Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/98-ispr, XX/99, XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
128 30.11.1999 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L66005 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZA?TITI OSOBA S DU?EVNIM SMETNJAMA

Progla?avam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o za?titi osoba s du?evnim smetnjama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 12. studenoga 1999.

Broj: 01/1-081-99-18/2
Zagreb, 26. studenoga 1999.

Na temelju odredbe članka 1. Ustavnog zakona o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih du?nosti
PRIVREMENO ZAMJENJUJE
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZA?TITI OSOBA S DU?EVNIM SMETNJAMA

Članak 1.

U Zakonu o za?titi osoba s du?evnim smetnjama (»Narodne novine«, br. 111/97.) u članku 3. točki 11. dodaje se nova rečenica koja glasi:

»Prijam mo?e trajati do 72 sata od trenutka dolaska, odnosno dovođenja osobe u psihijatrijsku ustanovu.«

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13. Dobrovoljni smje?taj je smje?taj osobe s du?evnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu uz njezin pristanak. Smje?taj bez pristanka je smje?taj osobe koja nije sposobna dati pristanak pa pristanak umjesto nje daje zakonski zastupnik ili nadle?ni Centar za socijalnu skrb. Predstavnik Centra za socijalnu skrb daje ili uskraćuje svoj pristanak najkasnije u roku od tri dana donoseći odluku na temelju svih dostupnih podataka o eventualnoj potrebi poduzimanja daljnjih mjera socijalne za?tite osobe smje?tene u psihijatrijsku ustanovu bez njezinog pristanka. Odluka kao i svi daljnji na njoj temeljeni postupci obvezno se unosi u dokumentaciju Centra i u liječničku dokumentaciju psihijatrijske ustanove u kojoj je ta osoba smje?tena.«

Točka 15. mijenja se i glasi:

»15. Prisilni smje?taj je smje?taj osobe s te?im du?evnim smetnjama prema mjerilima članka 22. i članka 45e. ovoga Zakona. U rje?enju sud će navesti radi li se o prisilnom zadr?avanju i prisilnom smje?taju u psihijatrijsku ustanovu po članku 22. ili članku 44. ovoga Zakona.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osobu s du?evnim smetnjama koja mo?e razumjeti prirodu, posljedice i opasnost predlo?enoga liječničkog postupka i koja na osnovi toga mo?e donijeti odluku i izraziti svoju volju mo?e se pregledati ili podvrgnuti liječničkom postupku samo uz njezin usmeni pristanak ako postoje medicinski razlozi da se takav pregled ili liječnički postupak obavi.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sposobnost osobe dati pristanak utvrđuje doktor medicine ili psihijatar u vrijeme kad ta osoba donosi odluku. Pregled kojim se utvrđuje sposobnost davanja pristanka dopu?ten je u svim slučajevima u kojima osoba ne pokazuje otvoreno protivljenje obavljanju tog pregleda. U slučaju protivljenja pregledu za ocjenu sposobnosti za davanje pristanka, pregled osobe mo?e se obaviti i protiv njene volje samo ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članka 22. ovoga Zakona. Usmeni pristanak osobe iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u liječničku dokumentaciju. Osoba iz stavka 1. ovoga članka mo?e zahtijevati da postupku davanja pristanka bude nazočna osoba od njenog povjerenja.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Punoljetna osoba s du?evnim smetnjama, koja nije sposobna dati pristanak, mo?e se podvrgnuti pregledu ili drugom liječničkom postupku samo uz pristanak njenog zakonskog zastupnika, a ako ga nema, pregled se mo?e obaviti prema mjerilima stavka 2. i 3. ovoga članka.«

Članak 3.

U članku 9. stavak 2. bri?e se.

Članak 4.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Svako prisilno zadr?avanje i prisilni smje?taj osoba s du?evnim smetnjama podlije?e sudskom nadzoru prema postupku utvrđenom ovim Zakonom.«

Stavak 4. bri?e se.

Članak 5.

U članku 12. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Osobama s du?evnim smetnjama koje su u kaznenom ili prekr?ajnom postupku ogla?ene neubrojivim osobama, prisilni smje?taj se osigurava pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz članka 45e. ovoga Zakona u ustanovama koje posebnim aktom određuje ministar zdravstva.

(5) Izbor ustanove u koju će osoba iz stavka 4. ovoga članka biti smje?tena ili premje?tena obavlja posebno povjerenstvo ministarstva zdravstva na temelju sigurnosnih i stručnih mjerila nu?nih za osiguranje odgovarajućih terapijskih i sigurnosnih uvjeta.

(6) Sastav povjerenstva i postupak za izbor ustanove prema stavku 5. ovoga članka propisuje ministar zdravstva uz suglasnost ministra pravosuđa.«

Članak 6.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prema osobi s te?im du?evnim smetnjama koja je prisilno zadr?ana ili prisilno smje?tena u psihijatrijskoj ustanovi mo?e se primijeniti elektrokonvulzivno liječenje i bez pristanka te osobe ili osoba navedenih u članku 8. stavku 4. i 5. ovoga Zakona ako su ispunjeni i uvjeti iz članka 9. stavka 3. i uz po?tivanje ostalih pretpostavki navedenih u stavku 1. ovoga članka.«

Članak 7.

U članku 16. stavku 2. dodaje se nova točka b. koja glasi:

»(b) ako je zakonski zastupnik osobe koja sudjeluje u istra?ivanju dao svoj pisani pristanak«.

U dosada?njoj točki b. koja postaje točka c. bri?u se riječi: »za za?titu osoba s du?evnim smetnjama«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 3. riječi: »ali uz pristanak« zamjenjuju se riječima: »ili njenog zakonskog zastupnika«.

Članak 9.

U članku 18. stavku 4. riječi: »onda samo ukoliko se osnovano vjeruje da se osoba s du?evnim smetnjama ne bi protivila davanju navedenih podataka« zamjenjuju se riječima: »uz suglasnost zakonskog zastupnika«.

Članak 10.

U članku 19. iza riječi: »postupak« dodaju se riječi: »koji se provodi na temelju ovoga Zakona«.

Članak 11.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Osoba s du?evnim smetnjama koja je sposobna razumjeti svrhu i posljedice smje?taja u psihijatrijsku ustanovu i koja je na osnovi toga sposobna donijeti slobodnu odluku mo?e se uz njen usmeni pristanak na njen zahtjev ili na zahtjev treće osobe smjestiti u psihijatrijsku ustanovu. Usmeni pristanak te osobe na smje?taj u psihijatrijsku ustanovu obvezno se upisuje u liječničku dokumentaciju.«

Članak 12.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Psihijatar koji primi osobu na temelju članka 23. ili 24. ovoga Zakona du?an je odmah započeti dijagnostičke i terapijske postupke i na temelju rezultata tih postupaka najkasnije u roku do 72 sata utvrditi postoje li razlozi za prisilno zadr?avanje iz članka 22. ovoga Zakona.«

Članak 13.

U članku 27. stavku 2. riječi: »i povjerenstvu za za?titu osoba s du?evnim smetnjama« bri?u se.

Članak 14.

U članku 28. stavku 2. i članku 36. stavku 2. riječi: »povjerenstvu za za?titu osoba s du?evnim smetnjama« bri?u se.

Članak 15.

U članku 29. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Rasprava se mo?e odr?ati u odgovarajućoj prostoriji psihijatrijske ustanove i po potrebi na raspravi mo?e biti nazočna i osoba s du?evnim smetnjama o čijem se prisilnom smje?taju vodi rasprava kao i predstavnik terapijskog tima.«

Članak 16.

U članku 33. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U rje?enju o prisilnom smje?taju sud određuje trajanje prisilnog smje?taja do trideset dana računajući od dana kojeg je psihijatar donio odluku o prisilnom zadr?avanju osobe s du?evnim smetnjama.«

Članak 17.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Prisilno smje?tena osoba otpustit će se iz psihijatrijske ustanove nakon ?to prestanu razlozi zbog kojih je određen prisilni smje?taj. Odluku o otpustu prisilno smje?tene osobe donosi predstojnik odjela ili psihijatar kojeg je predstojnik za to posebno ovlastio.

(2) Psihijatrijska ustanova du?na je bez odgađanja poslati sudu obavijest o otpustu prisilno smje?tene osobe iz stavka 1. ovoga članka i obrazlo?enje odluke o tom otpustu.«

Članak 18.

Članak 41. bri?e se.

Članak 19.

U članku 42. stavak 2. bri?e se.

Članak 20.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Po primitku presude i rje?enja iz članka 44. stavka 1. ovoga Zakona ?upanijski sud nadle?an po ovom Zakonu donijet će rje?enje o pokretanju postupka za prisilni smje?taj neubrojivih osoba protiv kojih je vođen kazneni ili prekr?ajni postupak ili koje su kaznenici.«

Članak 21.

Iza članka 45. dodaju se članci 45a., 45b., 45c., 45d. i 45e. koji glase:

»Članak 45a.

(1) ?upanijski sud nadle?an po ovom Zakonu donosi odluku u roku od osam dana prema kojoj se:

1. neubrojiva osoba koja nije opasna za okolinu bez odgađanja pu?ta na slobodu,

2. neubrojiva osoba kod koje mali stupanj opasnosti za okolinu omogućava kontrolu te opasnosti liječenjem na slobodi, obvezuje na provedbu takvog liječenja u najdu?em trajanju do dvije godine,

3. neubrojiva osoba opasna za okolinu upućuje se na prisilni smje?taj u posebnu ustanovu koju određuje Ministarstvo zdravstva.

Članak 45b.

Ukoliko kod osobe koja se liječi na slobodi dođe do pogor?anja zdravstvenog stanja i uslijed toga do porasta stupnja njezine opasnosti na razinu koja vi?e ne omogućava nastavljanje liječenja na slobodi, uputit će se na prisilni smje?taj u posebnu ustanovu koju određuje Ministarstvo zdravstva. Daljnje postupanje prema toj osobi identično je postupanju prema osobama kojima je odmah po zavr?etku kaznenog postupka određen prisilni smje?taj.

Članak 45c.

(1) Ocjena o opasnosti za okolinu i načinu liječenja primjerenom stupnju opasnosti neubrojive osobe, preuzima se iz odluke u kaznenom postupku ukoliko od dono?enja te odluke nije pro?lo vi?e od 90 dana. Nakon proteka toga roka, a iznimno i prije, ukoliko je u međuvremenu do?lo do većih promjena u zdravstvenom stanju neubrojive osobe, provest će se novo vje?tačenje radi određivanja stupnja njezine opasnosti za okolinu, po mogućnosti po istom vje?taku koji je tu ocjenu dao u kaznenom postupku.

(2) Sud će nakon provedenog vje?tačenja donijeti odluku o najprimjerenijem obliku liječenja te osobe koju će u roku od 8 dana dostaviti Ministarstvu zdravstva radi određivanja ustanove u kojoj će se provoditi to liječenje.

(3) Sud je du?an dostaviti Ministarstvu zdravstva svu dokumentaciju, pravnu i medicinsku, potrebnu za dono?enje odluke o izboru ustanove u kojoj će se provoditi daljnje liječenje neubrojive osobe.

(4) Po dono?enju odluke o izboru ustanove Ministarstvo zdravstva će istu dokumentaciju dostaviti toj ustanovi radi planiranja i provođenja forenzičkog tretmana neubrojive osobe.

Članak 45d.

(1) Prisilni smje?taj neubrojive osobe određuje se već u prvom, a i u svim kasnijim rje?enjima na rok od ?est mjeseci.

(2) Izvanredni prekid prisilnog smje?taja neubrojive osobe mo?e se odrediti i prije isteka tog roka na prijedlog predstojnika odjela ili psihijatra kojeg je predstojnik za to posebno ovlastio.

Članak 45e.

Temeljno mjerilo za produ?enje prisilnog smje?taja neubrojive osobe predstavlja stupanj vjerojatnosti da bi ta osoba zbog du?evnih smetnji zbog kojih je ogla?ena neubrojivom mogla ponovno počiniti neko novo (te?e) kazneno djelo.«

Članak 22.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»(1) O prvom privremenom izlasku neubrojive osobe i o terapijskim izlascima duljim od 15 dana odlučuje sud dok odluku o svim ostalim izlascima donosi predstojnik odjela i o svakom takvom izlasku obvezno izvje?ćuje sud.

(2) Odlukama kojima sud odlučuje o izlascima duljim od 15 dana sud mo?e odrediti zabranu napu?tanja boravi?ta, zabranu posjećivanja određenih mjesta, odnosno zabranu bilo kakvog kontakta s određenim osobama.

(3) Predstojnik odjela du?an je poduzeti sve potrebne mjere kojima će se rizici od mogućeg opasnog pona?anja neubrojive osobe za vrijeme terapijskog izlaska smanjiti na najmanju moguću mjeru.«

Članak 23.

U članku 47. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U rje?enju o otpustu neubrojive osobe sud će posebno navesti radi li se o potpunom prekidu forenzičkog tretmana te osobe ili će se njezin daljnji forenzički tretman nastaviti na slobodi.«

Članak 24.

Iza članka 47. dodaje se članak 47a. koji glasi:

»Članak 47a.

(1) Odluku o produ?enju prisilnog smje?taja, o terapijskom izlasku prema članku 46. stavak 1. ovoga Zakona i o otpustu neubrojivih osoba donosi sud na temelju pisanog prijedloga predstojnika odjela.

(2) Vje?tačenja opravdanosti prijedloga za produ?enje prisilnog smje?taja, prijedloga za odobravanje privremenog izlaska i prijedloga za otpust neubrojive osobe, sud će određivati samo iznimno kada je provođenje takvog vje?tačenja neophodno zbog posebne slo?enosti slučaja ili zbog ozbiljnih manjkavosti u obrazlo?enju prijedloga predstojnika odjela.

(3) Takva vje?tačenja će se povjeravati isključivo forenzičkim psihijatrima koji se bave liječenjem prisilno smje?tenih neubrojivih osoba na drugim forenzičkim odjelima u Republici Hrvatskoj ili vje?tacima forenzičkim psihijatrima koji se nalaze na posebnom popisu vje?taka odobrenom po Hrvatskom liječničkom zboru, odnosno Hrvatskoj liječničkoj komori.«

Članak 25.

U naslovu Glave IX riječ: »povjerenstva« zamjenjuje se riječju: »povjerenstvo«.

Članak 26.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»(1) Dr?avno povjerenstvo za za?titu osoba s du?evnim smetnjama osniva se pri Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.

(2) Sredstva za rad Dr?avnog povjerenstva za za?titu osoba s du?evnim smetnjama osiguravaju se u dr?avnom proračunu.«

Članak 27.

U članku 61. stavku 1. riječ: »Povjerenstva« zamjenjuje se riječima: »Dr?avno povjerenstvo«, a riječi: »nadle?na su« riječima: »nadle?no je:«

Stavci 3. i 4. bri?u se.

Članak 28.

U članku 62. stavku 1. riječ: »povjerenstva«, zamjenjuje se riječima: »Dr?avnog povjerenstva«.

Stavak 2. bri?e se.

Dosada?nji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 29.

U članku 64. stavku 1. točki 9. riječi: »određenog u rje?enju suda« zamjenjuju se riječima: »ili o otpustu ne obavijesti sud«.

Točka 12. bri?e se.

Članak 30.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/96-01/09

Zagreb, 12. studenoga 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
zatvori
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !