Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda ("Narodne novine", br. XX/03, XX/07, XX/09, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
76 23.7.2007. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda

HRVATSKI SABOR

2412

Na temelju članka 88.L346460 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/78

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 13. srpnja 2007.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUVODIČKIH PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti topografija poluvodičkih proizvodaL346457 (»Narodne novine«, br. 173/03.) u članku 4. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Kada ne postoji pravo na zaštitu prema drugim odredbama ovoga članka, pravo na zaštitu topografije imaju i osobe iz stavka 4. točke a) i točke b) ovoga članka, ako su:

a) na teritoriju Republike Hrvatske prve gospodarski iskorištavale topografiju koja nije do tada bila predmetom gospodarskog iskorištavanja igdje u svijetu, i

b) u Europskoj uniji bile isključivo ovlaštene na gospodarsko iskorištavanje topografije od strane osobe koja je imala pravo njome raspolagati.«

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »5.«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Zavod provodi upravni postupak za registraciju topografije, za proglašenje ništavim rješenja o registraciji topografije te obavlja druge upravne i stručne poslove u pogledu zaštite topografija poluvodičkih proizvoda.

(2) Protiv upravnih akata koje Zavod donosi u prvom stupnju dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Žalbeno vijeće u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Za pojedina pitanja iz postupka iz stavka 1. i 2. ovoga članka koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

(4) Protiv upravnih akata koje je u drugom stupnju donijelo Žalbeno vijeće može se voditi upravni spor u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima.«

Članak 3.

U članku 11. stavak 4. briše se.

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Ako propisana upravna pristojba i naknada troškova nije plaćena u propisanom roku, prijava se smatra povučenom.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za podnošenje žalbe plaća se upravna pristojba i naknada troškova u skladu s posebnim propisom. Ako propisana upravna pristojba i naknada troškova nije plaćena prije isteka roka za žalbu, smatra se da žalba nije podnesena.«

Članak 5.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Stavljanjem u promet od strane nositelja isključivih prava iz zaštićene topografije ili uz njegovu izričitu suglasnost, na području Republike Hrvatske, odnosno nakon stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije na području neke od država Europske unije odnosno država koje su stranke ugovornice Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru, zaštićene topografije ili poluvodičkog proizvoda proizvedenog korištenjem zaštićene topografije, iscrpljuju se za područje Republike Hrvatske isključiva prava koja proizlaze iz zaštićene topografije.«

Članak 6.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Odredbe Zakona o patentu koje se odnose na zastupanje, nositelje zajedničkog prava, postupak za proglašenje ništavim, podnošenje tužbe zbog povrede prava, zahtjev za utvrđenjem i zahtjev za prestankom povrede, zahtjev za naknadom štete, postupak povodom povrede prava, druga pitanja vezana uz građanskopravnu zaštitu prava, prijenos prava, ugovore o licenciji, žalbu, postupak povodom žalbe, žalbena vijeća te upravni spor, primjenjuju se na odgovarajući način na topografije poluvodičkih proizvoda koje su predmet uređivanja ovoga Zakona.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Na postupke koji se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona vode zbog zaštite prava koja proizlaze iz registrirane topografije poluvodičkog proizvoda dovršit će se prema odredbama Zakona koji je bio na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 8.

Pravilnik iz članka 25.L346458 Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (»Narodne novine«, br. 173/03.) uskladit će s odredbama ovoga Zakona ministar nadležan za rad Zavoda, na prijedlog ravnatelja Zavoda, najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim:

– odredaba članka 1. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom prijma Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije i

– odredaba članka 2. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. lipnja 2008.

Klasa: 381-01/07-01/01

Zagreb, 6. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !