

U članu 172a: Zakona stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: "U registar iz stavka 1. ovoga članka mogu se upisati: 1) odvjetnici upisani u imenik Odvjetničke komore Hrvatske s posebnim stručnim ispitom položenim pri Zavodu; 2) druge fizičke osobe, državljani Republike Hrvatsk,. koje imaju završen pravni fakultet ili fakultet iz različitih znanstvenih područja koja pripadaju prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanstvenim oblastima i poseban stručni ispit položen pri Zavodu; 3) pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje zapošljavaju najmanje jednu osobu iz točke 2. ovoga stavka. Pobliže propise o polaganju posebnog stručnog ispita i o upisu u registar iz ovoga članka donijet će Vlada Republike Hrvatske."

PRIJEI.AZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Sva prava industrijskog vlasništva koja su priznata odlukama Saveznog zavoda za patente do 8. listopada 1991. godine važe i dalje, na teritoriju Republike Hrvatske, sve do isteka vremena njihovog važenja. Na zahtjev nositelja prava iz stavka 1. ovoga članka, Republički zavod za industrijsko vlasništvo upisat će to pravo u odgovarajuči registar. Upisom u registar iz stavka 2. ovoga članka, pravo koje je priznao Savezni zavod za patente smatrat će se pravom priznatim od strane Republičkog Zavoda za industrijsko vlasništvo. Glede trajanja. sadržaja i opsega prava navedenih u stavku 1. ovoga članka koja nisu u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka. upisana u odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj, primjenjivat će se propisi Republike Hrvatske, kojima se uređuje industrijsko vlasništvo, ako su povoljniji za nositelja prava.

Članak 11.

Za sve sporove o valjanosti prava industrijskog vlasništva koja je priznao Republički zavod za industrijsko vlasništvo ili koja važe na teritoriju Republike Hrvatske temeIjem odredbi ovoga zakona. isključivo su nadležni sudovi Republike Hrvatske.

Članak 12.

Stranim fizičkim i pravnim osobama priznaju se na teritoriju Republike Hrvatske sva prava koja proizlaze iz međunarodnih konvencija i sporazuma s područja prava industrijskog vlasništva što ih je ratificirala SFR Jugoslavija do 8. listopada 1991. godine. Fizičkoj i pravnoj osobi s prebivalištem ili uobičajenim boravištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja je nakon 8. listopada 1991. godine, pa do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 13. ovoga zakona, prvu prijavu za stjecanje patenta, žiga ili modela i uzorka podnijela u nekoj od zemalja članica Međunarodne unije za zaštitu industrijskog vlasništva, priznat će se u Republici Hrvatskoj pravo prvenstva od dana podnošenja te prijave, ako to zahtijeva, i to za patent u roku od dvanaest mjeseci, a za žig i za model i uzorak u roku od šest mjeseci od dana podnošenja te prijave. Podnositelj prijave za stjecanje patenta, žiga ili modela i uzorka koji je do 8. listopada 1991. godine podnio prvu prijavu Saveznom zavodu za patente ili je Saveznom zavodu za patente podnio prijavu s pozivom na pravo prvenstva prve prijave podnesene u nekoj od zemalja Međunarodne unije za zaštitu industrijskog vlasništva, a povodom koje Savezni zavod za patente do 8. listopada 1991. godine nije donio odluku o njenom usvajanju ili odbijanju, moža Republičkom zavodu za industrijsko vlasništvo podnijeti istu prijavu u roku od 6 mjeseci računajuči od dana stupanja na snagu ovoga zakona, ako mu je pravo prvenstva isteklo prije dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 13.

Odredbe članka 14. Zakona ne primjenjuju se do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o početku primjene tih odredbi.

Članak 14.

Poseban ispit iz članka 172a. stavka 2. točke 1. Zakona, položen do 8. listopada 1991. godine pred Savezniin zavodom za patente, priznaje se kao ispit položen pred Republičkim zavodom za industrijsko vlasništvo. Osobe iz točke 1 i 2 stavka 2. članka 172a., koje su do stupanja na snagu ovoga zakona, četiri godine uzastopce radile na poslovima zaštite industrijskog vlasništva u poduzećima i drugim pravnim osobama, koje nisu položile poseban stručni ispit iz stavka 1 ovoga članka, mogu se u roku od šest mjeseci po stupanju na snagu propisa iz stavka 3. članka 172a. Zakona upisati u registar iz stavka 1. toga članka. pod uvjetom da naknadno pred Zavodom polože poseban stručni ispit. Ako u roku od dvije godine od stupanja na snagu propisa iz stavka 3. članka 172a. Zakona, navedene osobe ne polože pred Zavodom poseban stručni ispit, brisat će se iz registra.

Članak 15.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u.Narodnim novinama".

Klasa: 630-01/92-01/01

Zagreb, 26. ožujka 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

PredsjednikVijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja (Sl. l. br. 34/81, 3/90, 20/90), te
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !