Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti osobnih podataka – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/06, XX/08, XX/11, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
118 2.11.2006 Zakon o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka

HRVATSKI SABOR

2616

Na temelju članka 88.L315080 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. listopada 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/63
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 26. listopada 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti osobnih podatakaL315079 (»Narodne novine« br. 103/03.) u članku 3. stavku 1. iza riječi: »fizičkih osoba« stavlja se zarez i dodaju riječi: »predstavništava i podružnica stranih pravnih osoba i predstavnika stranih pravnih i fizičkih osoba«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 2. iza riječi: »odgovarajuće uređene zaštite osobnih podataka« dodaju se riječi: »odnosno osigurane adekvatne razine zaštite,«.
Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
»Adekvatna razina zaštite koju pruža država ili međunarodna organizacija procjenjuje se s obzirom na okolnosti u svezi s iznošenjem osobnih podataka a posebno s obzirom na vrstu podataka, svrhu i trajanje obrade, zemlju u koju se podaci iznose, zakonske odredbe koje su na snazi u toj zemlji te profesionalna pravila i sigurnosne mjere koje se primjenjuju u toj zemlji.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobni podaci sadržani u zbirkama osobnih podataka smiju se iznositi iz Republike Hrvatske u države ili međunarodne organizacije koje ne osiguravaju adekvatnu razinu zaštite u smislu stavka 2. ovoga članka samo u slučajevima:
– ako je ispitanik dao privolu za iznošenje podataka koji se na njega odnose, ili
– ako je iznošenje nužno u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika, ili
– ako voditelj zbirke pruži dovoljna jamstva glede zaštite privatnosti i temeljnih prava i sloboda pojedinaca, koja mogu proizlaziti iz ugovornih odredaba, za koja Agencija za zaštitu osobnih podataka utvrdi da su odgovarajuća u skladu s važećim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka«.

Članak 3.

U članku 34. stavku 1. iza riječi: »voditelja zbirke osobnih podataka« stavlja se zarez i dodaju riječi »korisnika i izvršitelja obrade«.

Članak 4.

U članku 36. stavku 1. točki 5. iza riječi: »voditelj zbirke osobnih podataka« stavlja se zarez i dodaje riječ: »korisnik«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 220-05/06-01/01
Zagreb, 20. listopada 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti osobnih podataka –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !