Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti svjedoka (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 09.02.2011 Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti svjedoka

HRVATSKI SABOR

312

Na temelju članka 89.L652410 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI SVJEDOKA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti svjedoka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/06

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 2. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI SVJEDOKA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti svjedokaL652409 (»Narodne novine«, br. 163/03.) članak 15. mijenja se i glasi:

»Nakon obavijesti o primitku zahtjeva za uključivanje ugrožene osobe u Program zaštite, predsjednik Povjerenstva u roku od tri dana sazvat će sjednicu Povjerenstva. Sjednica Povjerenstva mora biti održana u roku od 21 dan od dana podnošenja zahtjeva.

Ako postoji potreba za duljim vremenskim periodom provedbe hitnih mjera radi obrade i davanja preporuke za uključivanje ugrožene osobe u Program zaštite, odnosno prijedloga za uključivanje u Program zaštite bliske osobe te davanje mišljenja o vrsti mjera koje će se primijeniti, Povjerenstvo može na prijedlog Jedinice za zaštitu odrediti vremenski rok provođenja hitnih mjera.

Hitne mjere ne mogu trajati dulje od 120 dana od dana primitka zahtjeva za uključivanje ugrožene osobe u Program zaštite, u kojem roku Povjerenstvo mora donijeti odluku o zahtjevu.«.

Članak 2.

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Svi podaci o radu Povjerenstva, podaci iz evidencija, kao i drugi podaci koji nastanu u vezi s provedbom ovoga Zakona su klasificirani podaci, čiji stupanj tajnosti određuje nadležno tijelo.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-02/11-01/01

Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti svjedoka
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !